KE: 5,85 mld euro na 250 kluczowych projektów infrastruktury energetycznej


Nowoczesna infrastruktura złożona z połączeń wzajemnych i niezawodnych sieci ma zasadnicze znaczenie dla zintegrowanego rynku energii, na którym konsumenci uzyskają najkorzystniejszą ofertę. Komisja Europejska przyjęła dzisiaj listę około 250 kluczowych projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej.

„Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania” („PWZ”) będą mogły skorzystać z przyspieszonych procedur wydawania pozwoleń i usprawnionego rozpatrywania przez organy regulacyjne oraz będą mogły uzyskać dostęp do wsparcia finansowego dzięki instrumentowi „Łącząc Europę”, w ramach którego przeznaczono 5,85 mld euro na potrzeby transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w okresie 2014-2020. Dzięki temu zostaną one szybciej wdrożone i będą bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Realizacja projektów ułatwi państwom członkowskim zintegrowanie ich rynków energii, pozwoli im na zdywersyfikowanie źródeł energii i przyczyni się do zakończenia izolacji energetycznej niektórych z nich. Zwiększy również gotowość sieci do przyjęcia większej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia emisji CO2

– Musimy dopilnować, by nasze ograniczone środki zostały mądrze wykorzystane, a unijne pieniądze trafiły tam, gdzie przysporzą europejskim konsumentom największych korzyści. Mamy również nadzieję, że ta lista projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej i korzyści związane z ich realizacją, przyciągną większą liczbę inwestorów – powiedział komisarz ds. energii Günther Oettinger.

Na liście znalazło się 140 projektów z dziedziny przesyłu i magazynowania energii elektrycznej, około 100 projektów z dziedziny przesyłu gazu, jego magazynowania i LNG, oraz kilka projektów dotyczących ropy naftowej i inteligentnych sieci. Projekty te będą mogły skorzystać z szeregu udogodnień: procedury w zakresie planowania i przyznawania pozwoleń zostaną przyspieszone (nieprzekraczalny termin trzech i pół lat); jeden właściwy organ krajowy będzie działać jako punkt kompleksowej obsługi wniosków o pozwolenie; promotorzy projektów i władze będą obciążone mniejszymi kosztami administracyjnymi ze względu na usprawnienie procedur oceny oddziaływania na środowisko, z poszanowaniem wymogów prawa unijnego; zwiększy się przejrzystość oraz udział społeczeństwa; zwiększy się widoczność i atrakcyjność dla inwestorów dzięki wzmocnionym ramom regulacyjnym, zgodnie z którymi koszty będą przyporządkowywane państwom, które czerpią największe korzyści z realizacji projektu; możliwe będzie otrzymanie wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Będzie to miało kluczowe znaczenie przy pozyskiwaniu niezbędnych środków prywatnych i publicznych, a ewentualne dofinansowanie będzie można otrzymać już w 2014 r.

Aby projekt został umieszczony na liście, jego realizacja musiała przynieść znaczne korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim, przyczynić się do integracji rynku i wzrostu konkurencyjności, poprawić bezpieczeństwo dostaw oraz ograniczyć emisje CO2.

Komisja będzie uważnie monitorować wdrażanie środków w zakresie przyznawania pozwoleń i realizacji projektów. Ponadto lista PWZ będzie aktualizowana co dwa lata w celu uwzględnienia nowych projektów, których realizacja okaże się konieczna i usunięcia tych, które się zdezaktualizowały.

Pełna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w rozbiciu na poszczególne państwa

 

Redakcja reo.pl

fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here