JSW chce zmniejszać swój „ślad węglowy”


JastrzębskaSpółka Węglowa chce precyzyjnie określić swój tzw. ślad węglowy, czylicałkowitą ilość emitowanych w wyniku jej działalności gazów cieplarnianych. Spółkadeklaruje działania służące zmniejszeniu oddziaływania tego typu i poprawieefektywności energetycznej.

O planach wtym zakresie poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej w Warszawiepełniący obowiązki prezesa JSW Daniel Ozon. Przypomniał, że ostatnim czasierozpoczęła działalność spółka JSW, która we współpracy z instytucjami i firmamiz kraju i zagranicy ma m.in. inicjować projekty badawcze, służące wdrażaniu wgórnictwie nowoczesnych technologii.

Grupa JSWnależy do wiodących światowych producentów węgla koksowego oraz koksu. W wynikujej działań do atmosfery trafia nie tylko szkodzący klimatowi dwutlenek węgla,ale także metan – jedynie część tego towarzyszącego złożom węgla gazu jestwykorzystywana do produkcji prądu, ciepła i chłodu. JSW zamierza znaczącozwiększyć energetyczne wykorzystanie metanu, który wzmaga efekt cieplarnianybardziej niż CO2.

Jakpoinformował w czwartek Ozon, JSW rozpoczęła działania służące precyzyjnemuokreśleniu śladu węglowego grupy JSW, czyli łącznej emisji gazów cieplarnianychspowodowanych działaniem grupy, zarówno w części górniczej, jak i koksowniczej.Wśród powodów podjęcia takich prac – jak tłumaczył p.o. prezesa – jest zarównochęć obniżania emisji, jak i polityka międzynarodowych instytucji finansowych,które coraz częściej zmniejszają swoje zaangażowanie w sektorze węglowodorów.

„Powołaliśmyw grupie specjalny zespół, który będzie zajmował się śladem węglowym. Chcemyzacząć go solidnie mierzyć – to jest nasze pierwsze zadanie (…) – orazrozpocząć prace zmierzające do obniżenia śladu węglowego” – poinformował Ozon.

„Chcemyzadbać o to, aby w świadomy sposób pokazywać naszym inwestorom iinteresariuszom, na ile mamy to zmierzone, na ile z kwartału na kwartałbędziemy zwiększali efektywność energetyczną w grupie oraz na ile zmniejszamyślad węglowy” – dodał szef JSW, wyrażając nadzieję, że takie podejście pomożenp. w prowadzonych rozmowach z międzynarodowymi instytucjami finansowymi ofinansowaniu inwestycji w części koksowniczej. JSW rozmawia o tym m.in. zEuropejskim Bankiem Inwestycyjnym.

„Wielebanków niechętnie patrzy na przedsięwzięcia związane z węglem. Jeżeli niepokażemy, że świadomie do tego podchodzimy, zdecydowanie ograniczymy sobieportfolio dawców kapitału, a jesteśmy przemysłem mocno kapitałochłonnym ipotrzebujemy zewnętrznych źródeł finansowania” – wyjaśnił Ozon.

Wiele banków niechętnie patrzy na przedsięwzięcia związane z węglem. Jeżeli nie pokażemy, że świadomie do tego podchodzimy, zdecydowanie ograniczymy sobie portfolio dawców kapitału Daniel Ozon

JSW pracujeobecnie nad nową strategią, z horyzontem czasowym do 2030 r. Zamierza w niejm.in. postawić na innowacje, poprawiające efektywność pracy i zmniejszającekoszty wydobycia węgla. Badaniami i transferem technologii ma zająć siępowołana niedawno – na bazie istniejącej wcześniej spółki Polski Koks – firmaJSW Innowacje. Ma ona uczestniczyć w pozyskiwaniu publicznych, takżeeuropejskich, środków na prace badawczo-rozwojowe.

„Chcemypodejść do tego systemowo, zarówno na poziomie wydobycia, jak i przetwórstwawęgla oraz produkcji koksu (…). Sądzimy, że małymi krokami rewolucja nowychtechnologii będzie wkraczała do górnictwa w postaci m.in. większejautomatyzacji i większej digitalizacji procesów” – wskazał Ozon, zapowiadającwspółpracę spółki JSW Innowacje z partnerami naukowymi i przemysłowymi w Polscei za granicą.

„Nie chcemybyć instytutem, który będzie opracowywał dokumentację dla dokumentacji. Naszcel jest bardzo pragmatyczny, utylitarny: aby wszystkie nowoczesne rozwiązania,obniżające koszty i zwiększające efektywność, były wdrażane do naszej spółki, ajeśli można – do całej branży górnictwa głębinowego” – podkreślił prezes JSW.

Nasz cel jest bardzo pragmatyczny, utylitarny: aby wszystkie nowoczesne rozwiązania, obniżające koszty i zwiększające efektywność, były wdrażane do naszej spółki Daniel Ozon

JSWInnowacje ma także zająć się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w kierunku„gospodarki bezodpadowej”, zagospodarowania odpadów, gospodarczegowykorzystania metanu do produkcji energii i chłodu, digitalizacją procesówwydobycia, przeróbki i koksowania węgla oraz innowacyjnymi rozwiązaniami rewitalizacjiterenów poprzemysłowych.

Ponadto wjastrzębskiej spółce powstał zespół ds. relacji z instytucjami UniiEuropejskiej, mający za zadanie m.in. stałe monitorowanie procesulegislacyjnego w Brukseli. JSW została zarejestrowana w tzw. rejestrze przejrzystości,co daje jej możliwość uczestnictwa w dialogu z Komisją Europejską m.in. wsprawach efektywności energetycznej i polityki klimatycznej. Spółka liczy teżna unijne środki na zmniejszanie śladu węglowego.

 

PAP / oprac. REO.pl

fot. Chris Potter / CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here