Jest projekt noweli ustawy górniczej


Resortenergii przygotował projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej, porządkujący zasadyfinansowania likwidacji kopalń, naprawy szkód spowodowanych przez likwidowanezakłady oraz zabezpieczenia czynnych kopalń np. przed zalaniem. To działaniafinansowane z budżetu państwa.

 

Projektnowelizacji na początku maja został skierowany do uzgodnień międzyresortowych iopublikowany w zasobach Rządowego Centrum Legislacji. Uzgodnienia powinnyzakończyć się jeszcze w maju, później nowelizacją ma zająć się parlament.Zmienione przepisy miałyby wejść w życie zaraz po ogłoszeniu, z mocąobowiązywania dwóch najistotniejszych regulacji od 1 stycznia 2016 r.

 

Potrzebanowelizacji – jak wynika z uzasadnienia projektu – wynika zarówno zwcześniejszych zmian prawnych (ustawa górnicza z 2007 r. była już nowelizowanaw grudniu 2015 r.), jak i związanych z tymi zmianami nowych zasad dotyczącychprocesów likwidacji kopalń. Chodzi o m.in. sprecyzowanie, jakie działania sąfinansowane z dotacji budżetowej.

 

Obecnie –dzięki wprowadzonym już zmianom – zakłady trafiające do Spółki RestrukturyzacjiKopalń (SRK) mogą jeszcze przez jakiś czas wydobywać węgiel, a pracownicykopalń przeniesionych do SRK mogą korzystać z finansowanych przez budżet osłonsocjalnych. Konieczne jest też stałe naprawianie szkód wywołanych działalnościąkopalń – zarówno tych już zlikwidowanych, jak i tych będących w trakcie lubprzygotowywanych do tego procesu. Trzeba chronić sąsiednie zakłady przezzalaniem podziemnymi wodami – te wszystkie działania finansuje budżet.

 

Proponowananowelizacja porządkuje przepisy w tym zakresie i precyzuje zakres orazcharakter zadań finansowanych ze środków budżetowych – chodzi m.in. o to, by zdotacji można było finansować cały proces likwidacji, naprawy szkód izabezpieczenia, zarówno w trakcie działania wygaszanej kopalni, jak i później.Dotyczy to nie tylko likwidowanych kopalń węgla kamiennego, ale także siarki(kopalnia Machów i wyrobiska b. kopalni Piaseczno) i soli (kopalnia Bochnia).

 

Zgodnie zprojektem nowelizacji, z dotacji budżetowej finansowane są: prowadzenielikwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed 1 stycznia 2019 r.,zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym,gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni,naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniujego likwidacji, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, atakże działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalni.

 

Dziękinowelizacji zabezpieczenie finansowe ma dotyczyć całego procesu związanego zlikwidacją – wszystkich zadań wykonywanych w trakcie i po zakończeniulikwidacji kopalni, zadań związanych z zapewnieniem jej bezpieczeństwa orazupraszczaniem systemu odwadniania, a także naprawy szkód wywołanych ruchemzakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu jego likwidacji.

 

Koniecznośćuporządkowania stanu prawnego wynika z kilku wcześniejszych zmian przepisów:nowelizacji ustawy górniczej z grudnia 2015 r., nowelizacji ustawy o działachadministracji rządowej z listopada 2015 oraz rozporządzenia ministra finansów zgrudnia 2015 r., zmieniającego klasyfikację części budżetowych oraz ichdysponentów.

 

Zmianyspowodowały, że środki budżetowe przeznaczone na finansowanie procesówzwiązanych z restrukturyzacją sektora górnictwa węgla kamiennego zostały ujętew części budżetowej pod nazwą „gospodarka złożami kopalin”, podczas gdy organemuprawnionym do zawierania umów o dotacje w myśl ustawy górniczej jest ministerwłaściwy do spraw energii. Aby nie było rozbieżności, konieczne jestsprecyzowanie w ustawie, iż chodzi o ministra właściwego ds. gospodarki złożamikopalin. Nowelizacja ma też umożliwić ministrowi energii przejęcie wybranychkompetencji resortu skarbu.

 

Beznowelizacji po 30 czerwca tego roku nie byłoby możliwe uruchomienie środków zrezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacjikopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dlapracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących stratprodukcyjnych przedsiębiorstwa. Niemożliwe byłoby też finansowanie z budżetupaństwa działań polikwidacyjnych i naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładuzlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji. Do 30 czerwca obowiązująjeszcze przepisy wykonawcze do ustawy górniczej przed jej grudniową nowelizacją- stąd m.in. potrzeba szybkiej zmiany w ustawie.

 

Przyjęcienowelizacji ma również umożliwić finansowanie z dotacji budżetowej, będącej wdyspozycji ministra energii, działań wykonywanych po zakończeniu praclikwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez KopalnięSiarki Machów SA w likwidacji. Zmieniana ustawa przewiduje też przekazywaniedotacji budżetowych Kopalni Soli Bochnia m.in. na zadania likwidacyjne izabezpieczające – okres dotowania tej działalności ma być wydłużony o trzylata, do końca 2020 r.

 

 

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here