Jaki organ jest właściwy do wydania decyzji środowiskowej (cz. 1)


Jednym z warunków koniecznych do uzyskania prawidłowo wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy wiatrowej jest jej wydanie przez właściwy organ. Jest to niezwykle istotne, albowiem w przypadku wydania decyzji przez organ niewłaściwy decyzja taka będzie nieważna.

Co do zasady, zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zwanej dalej ustawą ooś, takim organem jest właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta na którego obszarze ma zostać zrealizowana inwestycja. Będzie on właściwy dla większości inwestycji i przeważnie właśnie do niego należy kierować wniosek o wydanie decyzji.

Niemniej jednak ustawa przewiduje przypadki, w których organem prowadzącym postępowanie będzie właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska. Gdy przedmiotem postępowania jest wydanie decyzji dla farmy wiatrowej sytuacja taka nastąpi, gdy inwestycja będzie realizowana na terenach zamkniętych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.). W praktyce najczęściej ma to miejsce, gdy np. droga lub kabel pomiędzy turbinami w obrębie farmy przechodzi przez teren zamknięty (np. krzyżuje się z linią kolejową).

Jakie elementy należy brać pod uwagę?

Punktem wyjścia, do prawidłowego określenia organu właściwego do przeprowadzenia postępowania jest prawidłowe zdefiniowanie elementów podlegających ocenie oddziaływania na środowisko (zwanej dalej oceną ooś).

Elementy farmy wiatrowej podlegające ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą ooś oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) sprecyzowane zostały w „Wytycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko farm wiatrowych” (wytyczne opublikowane są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/3036/).

Zgodnie z nimi ocenie oddziaływania na środowisko powinny podlegać wszystkie elementy farmy wiatrowej, które umożliwiają jej funkcjonowanie (mimo, iż jedynie elektrownie wiatrowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne i stacje elektroenergetyczne są wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zatem w skład farmy wiatrowej wchodzą:

• elektrownie wiatrowe,
• infrastruktura przyłączeniowa wewnętrzna, na którą składają się:
   – kable elektroenergetyczne,
   – kable teletechniczne,
• wewnętrzna stacja elektroenergetyczna GPO farmy,
• drogi dojazdowe zakończone placami manewrowymi,
• zaplecza budowy, place montażowe i składowe (tylko w trakcie budowy).

Literalnie odczytując art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy ooś mówiący, że przez przedsięwzięcie rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin, a przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty, można by dojść do wniosku, że ocenie oddziaływania na środowisko w ramach jednego postępowania powinna zostać poddana również infrastruktura przyłączeniowa zewnętrzna.

Takie podejście jest jednak wykluczone w wielu przypadkach, albowiem bardzo często niemożliwe jest dokonanie wspólnej oceny dla farmy wiatrowej oraz jej infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej, gdyż jej przebieg nie jest jeszcze na tym etapie możliwy do określenia.

Warunki przyłączenia – są czy nie ma?

Najczęstsza jest sytuacja, gdy inwestor nie ma warunków przyłączenia, a bez nich nie jest on w stanie podać dokładnego miejsca przyłączenia farmy wiatrowej. Z drugiej strony, uzyskanie warunków przyłączenia przed uzyskanie decyzji środowiskowej jest często niemożliwe, bowiem możliwość określenia miejsca przyłączenia farmy wiatrowej istnieje dopiero gdy możliwe jest dokładne określenie lokalizacji farmy, ilości elektrowni wiatrowych, mocy całkowitej i produkcji.

Większość tych danych inwestor może określić dopiero po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, gdyż bardzo często w trakcie oceny wykluczona zostaje realizacja niektórych turbin lub następuje ograniczenie ich mocy. Dlatego też, dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej możliwe jest dokładne podanie danych niezbędnych do wydania warunków przyłączenia.

Stąd też wymaganie, aby wskazać dokładne miejsce przyłącza zewnętrznego i przeprowadzenie wspólnej procedury oddziaływania na środowisko uzasadnione jest jedynie wobec projektów dla których zostały już wydane warunki przyłączenia.

Niemniej jednak, nawet jeśli dla danej farmy wiatrowej nie zostały wydane warunki przyłączenia w raporcie oddziaływania na środowisko niezbędne jest opisanie możliwych przewidywanych wariantów przebiegu infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej.

 

Anna Siwkowska – Radca Prawny
Ambiens Sp. z o.o

Elektrownia wiatrowa, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here