Jak przygotować wniosek o decyzję środowiskową (na przykładzie farmy wiatrowej)


Przy składaniu wniosku o decyzję środowiskową działa zasada im szybciej, tym lepiej – należy go złożyć na możliwie najwcześniejszym etapie inwestycji. Jednak i z pośpiechem nie należy przesadzać – konieczne jest skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Wniosku nie składa się, mając jedynie pomysł. Trzeba już wiedzieć, jak koncepcyjnie będzie wyglądał i funkcjonował nasz projekt. Należy też wiedzieć w oparciu o jaką technologie będzie działał. Warto też znać rodzaje, a nawet typ urządzeń, ponieważ ich parametry techniczne posłużą jako baza do obliczenia emisji do środowiska.

Jednak zanim zaczniemy przygotowywać wniosek, należy też ustalić, do której grupy nasz projekt będzie sklasyfikowany. Podstawą do ustalenia grupy projektu jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 roku. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej składany jest na podstawie art. 71 oraz art. 72 i art. 73 ustawy ooś. Natomiast w art. 75 znajdziemy informację, do kogo mamy ten wniosek złożyć. We wniosku należy napisać zatem, jaką ma on podstawę prawną.

Tytuł projektu – co trzeba uwzględnić?

Kilka słów warto przy okazji poświęcić tytułowi projektu, który powinien się znaleźć we wniosku. Tutaj ważne jest to, czy inwestor ma zamiar (lub jest w trakcie) aplikować o dotacje unijne. Trzeba bowiem pamiętać o tym, aby nazwa (tytuł) przedsięwzięcia była taka sama jak tytuł projektu na wniosku o dotacje unijną. Warto też podać, pod jakim adresem będzie realizowana inwestycja. A jeśli jest to dosyć rozległy projekt, taki jak np. farma wiatrowa, należy podać numery działek, na których będą realizowane poszczególne części inwestycji: drogi dojazdowe, place manewrowe, turbiny, kabel, GPZ.

Aby wniosek był kompletny należy dołączyć załączniki. Listę niezbędnych załączników do wniosku znajdziemy w art. 74 Ustawy ooś.

Dobra KIP może znacznie skrócić procedurę

Jednym z najważniejszych i jedynym merytorycznym załącznikiem, a zarazem sprawiającym inwestorom najwięcej problemów, jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP). Obok raportu środowiskowego jest to najbardziej wnikliwie analizowany dokument. Należy zadbać, aby jej treść była zgodna z wymogami ustawy ooś (art. 3 ust. 1 pkt. 5), dotyczy to zwłaszcza projektów z tzw. II grupy. Warto wiedzieć, że dla projektów z II grupy nie zawsze musi być przeprowadzona pełna ocena oddziaływania na środowisko i nie zawsze jest wymagany raport środowiskowy. Jeśli KIP jest bardzo dobrze przygotowana, to urząd w przypadku niektórych projektów może odstąpić od konieczności przeprowadzenia pełnego postępowania i od razu wydać decyzję. Dlatego warto tej części dokumentacji poświęcić szczególną uwagę i skrupulatnie przygotować Kartę Informacyjną Projektu lub zlecić to profesjonalistom. Jeśli urząd odstąpi od przeprowadzenia ooś, decyzja ta musi być bardzo dobrze i szczegółowo uzasadniona. Brak takiego uzasadnienia w najlepszym przypadku skutkuje wezwaniem do uzupełnienia informacji, natomiast w najgorszym odmową przyznania dotacji unijnej. W przypadku farm wiatrowych odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest jednak niemal niespotykane. Dotyczyć to może (ale nie zawsze) jedynie małych inwestycji polegających na budowie jednej, dwóch turbin wiatrowych. W przypadku większych inwestycji urząd dla własnego bezpieczeństwa i „spokoju” nakłada na przedsiębiorcę obowiązek poddania projektu pełnej procedurze.

Strony postępowania, czyli właściciele działek

Aby wniosek był kompletny, należy do niego dołączyć wypis i wyrys z MPZP lub informację o jego braku. Farma wiatrowa to inwestycja, w której stron postępowania jest więcej niż 20. W tym przypadku strony postępowania to właściciele wszystkich działek sąsiadujących z tymi, które będą przeznaczone pod inwestycję. Zatem w przypadku farmy wiatrowej kolejnym obowiązkowym załącznikiem będzie skrócony wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek objętych potencjalnym oddziaływaniem. Objętość tego załącznika zależy głównie od tego ilości turbin oraz ilości działek sąsiednich.

Jeśli inwestor ma zamiar ubiegać się o dotację unijną na realizację inwestycji, warto o tym wspomnieć we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W takim wypadku należy też skrupulatnie pilnować, aby dokumentacja związana z procedurą środowiskową była kompletna i zgodna z wymogami ustawy oraz aby dotrzymywać wszystkich terminów. W przeciwnym wypadku podczas ubiegania się o środki unijne możemy spotkać się z odmową ich przyznania, a jeśli zostaną przyznane, to podczas kontroli przedsiębiorca może zostać wezwany do zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami.

Wniosek – tak samo jak i załączniki – należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca realizacji inwestycji, w trzech egzemplarzach papierowych (parafowanych i podpisanych) oraz w trzech egzemplarzach elektronicznych (płyta CD). W zamieszaniu z trzema egzemplarzami chodzi głównie o przyspieszenie samej procedury. Jeden egzemplarz – oryginał – zostanie w urzędzie, który będzie uzgadniał decyzję. Natomiast pozostałe dwie kopie trafiają do urzędów biorących udział w uzgodnieniach. Ta sama zasada tyczy się też raportu środowiskowego i jego uzupełnienia / uzupełnień. Po złożeniu kompletnej dokumentacji rozpoczyna się postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Kira Radlińska
Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko
KR EKO

Budowa farmy wiatrowej, fot. reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here