Jak prawnie uwarunkowane jest postawienie przydomowej elektrowni wiatrowej?


Przydomowe elektrownie wiatrowe staja się coraz bardziej popularne, a zainteresowanie nimi z pewnością wzrośnie, bowiem do prawa polskiego wprowadzana jest obecnie Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2002/91/WE, według której w budynkach nowych oraz starych, gruntownie remontowanych, projektant będzie musiał uwzględnić w dokumentacji budynku zastosowanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Z uwagi na fakt, iż elektrownie wiatrowe mogą działać praktycznie wszędzie, świetnie nadają się do spełnienia tego warunku. Ponadto w Ministerstwie Gospodarki trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, która to ustawa w znaczący sposób ma uprościć wszelkie procedury związane z OZE.

Przy planowaniu budowy przydomowej elektrowni wiatrowej należy jednak pamiętać, iż większość tego rodzaju urządzeń zaliczana jest do inwestycji w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm. (zwanej dalej „ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”) oraz do obiektów budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz.U. Nr 243, poz. 1623 (zwanej dalej „Prawem budowlanym”), co oznacza, że muszą one spełniać wymogi w/w ustaw.
Pozwolenie na budowę nie jest wymagane o ile urządzenia te nie są stale związane z gruntem. W szczególności chodzi tu o urządzenia, których konstrukcja znajduje się na dachu budynku (np. przymocowana do komina lub części dachu). W wypadkach tych nie jest również wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Należy jednak pamiętać, iż urządzenie na dachu nie może wystawać ponad 3 metry nad obiekt, inaczej koniecznym będzie zgłoszenie budowy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3) ppkt b) Prawa budowlanego. Urządzenie takie nie może również ingerować w konstrukcję dachu, bowiem wszelkie zmiany konstrukcji dachu wymagają uzyskania pozwolenia na budowę na zasadach ogólnych.
Jeśli chcemy postawić urządzenie na jego własnych fundamentach, niezbędne staje się pozwolenie na budowę, a po ukończeniu inwestycji również pozwolenie na użytkowanie. W takiej sytuacji najpierw trzeba sprawdzić, czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bowiem pozwolenie na budowę zostanie wydane tylko wtedy, gdy inwestycja nie stoi w sprzeczności z takim planem.
Jeśli plan nie obowiązuje, to przed złożeniem wniosku o pozwolenie, trzeba zdobyć decyzję o ustaleniu warunków zabudowy (art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Pierwszą decyzją, jaką musi uzyskać inwestor jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 64 w zw. z art. 52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powinien zawierać:

– określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
– określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
– określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
– określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy musimy spełnić szereg warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
– co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest Zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
– teren ma dostęp do drogi publicznej;
– istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
– teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
– decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Wniosek składamy na formularzu (dostępnym na stronach internetowych urzędów gmin, lub siedzibie gminy/miasta), który wypełniamy według wskazań w nim zamieszczonych.
Decyzja o warunkach zabudowach i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 64 w zw. z 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera m.in.:
– rodzaj inwestycji;
– warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
– warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
– ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
– obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
– wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
– ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
– linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie.

Decyzja wskaże nam też konieczne do uzyskania pozwolenia i decyzje, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Kolejną decyzją, jaką musi uzyskać inwestor jest decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana na wniosek inwestora przez starostę (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 82 ust. 3 Prawa Budowlanego, kiedy pozwolenie to wydaje wojewoda).

Do wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 33 Prawa budowlanego, należy dołączyć:
– 4 egzemplarze projektu budowlanego (wymagania, jakie winien on spełniać określone są w art. 34 Prawa Budowlanego oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego . Dz. U. Nr 140, poz. 906) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych).
– aktualną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) (art. 33 Prawa Budowlanego).

Dodatkowo, zgodnie z art. 36 Prawa Budowlanego, w decyzji o pozwolenie na budowę właściwy organ w razie potrzeby może określić:

– szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
– czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
– szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie (inspektor nadzoru), oraz nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska.

Jeżeli inwestor spełni określone wymagania, właściwy organ wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Decyzja o pozwoleniu na budowę ważna jest 3 lata – wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego).
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie (art. 54 Prawa budowlanego).

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
– oryginał dziennika budowy,
– oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
– oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
– protokoły badań i sprawdzeń;
– inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
– potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy.
– kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego).
W przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego).

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeśli właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 59c Prawa budowlanego).
Przy lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowych stale związanych z gruntem obowiązują opisane wyżej przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa Budowlanego. Lokalizacja tych obiektów, ze względu na ich duże rozmiary, obecność elementów ruchomych, możliwe zakłócenia elektromagnetyczne i powodowany przez nie hałas może – poza wymaganymi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym może wymagać dodatkowych uzgodnień m.in. z:

– dyrektorem Urzędu Morskiego, w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
– Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych, w celu określenia minimalnej odległości od szlaków komunikacyjnych,
– Głównym Inspektorem Lotnictwa Cywilnego,
– Ministrem Obrony Narodowej, w tym ze Służbą Ruchu Lotniczego,
– Ministrem Łączności.
Inwestor musi również zbadać poziom hałasu emitowanego przez farmę. Normy dotyczące maksymalnego dopuszczalnego hałasu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zgodnie załącznikiem do w/w rozporządzenia, dopuszczalny hałas wywoływany przez farmę wiatrową nie może przekraczać poziomu od 40 do 65 dB w zależności od badania poziomu hałasu w terenie zabudowanym bądź niezabudowanym.
Sprzedaż nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej jest możliwa, koniecznym jest jednak uzyskanie od Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie takiej działalności gospodarczej oraz zarejestrowanie takiej działalności we właściwym urzędzie (np. Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących uzyskania w/w koncesji odsyłam do artykułów zamieszczonych na reo.pl
Uwaga! Podłączenie agregatu prądotwórczego do ogólnej sieci elektrycznej w domu lub innym pomieszczeniu musi być uzgodnione z zakładem energetycznym i wymaga wykonania projektu podłączenia do instalacji.

Aplikant radcowski Damian Siwek
www.kancelaria-mp.pl

fot.: sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here