Instytut Ochrony Środowiska stworzy bazę wiedzy o zmianie klimatu z dofinansowaniem NFOŚiGW


Narodowy Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 18 sierpnia umowę z Instytutem ochronyŚrodowiska na opracowanie i upowszechnienie bazy wiedzy o zmianie klimatu iadaptacji do jej skutków. Projekt o wartości 20 mln zł otrzyma dofinansowanie zunijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 17 mln zł. Jegorealizację przewidziano na lata 2017-2021.

Efektem projektuInstytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB),będzie piętnaście różnego rodzaju opracowań (ekspertyzy, oceny, analizy,koncepcje i studia) a zasięg planowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnychi informacyjnych wyniesie 100 tys. osób.

W ramachinicjatywy zaplanowano przede wszystkim zbudowanie bazy wiedzy, w ramach którejzostaną opracowane scenariusze zmiany klimatu, emisyjne, sektorowe iekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarachskutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych. Dodatkowo, ma zostać utworzone narzędziedo upowszechniania zasobów bazy wiedzy w ramach platformy informacyjnejumożliwiającej gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie treści.

Ważnym celemprojektu jest między innymi dostarczenie społeczeństwu rzetelnej i wiarygodnejwiedzy na temat zmian klimatu i potrzeb adaptacji do skutków tych zmian orazpoprawa świadomości potrzeby i zwiększenie odporności społeczeństwa na oweskutki. Projekt ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest m.in. do decydentówróżnych szczebli, podejmujących decyzje związane z wyborem i realizacją działańadaptacyjnych związanych ze skutkami zmian klimatu.

REO.pl

fot: NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here