II edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego zakończona


W dniu 5grudnia 2016 r. w Warszawie w Hotelu Marriott odbyła się II edycja Ogólnopolskiego SzczytuGospodarczego OSG 2016, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości,którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

 

Szczyt został podzielony na cztery części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Konkurencyjna gospodarka – bezpiecznepaństwo”; oraz trzy, trwające równolegle sesje: „Sesja I: Infrastruktura i przemysł. Inteligentne Miasta”; „Sesja II:Innowacyjne firmy i Rozwiązania”; „Sesja III: Bezpieczeństwo narodowe igospodarcze”. Na zakończenie OSG 2016 odbyła się uroczysta gala wręczeniawyróżnień „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

 

II edycję OSG 2016 zainaugurował prof. Mariusz Orion Jędrysek –Sekretarz Stanu i Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki SurowcowejPaństwa w Ministerstwie Środowiska, który przybliżył zgromadzonym gościomproblematykę kluczowych wyzwań stojących przed polską gospodarką z perspektywypolityki surowcowej Państwa. Stanowiło to wstęp do debaty w ramach Sesji Plenarnej, w którejwzięli udział: prof. dr hab. MariuszOrion Jędrysek; Tomasz Szatkowski– Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej; Tomasz Gibas –  Doradca ds.ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; Krzysztof Hetman – Poseł do ParlamentuEuropejskiego; Adam Łącki – PrezesZarządu, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.; prof. Witold Orłowski – Główny doradcaekonomiczny, PwC Polska; Waldemar Pawlak– Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2007-2012; Tomasz Pisula – Prezes Zarządu, PAIiIZ S.A.; Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. ModeratoremSesji był dr Krzysztof Wąsowski –Partner, Adwokat, Doktor Nauk Prawnych w Kancelarii Elżanowski Cherka &Wąsowski. Zaproszeni goście rozpoczęli dyskusję od istotnej kwestii odbudowynarodowego potencjału gospodarczego jako gwarancji suwerenności i podniesieniapozycji Polski na arenie międzynarodowej. W tym kontekście kluczowe było pytanieo to, ile powinno być Państwa w gospodarce, zwłaszcza w kontekście realizacji celówspołecznych i celów gospodarczych. Było to o tyle istotne, gdyż goście debatystarali się wskazać, jak powinna wyglądać strategia bezpieczeństwa Państwa zperspektywy najważniejszych sektorów gospodarki i czy tzw. „lokomotywamipolskiej gospodarki” powinny być spółki z sektora państwowego, czy prywatnego.Z drugiej strony nie można było pominąć wątku europejskiego, jeżeli chodzi okształtowanie bezpieczeństwa Polski. Zastanawiano się więc nad implikacjami dlakraju po Szczycie NATO w Warszawie, jak i również konsekwencjami dla gospodarkinarodowej w świetle nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Podczasdebaty podjęto także temat „Konstytucji Biznesu”, jako odpowiedzi na niespójnei niestabilne otoczenie prawno-regulacyjne. Moderatorzy zapytali też opotencjalne impulsy dla rozwoju polskiej gospodarki i jakie duże projektyinfrastrukturalne mogą taki impuls stanowić.

 

Po sesji otwierającej odbyły się pozostałesesje tematyczne. Podczas Sesji Infrastruktura i Przemysł. Inteligentne Miastazorganizowano trzy panele dyskusyjne: „Infrastruktura krytyczna”, „Infrastruktura& transport – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska” oraz „Innowacyjność – inspiracjadla inteligentnych miast”.

 

Panel Infrastruktura krytyczna poprowadzony został przez dr Pawła Grzejszczaka – Partnera, RadcęPrawnego w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka zaś w dyskusji wzięli udział:Maciej Bando – Prezes, UrządRegulacji Energetyki; Adam Gawęda –Senator RP; Wojciech Hann – CzłonekZarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; PawełJakubowski – Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.; Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE PolskaGrupa Energetyczna S.A.; Andrzej Kurpiewski– Prezes Zarządu, LitPol Link; drKrzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERNS.A.; dr Andrzej Sikora – Prezes,Instytut Studiów Energetycznych. Dyskusja rozpoczęła się od pytania onajważniejsze inwestycje infrastrukturalne do 2020 roku, wzmacniającebezpieczeństwo Polski. Pozwoliło to na skonfrontowanie panelistów z pomysłemgospodarki o obiegu zamkniętym. W dalszej części zastanawiano się nadmożliwościami skutecznej ochrony infrastruktury krytycznej – zarówno jeżelichodzi o miejsce instytucji Państwowych w systemie, takich jak Rządowe CentrumBezpieczeństwa, jak i realizacji strategii w kluczowych spółkach będącychelementem integracji infrastruktury krytycznej. Kolejna część debatyskoncentrowana była wokół przyszłości polskiego sektora energetycznego –zarówno jeżeli chodzi o sposoby zarządzania ryzykiem przy projektachenergetycznych, sposobach i źródłach finansowania inwestycji energetycznych,planach budowania nowych mocy wytwórczych oraz sieci przesyłowych, jak ikształt bezpieczeństwa surowcowego Państwa. Zastanawiano się także nadsposobami ochrony łączności i sieci telekomunikacyjnych, które w dzisiejszychczasach stanowią jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie elementówinfrastruktury krytycznej. Na koniec zaproszeni goście wspólnie zastanowili sięw jaki sposób można zminimalizować ryzyko przy dużych projektach inwestycyjnychi jakie w związku z tym należy przyjąć modele finansowania inwestycji.

 

Panel Infrastruktura & transport – kolej, drogi, porty,infrastruktura miejska moderowany był przez mec. Marcina Krakowiaka– Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W roli uczestników debatywystąpili: Maciej Brzozowski –Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Adrian Furgalski – Wiceprezes Zarządu,Zespół Doradców Gospodarczych TOR; ArkadiuszIgnasiak – Członek Rady Nadzorczej, STK S.A.;  PawełSmoleń – Członek Zarządu, ERBUD S.A.; KazimierzSmoliński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; Bartosz Soroczyński – Członek Zarządu,Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Infrastruktury”; dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.Dyskusja na początku panelu została zdominowana przez kwestię możliwych scenariuszyrozbudowy infrastruktury, szczególnie pod kątem zaangażowania inwestorówprywatnych. Pytanie stanowiło część szerszego zagadnienia, jakim jestkonieczność rozbudowywania perspektywicznych, aczkolwiek kosztownych szlakówtransportowych (północ-południe, Europa-Chiny), przy jednoczesnym efektywnym iodpowiednim finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Wnioski pozwoliłyzastanowić się prelegentom nad możliwymi scenariuszami rozwoju przewozutowarowego – zarówno jeżeli chodzi o przyszłość transportu kolejowego, jak idzisiejsze zapotrzebowanie klientów na korzyści, jakie oferuje transportintermodalny, huby, centra logistyczne, czy stale rosnąca liczba prywatnychprzewoźników cargo. W dalszej części dyskusji skoncentrowano się na sposobachprzekonania ludzi do odważniejszego korzystania z transportu publicznego.Chodzi tu z jednej strony o możliwości rozwoju takiego transportu w ramachsamorządów (kolej metropolitalna) z drugiej o korzyści wizerunkowe dla miast,wynikające z rozbudowy nowoczesnej infrastruktury transportowej.

 

Panel Innowacyjność – inspiracja dla inteligentnych miast, zamykający Sesję ISzczytu został poprowadzony przez JackaBłażejewskiego – Partnera Zarządzającego w Dorfin Grant Thornton Frąckowiaksp. z o.o. sp.k. W roli prelegentów wystąpili: Krzysztof Banasiak – Dyrektor Działu R&D, Fibar Group S.A.; Marek Duda – Prezes Zarządu, CEZ ESCOPolska; Piotr Grzymowicz – PrezydentMiasta Olsztyn; Sebastian Kawałko –Doradca Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka; Tomasz Korczyński – Counsel, DENTONS; Marek Łasiński – Dyrektor Rozwoju Biznesu, Philips Lighting PolandS.A.; Stanisław Sieńko –Wiceprezydent Miasta Rzeszowa; PawełSokołowski – Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej,Asseco Data Systems S.A.; GrzegorzWalczukiewicz – Dyrektor Biura, Związek Miast i Gmin Morskich; Marcin Witko – Prezydent MiastaTomaszowa Mazowieckiego. Podczas dyskusji zastanawiano się, jaka jestwspółcześnie rola samorządów we wspieraniu przedsiębiorczości, zwłaszczainnowacyjnego biznesu. Następnie, prelegenci opowiadali o ich doświadczeniach wobszarze innowacyjnych rozwiązań dla miast, takich jak: inteligentne systemyzarządzania ruchem, inteligentne domy, inteligentna instalacja świetlna, punktyładowania samochodów hybrydowych. Poruszono także bardzo ciekawy temat wzmocnieniakomunikacji mieszkańcy-samorząd. Chodzi tu zarówno o wprowadzenie cyfrowejkomunikacji z urzędami, płatności on-line, czy platform ICT, ale przedewszystkim zaangażowanie mieszkańców w proces rozwoju i zwiększania „interaktywności”miasta wraz z jego przestrzenią. Zastanawiano się także, przed jakimiwyzwaniami stoją obecnie władze samorządowe w obszarze bezpieczeństwa ipolityki prywatności przy projektach smart-city, czy budowy kapitału miasta iregionu poprzez odpowiednie strategie promocyjne B2B i B2C. Na koniec paneludyskusja dotyczyła wyzwań przed jakimi staną samorządy podczas realizacjiprogramu Mieszkanie Plus, a także kwestii sprawniejszego realizowaniainwestycji na poziomie samorządów np. poprzez umowy ESCO.

 

Sesja II: Innowacyjne firmy i rozwiązania składała się z dwóchpaneli dyskusyjnych pt. „Najlepsze praktyki – Liderzy zmian” oraz „Prezentacjeinnowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle – case studies”

 

Panel Najlepsze praktyki – liderzy zmian został poprowadzonyprzez mec. Agnieszkę Wiercińską-Krużewską – Adwokata i Starszego Partnera w KancelariiWKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. zaś do debaty zasiedli: dr Alicja Adamczak – Prezes, UrządPatentowy RP; Andrzej Dopierała –Prezes Zarządu, Asseco Data Systems S.A.; StanisławDyrda – Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;  TomaszGondek – Business Development Director, Saule Sp. z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny,BELSE Sp. z o.o.; JoannaOssowska-Rodzewicz – Wiceprezes Zarządu, Fibar Group S.A.; Monika Piątkowska – Prezes, ZwiązekPracodawców Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu; Grzegorz Wolszczak – Bank Światowy w Polsce; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes, Polska Izba PrzemysłuChemicznego. Początek dyskusji zdominowało pytanie: czy zmiany w gospodarcepowinny zachodzić w sposób ewolucyjny, czy rewolucyjny? Czy kreowanie sięnowych liderów to efekt długoletniej pracy firmy, doskonalenia swoich procesówi produktów, czy raczej jest to szybki akt powstania pomysłu, który idealniewpisuje się w preferencje i potrzeby klienta, a który niemal momentalnie stawiaprzedsiębiorstwo w pozycji lidera na rynku. Jak wskazywali prelegenci, ododpowiedzi na to pytanie zależy wiele – począwszy od ustalenia kapitału nabadania i rozwój produktu, poprzez budowanie marki w świadomości klientów, askończywszy na strategii pozyskiwania nowych rynków, szczególnie w dobieInternetu. W dalszej części dyskutowano nad współczesnym profilem klienta – zjednej strony nowoczesne technologie otwierają nowe możliwości, jeżeli chodzi odotarcie do odbiorcy ze swoją ofertą, z drugiej klient staje się coraz bardziejświadomy swoich potrzeb względem produktu, oczekując od niego dawnej jakości iprostoty działania. W ramach dyskusji starano się więc nakreślić, jak powinienwyglądać współczesny produkt – atrakcyjny dla klienta i opłacalny dlaproducenta.

 

Panel Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle– case studiesbył panelem w ramach którego zaproszeni goście zapoznali uczestników zinnowacyjnymi projektami, jakie ich firmy lub instytucje przygotowują ioferują. Moderatorem dyskusji był drDariusz Gulczyński – Ekspert Światowej Rady Energii, zaś z prezentacjamiwystąpili:

 

drAlicja Adamczak– Prezes, Urząd Patentowy RP (tytuł prezentacji: Możliwości rejestracji iochrony patentowej w ramach Urzędu Patentowego RP); Tomasz Gondek – Business Development Director, Saule Sp. z o.o.(tytuł prezentacji: Przykład grupy technologicznej rozwijające projekty w „ciężkichobszarach” nauki); Tomasz Korczyński– Counsel, DENTONS (tytuł prezentacji: Praktyczne aspekty realizacji projektóww formule PPP); Jacek Kosiorek –Wiceprezes, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (tytuł prezentacji: Instalacjeteletechniczne w budynkach wielorodzinnych w nowym wymiarze – ich wpływ narozwój rynku usług, rynku deweloperskiego oraz kwestię dostępu do Internetu wPolsce); Marcin Lewenstein – CleanCoal and Clean Gas Technologies, KIC InnoEnergy (tytuł prezentacji: Investingin innovation for a sustainable energy future); Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o. (tytułprezentacji: Belzona – technologia, która zmienia technikę); Barbara Molińska – Regionalny Managerds. Handlu Zagranicznego, Region Centrum, Bank Zachodni WBK (tytuł prezentacji:Innowacyjne rozwiązanie wspierające międzynarodową ekspansję -Santander TradeNetwork); dr hab. Justyna Regan –Attorney and Counselor at Law, Miller Canfield (tytuł prezentacji: Ekspansja narynek USA innowacyjnych polskich przedsiębiorstw- szansa, czy wyzwanie?); Bartosz Sokoliński – Dyrektor BiuraInnowacji i Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (tytuł prezentacji: Innowacje. Nauka.Biznes.).

 

 

Sesja III: Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze złożona była ztrzech paneli dyskusyjnych pt. „AGROSEC: Bezpieczeństwo sektorarolno-spożywczego”, „ECONSEC – Bezpieczeństwo narodowe” oraz „Bezpieczeństwośrodowiskowe i ekologiczne”

 

Panel AGROSEC: Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego moderowany był przezBeatę Drewnowską, Redaktor Dziennika„Rzeczpospolita”, zaś do dyskusji zasiedli: Edward Bajko – Prezes, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek; Zenon Daniłowski – Prezes Zarządu,Makarony Polskie S.A.; Andrzej Gantner– Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności ZwiązekPracodawców; Artur Habza – DyrektorDepartamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd MarszałkowskiWojewództwa Lubelskiego; prof. AndrzejKowalski – Dyrektor, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i GospodarkiŻywnościowej; Marek Moczulski –Prezes Zarządu, Bakalland; RobertNiczyporuk – Partner, Corporate and M&A Practice, Kancelaria DomańskiZakrzewski Palinka; Paweł Pacek –Wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Julian Pawlak – Prezes Zarządu, KrajowaUnia Producentów Soków; JarosławSierszchulski – Zastępca Prezesa, Agencja Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa; Paweł Stamburski –Dyrektor Departamentu Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK; Leszek Wiwała – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Polski PrzemysłSpirytusowy. W pierwszej kolejności prelegenci zastanawiali się nad wpływemczłonkowstwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży rolno-spożywczej,zwłaszcza w kontekście uzależnienia od rynku unijnego. Starano się też nakreślićwnioski, jakie powinna wyciągnąć branża oraz władze państwowe po nałożeniuembarga  rosyjskiego, a także jakieskutki będzie miało wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Paneliścizastanawiali się również nad konsekwencjami wprowadzenia umów CETA i TTiP. Wdalszej części panelu dyskutowano nad sytuacją handlu towarami rolnymi w Polscei za granicą –zwracano bowiem uwagę, że zawirowania na rynku surowców dosyćsilnie wpływają na handel krajowy, co z kolei utrudnia producentom budowaniesilnej pozycji rynkowej w Europie i na świecie. Na koniec panelu dyskutowanonad kwestią centralizacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

 

Moderatorem panelu ECONSEC – Bezpieczeństwo narodowebył dr Krzysztof Wąsowski – Partner, Adwokat,Doktor Nauk Prawnych w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski. W debaciezaś wzięli udział: dr Krzysztof Liedel – Dyrektor CentrumBadań nad Terroryzmem Collegium Civitas; drKrzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Paweł Nazarewski – StowarzyszenieObronaNarodowa.pl; Paweł Poncyliusz– b. Wiceminister Gospodarki; MariuszSchmidt – Prezes, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii; dr Przemysław Zaleski – PolitechnikaWrocławska. Podczas dyskusji starano się wskazać, jakie czynniki wpływają nakształtowanie się polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacjimiędzynarodowej. Pozwoliło to odnieść się do polityki bezpieczeństwa Polski itym samym zastanowić się, czy Polska dziś jest krajem bezpiecznym. Wszczególności zastanawiano się nad w/w kwestią w kontekście członkowstwa Polskiw Unii Europejskiej i NATO. Koniec debaty poświęcony został kwestiiefektywności energetycznej, jako jednemu ze sposobów budowania bezpieczeństwakraju.

 

Panel Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne, zamykający trzeciąsesję OSG 2016 moderowany był przez KatarzynęKuźmę – Radcę Prawnego, i Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka,natomiast w debacie udział wzięli: DariuszJasak – Prezes Zarządu, Veolia Water Technologies; Klaudia Kleps – Koordynator Komisji ds. Innowacji, Polska IzbaPrzemysłu Chemicznego; Jacek Spyrka– Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; TomaszStyś – Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, InstytutSobieskiego; dr inż. KrystianSzczepański – Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy InstytutBadawczy. Zaproszeni prelegenci na początku dyskusji, próbowali zdefiniowaćpojęcie współczesnego ekoterroryzmu (w odróżnieniu od terroryzmu), co pozwoliłoodnieść problematykę bezpieczeństwa ekologicznego do bezpieczeństwa kraju wogóle. Pozwoliło to nie tylko wskazać bardziej precyzyjniej podstawowe wyzwaniai zagrożenia we współczesnym świecie, ale przede wszystkim spojrzeć nabezpieczeństwo ekologiczne w kategoriach doktryny. W tym kontekście szczegółowoprzeanalizowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwychna zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Koniec panelupoświęcony został zagadnieniom gospodarki odpadami, a także gospodarowaniemwodą, określaną dzisiaj jako najcenniejszy surowiec świata.

Na zakończenie Szczytu odbyła się wieczornagala wręczenia wyróżnień „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2016”. Statuetka „BursztynPolskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmomza szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarkiw kraju i zagranicą. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za determinację orazkonsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimiz tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

 

Laureatami tegorocznej nagrody „BursztynPolskiej Gospodarki 2016” zostali:

 

JarosławGowin -Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższegoza konsekwentną realizację inicjatywmających na celu budowanie współpracy między nauką i biznesem;

KazimierzSmoliński– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – zakonsekwentne i skuteczne działania zmierzające do rozwoju gospodarczego krajum. in. Mieszkanie+;

SławomirSosnowski– Marszałek Województwa Lubelskiego – za działania zmierzające do zwiększeniapotencjału gospodarczego województwa lubelskiego;

BankGospodarstwa Krajowego (w imieniu BGK nagrodę odebrał Wojciech Hann – Członek Zarządu Banku) – za działania wspierającerozwój innowacji i inwestycji infrastrukturalnych;

 

II edycja Ogólnopolskiego SzczytuGospodarczego była wspierana przez liczne grono firm partnerskich orazpartnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianegoprzedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Szczytu pragnieszczególnie podziękować Głównemu Partnerowi Merytorycznemu Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski, Partnerom Głównym: Grupie Azoty S.A.; Województwu Lubelskiemu, Partnerom: Bankowi Gospodarstwa Krajowego; CEZ ESCO Polska; OperatorowiGazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.; KIC InnoEnergy Poland Plus; Eco-WindConstruction S.A.; CEZ Chorzów S.A.;Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.; Partnerowi Panelu „AGROSEC: Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego”: Bank Zachodni WBK S.A.; Sponsorom: Belse Sp. z o.o., Fibar Group S.A. Dziękujemy również za współpracę: Firmie prawniczej DENTONS; Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński,Baehr Spółka komandytowa; HafenHamburg Marketing e.V.; BrowaromLubelskim PERŁA.

 

 mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here