Holandia ratyfikuje porozumienie paryskie jako przedostatnie państwo członkowskie Unii Europejskiej


W piątek w zeszłym tygodniuHolandia podpisała dokument ratyfikujący porozumienie paryskie z 2015 roku,stając się jednocześnie 156 krajem potwierdzającym swój udział we wspólnymplanie ograniczenia zmiany klimatu ustanowionym na Konferencji NarodówZjednoczonych. Jedynym krajem członkowskim UE, które nie ratyfikowało jeszczeporozumienia są Czechy.

Holandia od początkuustanowienia porozumienia paryskiego była jego silnym rzecznikiem i podkreślaławagę ustanowienia wspólnych celów klimatycznych dla krajów ONZ. HolenderskiMinister Spraw Zagranicznych, Bert Koenders, bardzo stanowczo krytykowałdecyzję USA o wystąpieniu z porozumienia, jednak dopiero parę dni temu Holandiasama ratyfikowała umowę przyjętą w 2015 roku.

Jako członek wspólnotyUnii Europejskiej, kraj ten zobowiązał się do zrealizowania tych samych celówklimatycznych, w tym ograniczenia poziomów emisji dwutlenku węgla od 80 do 95procent do 2015 roku w stosunku do poziomu z roku 1990. Głównym celemporozumienia paryskiego jest ustanowienie globalnego planu walki ze zmianąklimatu poprzez utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomieznacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny ikontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia.

Umowa ustanowiona naKonferencji w Paryżu została podpisana przez 195 państw, jednak nie oznacza toostatecznego zobowiązania się do jej realizacji. W celu dopełnienia procedury,każdy kraj musi ratyfikować umowę według krajowych przepisów. W Czechach umowamusi zostać zatwierdzona przez Parlament oraz podpisana przez Prezydenta, abyweszła w życie. Wiosną tego roku kraj rozpoczął pierwszą część procedury,jednak umowa spotkała się z silną opozycją ze strony Komunistycznej PartiaCzech i Moraw oraz Obywatelskiej Partii Demokratycznej, które obawiają sięgospodarczych skutków ratyfikowania umowy dla kraju.

 

Agata Skrzypczyk 

źródło: ONZ, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php)
Ambasada Republiki Czeskiej w USA
fot. Pixabay

             

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here