Gwarancja pochodzenia – nowy instrument w systemie wsparcia OZE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zwanej małym trójpakiem energetycznym, wprowadzono zmianę w grupie instrumentów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Dotyczy ona utworzenia gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zwanej małym trójpakiem energetycznym, wprowadzono zmianę w grupie instrumentów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Dotyczy ona utworzenia gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii.

Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia zawarte zostały w nowododanym Rozdziale 2a, w art. 11g – 11l ustawy – Prawo energetyczne.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii jest dokumentem stanowiącym potwierdzenie odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle energii. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. Natomiast jej przekazanie następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, składany do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania zostało przyłączone odnawialne źródło energii, w terminie 7 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

 

URE
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here