Grupa Energa: wyższe przychody i wynik EBITDA w 2012 roku

Pomimo spadku popytu na energię elektryczną oraz jej cen na rynku krajowym Grupa Energa zamknęła 2012 rok wzrostami przychodów o 7,8 proc. oraz wyniku EBITDA o 7,2 proc. Aż 75 proc. zysku EBITDA pochodziło z dystrybucji, czyli kluczowego segmentu strategii rozwoju Grupy.

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Energa, przychody Grupy w 2012 roku zamknęły się na poziomie 11 177 mln zł, co oznacza wzrost o 7,8 proc. w stosunku do roku 2011. Zysk EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniósł 1 629 mln zł i był o 7,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Poprawa wyników związana jest bezpośrednio z koncentracją inwestycji w obszarze dystrybucji. Środki przeznaczone na rozwój i modernizację obszaru segmentu dystrybucji, częściowo regulowanego przez URE, zapewniają Grupie przewidywalny i stabilny przychód (dzięki amortyzacji i marży). Obecnie Grupa Energa dysponuje najwyższym wśród krajowych koncernów energetycznych udziałem przychodów regulowanych.

Zysk netto Grupy w 2012 roku ukształtował się na poziomie 456 mln zł. Na niższy wynik wpływ miały głównie zdarzenia o charakterze jednorazowym tj. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych oraz utworzenie rezerwy na wypadek niekorzystnego wyroku w sprawie spornej z PSE SA. Grupa Energa odnotowała w ubiegłym roku niższe wyniki segmentów wytwarzania, przede wszystkim generacji wodnej (pogorszenie warunków hydrologicznych) oraz wytwarzania konwencjonalnego (wzrost kosztów zużycia paliwa przy spadku cen sprzedaży energii).

Poprawa niezawodności dostaw

Większość środków z 1,85 mld zł przeznaczonych w ubiegłym roku na inwestycje, bo aż 1,4 mld zł, skierowanych zostało na inwestycje w obszarze dystrybucji. Dzięki temu przyłączonych zostało 24 tys. nowych odbiorców oraz 400 MW w odnawialnych źródłach energii. Energa zbudowała ponad 2100 km i zmodernizowała ponad 1500 km linii napowietrznych oraz kablowych. Realizacja inwestycji pozwoliła niemal dwukrotnie zredukować czas przerw w dostawach prądu, a o 30 proc. – liczbę przerw w jego dostawach (wg wskaźników SAIDI / SAIFI). Z kolei wskaźnik strat sieciowych spadł o 3,6 proc., a koszty tych strat – aż o 5 proc. Spółka Energa-Operator kontynuuje prace nad budową systemu inteligentnego opomiarowania (w ub. r. zainstalowała ok. 100 tys. zdalnie odczytywanych liczników) oraz inteligentnej sieci (smart grid). Poprawa efektywności dostaw, jakości obsługi, a także kampania promocyjna wpłynęły z kolei na wzrost liczby klientów Grupy w ubiegłym roku do 2 mln 917 tys.

Grupa poprawiła także kluczowe wskaźniki operacyjne. Produkcja ciepła w tym okresie wyniosła 4 100 TJ (3900 TJ w 2011). Wzrosła również sprzedaż odbiorcom finalnym (do 20,5 TWh) i dystrybucja energii elektrycznej (do 20,1 TWh). W 2012 roku Grupa Energa ograniczyła wytwarzanie energii elektrycznej do poziomu 4,1 TWh (z 4,7 TWh w 2011 r.), głównie z powodu sytuacji rynkowej, przestojów remontowych oraz gorszych warunków hydrologicznych.

Rozwój inwestycji przyjaznych środowisku

Kierując się bezpieczeństwem energetycznym kraju, a także koniecznością spełnienia założeń polityki energetycznej Polski, za priorytet inwestycyjny Energa uznała rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych. W najbliższych latach Grupa będzie koncentrować swoje działania na projektach charakteryzujących się najniższą emisyjnością dwutlenku węgla, umiarkowanym poziomem zadłużenia oraz niskim ryzykiem związanym z budowaniem nowych mocy wytwórczych.

W ubiegłym roku ponad 30 proc. wytworzonej w Grupie energii pochodziło z odnawialnych źródeł. Z kolei dzięki przyłączeniu kolejnych prawie 400 MW z OZE około 35 proc. wszystkich odnawialnych źródeł energii w Polsce przyłączona była do sieci Energa-Operator (w tym 52 proc. wszystkich mocy zainstalowanych w farmach wiatrowych). W lutym tego roku spółka podpisała umowy nabycia aktywów wiatrowych od Grupy Iberdrola oraz DONG Energy, których skuteczność zależy od uzyskania niezbędnych zgód UOKiK na wspomniane akwizycje. Po sfinalizowaniu transakcji i oddaniu do użytku bloku na biomasę w Elblągu (25 MW) – moce OZE zainstalowane w Grupie wyniosą 533 MW, a udział produkcji zielonej energii w produkcji energii w Grupie wzrośnie do blisko 40 proc.

Program inwestycyjny realizowany jest poprzez dywersyfikację źródeł finansowania. Energa SA zawarła w 2012 roku umowę emisyjną z bankami Pekao SA oraz BRE Bank SA ustanawiającą program emisji obligacji krajowych kwocie wartości około 4 mld zł. Pierwsza emisja obligacji w wysokości 1 mld zł skierowana była do polskich inwestorów instytucjonalnych i zakończyła się powodzeniem. Tym samym inwestorzy pozytywnie ocenili przyjętą strategię Grupy i efekty jej realizacji.

Uporządkowana organizacja

Elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku i klientów było możliwie m.in. dzięki kontynuacji działań restrukturyzacyjnych. Ich efektem było m.in. ograniczenie o blisko 10 proc. kosztów związanych z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych oraz zmniejszenie o 4 proc. zatrudnienia. Szczególnie istotne było uporządkowanie Grupy według łańcucha wartości i głównych segmentów obejmujących wytwarzanie, dystrybucję, obrót, kogenerację i odnawialne źródła energii. Integracja podstawowych obszarów działalności umożliwia dalszą poprawę rentowności i optymalizację kosztów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here