Global Energy planuje przejęcie Inventi

Warszawska spółka Global Energy zawarła 15 lipca br. umowę inwestycyjną w zakresie kapitałowego zaangażowania w spółkę Inventi. Global Energy zakłada nabycie do 58,53 proc. walorów Inventi o wartości 11 310 000 zł, inwestując tym samym w projekty OZE na terenie Polski.

Zgodnie z umową inwestycyjną Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inventi SA ma postanowić o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 3 900 000 zł. Krok ten wiąże się z przeprowadzeniem emisji 39 000 000 akcji w cenie emisyjnej 29 gr. za jedną akcję, o łącznej wartości 11 310 000 zł, skierowanej do Global Energy lub wskazanego przez spółkę partnera. WZA Inventi SA zadecyduje też o dokonaniu zmian w organach nadzorczych oraz zarządczych zgodnie z zasadą, że dwóch członków Rady Nadzorczej oraz jeden członek Zarządu zostaną wskazani przez nowego akcjonariusza większościowego. Według Global Energy nabycie akcji Inventi jest kontynuacją przyjętej strategii rozwoju przewidującej dynamiczną rozbudowę portfela projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

– Posiadana przez Inventi SA koncesja na obrót energią elektryczną dzięki wsparciu Global Energy zostanie lepiej wykorzystana. – wskazuje Wojciech Batusiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Inventi SA.

Kolejną wartością Inventi jest współpraca z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Plejada działającym na zbliżonych zasadach do funduszu Novenergia II Energy and Environment, która opiera się o realizację projektów w branży OZE. Nie bez znaczenia są również realizowane projekty farm wiatrowych oraz elektrowni wodnej, w ramach których Inventi planuje w przyszłości uruchomienie produkcji energii.

– W związku ze zbliżającym się wejściem ustawy o OZE w Polsce zamierzamy zintensyfikować nasze działania związane z inwestycjami w krajowe projekty oraz już pracujące instalacje farm wiatrowych, biogazowni, elektrowni wodnych i paneli fotowoltaicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które posiadają dodatnie przepływy finansowe pozwalające wypracować zyski sięgające 10 proc. zwrotu na kapitale w skali roku w okresie co najmniej pierwszych pięciu lat – wyjaśnia Artur Staykov, prezes Zarządu Global Energy SA.

Umowa inwestycyjna zakładająca zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółkę Inventi jest kolejną umową podpisaną przez podmioty. W dniu 11 lipca br. Global Energy nabyła 2 mln akcji Inventi, stanowiących 7,24 proc. udziałów w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA. Wartość transakcji wyniosła wówczas 480 000 zł. Cena, jaką Global Energy zapłaciła za 7,24 proc. udziałów Inventi, w przeliczeniu za jedną akcję Inventi, wynika z wartości księgowej akcji przypadającej na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego z uwzględnianiem podwyższenia kapitału zakładowego Inventi o emisję akcji serii K, L oraz Ł. W zawartej w dniu 11 lipca br. transakcji koszt nabycia jednej akcji przewyższał aktualną cenę rynkową. Jednak w ocenie Zarządu Global Energy rzeczywista wartość akcji spółki notowanej na NewConnect jest znacznie wyższa ze względu na potencjał oraz posiadane aktywa i wartości niematerialne oraz prawne.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here