GE i E3G: Niezbędne zmiany w polityce energetycznej Unii Europejskiej

Reforma rynku energii to niezbędny krok w usuwaniu barier, które do tej pory stały na drodze konkurencyjności i innowacyjności – wynika z opracowanego przez GE i E3G (Third Generation Environmentalism) raportu, w którym omówiono potencjał i wyzwania związane z inwestycjami w projekty energetyczne w Europie.

Zliberalizowane rynki energii od ponad dwudziestu lat przynoszą korzyści swoim odbiorcom na całym świecie. W niektórych regionach pojawiają się jednak głosy nawołujące do reformy, która pozwoliłaby tym rynkom sprostać trzem głównym wyzwaniom polityki energetycznej, tj. bezpieczeństwu energetycznemu, celom środowiskowym i wymogom opłacalności.

– W tym ważnym czasie dla konsumentów, przemysłu i konkurencyjności Unii Europejskiej tworzenie nowych rynków energii będzie miało kluczowe znaczenie dla Wspólnoty. Mamy nadzieję, że tym raportem uda nam się zapoczątkować dyskusję, która będzie mogła mieć wpływ na kształt europejskiego sektora energetycznego. Celem raportu jest przedstawienie w przejrzysty sposób założeń Reformy Rynku Energii Elektrycznej (Electricity Market Reform, EMR) i zainicjowanie dialogu wśród interesariuszy, którzy będą się zajmować wdrażaniem rozwiązań wynikających z reformy. Dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem rynków energii oraz postępująca realizacja planów dekarbonizacji stały się przyczynkiem dla wielu przedsięwzięć zmierzających do reform w sektorze, od rosnącej ingerencji w istniejące struktury do całkowitego przewartościowania ich kluczowych elementów – mówi współautor raportu, Markus Becker z GE.

Jak wynika z raportu, na EMR składają się cztery kluczowe obszary. Pierwszy z nich to potrzeba przyciągnięcia wystarczających i wydajnie finansowanych inwestycji w niskowęglową produkcję energii. Drugi obszar obejmuje gwarancje operatorów sieci w zakresie utrzymania niezawodności sieci w obliczu rosnącego udziału niestabilnych odnawialnych źródeł energii. Po trzecie, EMR zakłada konkurencyjność detalicznych rynków energii i korzystne warunki dostaw energii do odbiorców. Ostatnia część składowa EMR zakłada stworzenie dogodnych warunków dla inwestycji pozwalających na oszczędności po stronie popytu, co umożliwi jego spadek i zapewnienie usług bilansowania.

Zdaniem Simona Skillingsa z E3G Reforma Rynku Energii to złożony i wieloaspektowy temat. – Choć wiele poruszonych zagadnień dotyczy wszystkich rynków energii, to jednak stanowią one szczególne wyzwanie dla UE, która zmierza do ustanowienia jednolitego i zintegrowanego europejskiego rynku energii. Ten raport prezentuje najważniejsze założenia Reformy Rynku Energii i wskazuje na najistotniejsze zmiany, jakie muszą zostać dokonane, by sprostać przyszłym wyzwaniom wynikłym z przyjętej polityki – mówi Skillings.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wspomniana reforma nie może stać się jedynie ćwiczeniem z kolejnej regulacji, lecz musi być rozumiana jako niezbędny krok w usuwaniu barier, które do tej pory stały na drodze konkurencyjności i innowacyjności. Ta reforma może przynieść wiele korzyści całemu społeczeństwu – uważają autorzy raportu GE i E3G.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here