FNEZ: potrzebny zintegrowany rozwój energetyki morskiej i przemysłu


Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) wniosła orozszerzenie konsultowanej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” orealizację projektu strategicznego pn. „Zintegrowany rozwój energetyki morskieji przemysłu”.

 

Jak informuje Fundacja, nowyprojekt strategiczny zakładałby reindustrializację i zrównoważony rozwójregionów nadmorskich wokół ambitnego planu inwestycyjnego obejmującego: budowę do2035 roku nowych mocy niskoemisyjnych na Pomorzu o łącznej mocy 9 GW,wykorzystujących potencjał środowiska morskiego: 3 GW w elektrowniach jądrowychi 6 GW w morskich farmach wiatrowych; budowę morskich, transgranicznychpołączeń energetycznych, w tym gazociągu Baltic Pipe i sieci elektroenergetycznejBaltic Integrid; rozbudowę infrastruktury lądowej i morskiej w Północnej Polsceniezbędnej dla realizacji i eksploatacji nowych źródeł energii i przemysłu: liniienergetycznych, gazociągów, magazynów energii, magazynów gazu, dróg, kolei,portów, zaplecza socjalnego.

 

Kluczowym założeniem projektu „Zintegrowanyrozwój energetyki morskiej i przemysłu” (ZREMP) jest jednak zapewnieniemaksymalnie dużej części dostaw i usług dla objętych projektem inwestycjienergetycznych przez krajowy przemysł. Dostawy stali, miedzi i betonu,produkcja kabli, konstrukcji wsporczych morskich farm wiatrowych, konstrukcjistalowych i betonowych elektrowni jądrowych, systemów elektroenergetycznych, generatorów,rurociągów, ale także statków i maszyn do obsługi wieloletnich budów na lądziei morzu, to ogromna szansa i wyzwanie dla polskiego przemysłu. Zapewnieniekadr, ale także innowacyjnego i dostosowanego do krajowych warunków know-haw totakże bardzo ambitne zadanie dla krajowych uczelni i ośrodkównaukowo-wdrożeniowych.

 

Modernizacja sektoraenergetycznego, dywersyfikacja źródeł energii, ale także reindustrializacja iwzrost przedsiębiorczości to kilka z kluczowych założeń SOR mogących w pełnizostać wypełnionych dzięki realizacji Strategii ZREMP. „Ambitne cele, jakiezostały przedstawione w Zintegrowanym rozwoju energetyki morskiej i przemysłusą doskonałym przykładem zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju kraju. Budująstrategiczne bezpieczeństwo energetyczne, w oparciu o nowoczesne iniskoemisyjne źródła energii,  umożliwiają osiągnięcie niezależności energetycznejw Północnej Polsce, w połączeniu z dynamicznym rozwojem ośrodków produkcyjno-przemysłowychi naukowych – mówi Maciej Stryjecki, Prezes Fundacji na rzecz EnergetykiZrównoważonej. Realizacja Strategii o łącznej wartości ponad 150 mld zł będzie gigantycznymimpulsem dla polskiej gospodarki, ale przede wszystkim rozwoju potencjałukrajowego przemysłu morskiego i jego dalszej ekspansji na rynki zagraniczne.Może się przyczynić także do powstania ponad 100 000 nowych miejsc pracy”.

 

Uzasadnieniem wyznaczonych celówjest znaczny postęp inwestycyjny i duży poziom gotowości do realizacjiprojektów i inwestycji energetycznych na polskich obszarach morskich. Mowa tu okilku projektach morskich farm wiatrowych, dla jednego z których RegionalnaDyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała w dniu 7 lipca 2016 r. pierwsządecyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Potencjał gospodarczy morskiejenergetyki wiatrowej FNEZ wskazywała już w roku 2013 w Programie rozwojumorskiej energetyki i przemysłu w Polsce. Potencjał ten potwierdził takżenajnowszy raportMcKinsey

 

Strategiczny charakter przyjmuje takżeprojekt Baltic InteGrid – Integrated Baltic offshore wind electricitydevelopment, finansowany zprogramu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego, zainicjowany i koordynowany wPolsce przez FNEZ, realizowany w konsorcjum z 14 organizacjami z 8 państwnadbałtyckich. W lipcu Ministerstwo Gospodarki Łotwy pełniące rolę koordynatoradziałań w obszarze polityki energetycznej w ramach Strategii na rzecz obszaruMorza Bałtyckiego (EUSBSR), zakwalifikowało projekt Baltic InteGrid doprojektów flagowych w zakresie energetyki. Tym samym został on włączony do PlanuDziałań dla połączenia rynków Morza Bałtyckiego w ramach – BEMIP Baltic EnergyMarket Interconnection Plan Initiative (BEMIP Action Plan). Celem projektuBaltic InteGrid jest budowa sieci połączeń elektroenergetycznych na dnie MorzaBałtyckiego, pomiędzy poszczególnymi krajami, ze szczególnym uwzględnieniemNiemiec, Danii, Szwecji, Litwy i Polski, na podstawie szczegółowej analizyuwarunkowań przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych,środowiskowo-społecznych oraz technologicznych. Zadaniem sieci będziezwiększenie możliwości transgranicznego przesyłu energii elektrycznej iintegracji systemów elektroenergetycznych w obszarze Morza Bałtyckiego, odbiórenergii wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe na Bałtyku oraz zwiększeniemożliwości bilansowania i magazynowania energii.

 

Zaproponowany projekt strategiczny łączy potencjał rozwoju morskiejenergetyki wiatrowej z innymi, kluczowymi dla bezpieczeństwa energetycznegokraju inwestycjami, jak program budowy elektrowni jądrowej i gazociągu,łączącego Polskę ze złożami norweskimi gazu. Ze względu na koniecznośćzapewnienia stałego i nieograniczonego źródła wody chłodzącej reaktory jądrowe,lokalizacje nadmorskie z otwartymi układami chłodzenia, są jedynymi realnymidla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

 

Wszystkie te plany inwestycyjne w sektorze energetycznym, związane zpotencjałem morskim, powinny być skoordynowane i widziane wspólnie, jakoogromny potencjał dla polskiego przemysłu. W ramach SOR powinny zostaćzaplanowane i wdrożone mechanizmy, które umożliwią zintegrowanie ich realizacjiz krajowymi dostawami i usługami.

 

Fundacja zwróciła się do przedstawicieli branży energetycznej i przemysłuo poparcie inicjatywy wpisania do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju projektustrategicznego „Zintegrowany rozwój energetyki i przemysłu morskiego”.

 

 

FNEZ

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here