Finansowanie OZE – gdzie szukać pieniędzy?


Rozwój sektora OZE jest jednym z priorytetów zarówno Unii Europejskiej jak i polskiego rządu. Wpływa on bowiem nie tylko na realizację wymogów dyrektywy 2009/28/WE, ale także na osiągnięcie celów w zakresie ochrony środowiska i absorpcji innowacji. W celu zabezpieczenia generowania inwestycji w tym sektorze stworzono liczne instrumenty finansowania (bezzwrotne i zwrotne), zarówno z wykorzystaniem środków europejskich, jak i krajowych.

 

 

I. Środki europejskie:

W związku ze zbliżającym się końcem okresu finansowania 2007-2013 w większości programów alokacja została wyczerpana. Programy te jednak będą znów zasilane środkami europejskimi od roku 2014 (okres programowania 2014-2020).

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – działanie 9.4. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”- konkursy zawieszone. W Programie na lata 2014-2020 dla inwestycji związanych z OZE przewidziano całą oś priorytetową „Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej”, na której kompleksowe działania przeznaczono ponad 1,48 mld euro. Planuje się, aby inwestorami i wnioskodawcami były jednostki samorządu terytorialnego, władze krajowe i ich jednostki organizacyjne, które realizować będą inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ramach Programu przewiduje się także wsparcie inwestycyjne skierowane głównie do średnich i dużych przedsiębiorców, realizujących inwestycje w OZE dla zwiększenia efektywności energetycznej własnych przedsiębiorstw. Możliwe będzie także otrzymanie dofinansowania na rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia.

2. 16 programów regionalnych (wojewódzkich), za które odpowiedzialne są Zarządy Województw – obecnie w większości wykorzystane. W ramach tych programów, w latach 2014-2020 dotacje obejmą zarówno wsparcie inwestycji w OZE skierowane do JST (podobnie jak w przypadku POIiŚ), jak i te skierowane do przedsiębiorstw, w których firmy sektora będą mogły być wnioskodawcami. Alokacja w tych działaniach przekroczy z pewnością 1,5 mld zł.

3. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Konkurs zamknięty. Obecnie brak prognoz na lata następne.

4. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. O dofinansowania w ramach Działania 4.4 mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP. Dofinansowaniu podlegają projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 4 do 29 listopada 2013. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 mln zł.

II. Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska:

1. Green Investment Scheme (GIS) – środki zgromadzone na rachunku klimatycznym, część 4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE). Program umożliwia uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie konkursu. Beneficjenci: Wytwórcy energii elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizacje przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energie elektryczna z energetyki wiatrowej (OZE) do KSE. Ogłoszenie kolejnego konkursu uzależnione jest od ustalenia przepisów dotyczących pomocy publicznej.

2. Green Investment Scheme (GIS) – środki zgromadzone na rachunku klimatycznym, część 2 – Biogazownie rolnicze. Składając wniosek w ramach tego programu przedsiębiorstwo możne uzyskać dofinansowanie na budowę bądź modernizację biogazowni rolniczych. Planowany nabór w roku 2014.

3. Program Priorytetowy 5.4. Efektywne wykorzystanie energii, część 2, Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Celem programu jest udzielenie pożyczek (do 75 proc. kosztów kwalifikowanych) na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane przez przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.:
a) racjonalizację zużycia energii elektrycznej
b) racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu
c) modernizację procesów przemysłowych
d) wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością
Alokacja: 100 mln zł. Termin składania wniosków: 3.10-4.11.2013

4. Program Priorytetowy 5.4. Efektywne wykorzystanie energii Część 7. Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dotacja na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych dotyczyć ma ograniczenia zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz zmniejszenie emisji CO2. Nabór ciągły.

5. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki: kwota pożyczki min. 2 mln zł – max. 40 mln zł, oprocentowanie – WIBOR 3M – 100 pkt bazowych, nie mniej niż 2 proc. Program będzie obowiązywał od 1 stycznia 2014 r.

6. Program priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Część 1. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z OZE i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Beneficjenci Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Warunki: koszt całkowity przedsięwzięcia min. 10 mln zł, pożyczka do 75 proc. kosztów kwalifikowanych (od 4 do 50 mln zł), oprocentowanie – WIBOR 3M – 100 pkt bazowych, nie mniej niż 4 proc. (informacje za rok 2013). Planowany nabór w 2014 r.

 

Angelika Nowak

Doradztwo Europejskie

 

Powyższy wykaz stanowi skrót informacji na temat dostępnych źródeł finansowania.

Z przyjemnością udzielimy Państwu bardziej szczegółowych wyjaśnień.

Doradztwo Europejskie
Ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa
Tel/fax. 22 621 71 79
Mob. 503-090-347
angelika.nowak@eurodoradztwo.com

fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here