Farmy fotowoltaiczne a nowelizacja rozporządzenia ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Z dniem 1 sierpnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2013, poz. 817) wprowadzające szereg zmian w zakresie katalogu inwestycji wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z perspektywy sektora energetyki odnawialnej warto zwrócić uwagę na jednoznaczne zaliczenie farm fotowoltaicznych do powołanej wyżej listy przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 72 ust 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199, poz. 1227, ze zm., dalej: „Ustawa o dostępie do informacji”), obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) odnosi się do planowanych: (i) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz (ii) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Szczegółowa lista inwestycji objęta powyższym wymogiem (odpowiednio uszeregowanych w wymienionych dwóch grupach) została ustalona (zgodnie z art. 60 powołanej Ustawy) w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 Nr 213, poz. 1397, dalej: „Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r.”). Powyższy wykaz każdorazowo podlega interpretacji przez inwestorów zainteresowanych realizacją określonego projektu oraz organów administracji właściwych dla wydania decyzji środowiskowej. Niekiedy w praktyce pojawiają się istotne wątpliwości, czy dana inwestycja powinna zostać zaliczona do jednej z kategorii przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. i czy w konsekwencji konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

W powyższym kontekście należy wskazać na niejasny status projektów fotowoltaicznych w świetle dotychczas obowiązującej wersji Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r., w którym nie zostały one bezpośrednio wymienione. W praktyce pojawiały się istotne wątpliwości, czy tego typu inwestycje powinny były zostać zaliczone do określonego rodzaju przedsięwzięć uwzględnionych w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. W związku z powyższym, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał w dniu 29 listopada 2012 r. stanowisko (znak: DOOŚ.soos.070.427.20112.rla), w którym przedmiotowe inwestycje zostały zaliczone do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w par. 3 pkt 52 Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r.:

„zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.”

W efekcie, w opinii organu, farmy fotowoltaiczne zostały zaliczone do kategorii zabudowy przemysłowej i w przypadku spełnienia kryterium powierzchni zabudowy tego typu przedsięwzięcia wymagały uzyskania decyzji środowiskowej. Równolegle były prowadzone prace nad nowelizacją Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r., których efektem jest powołane wyżej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. wprowadzające bezpośrednio do treści par. 3 pkt 52 Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. inwestycje obejmujące farmy fotowoltaiczne. Od dnia 1 sierpnia 2013 r. treść par. 52 pkt 2 jest następująca:

– zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.”

Nie ma wątpliwości, że w skutek powyższej zmiany projekty farm solarnych są objęte obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej pod warunkiem spełnienia kryterium powierzchni zabudowy. Ponadto, warto zwrócić uwagę, że przedmiotowe inwestycje zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W odniesieniu do tej kategorii projektów przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, (na którą składa się m.in. sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) przed wydaniem decyzji środowiskowej jest fakultatywne. O konieczności przeprowadzenia oceny (w tym sporządzenia raportu) decyduje organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej w drodze postanowienia. Co istotne, zgodnie z art. 29 ust 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2010 Nr 243, poz. 1623, ze zm.), w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dana inwestycja musi zostać zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę, nawet w sytuacji, gdy na podstawie przepisów Prawa budowlanego nie podlega ona obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.

 


Grzegorz Filipowicz – adwokat w kancelarii Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy, sp.k.

fot. nevmic/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here