Energia efektywna na wsi – problem z niską świadomością ekologiczną Polaków


Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) stworzyło „Białą Księgę”, rozpoczynając tym samym dyskusję na temat potrzeb i braków energetycznych mieszkańców terenów niezurbanizowanych w Polsce. Dokument przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez TNS OBOP „Efektywna energia na terenach niezurbanizowanych” oraz wypowiedzi ekspertów. Publikację podsumowują postulaty zmian koniecznych w polskiej polityce energetycznej.

 

„Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce” to tytuł Białej Księgi stworzonej przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii. Publikacją tą chcemy rozpocząć społeczną dyskusję na temat polskiej polityki energetycznej w kontekście potrzeb energetycznych mieszkańców obszarów niezurbanizowanych. Dokument zawiera nie tylko wyniki badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, ale też komentarze ekspertów z dziedziny energetyki, ekologii i nauk społecznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej publikacji uda nam się osiągnąć jeden z naszych celów, czyli zwrócenie uwagi polskich polityków, władz wykonawczych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym oraz mediów na kwestię niedostatków energetycznych na obszarach wiejskich i podmiejskich – podkreśla Magdalena Grabala, Rzecznik prasowy FREE.

 

Tradycyjne źródła energii wybierają biedniejsi

 

Na zlecenie FREE, wśród mieszkańców terenów wiejskich i podmiejskich, TNS OBOP zrealizował badania, z których wynika, że nowoczesne źródła energii wykorzystują na wsi najczęściej osoby napływowe, które świadomie wybrały tereny podmiejskie na budowę domu. Są to także ludzie o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, często lepiej wykształceni. Osoby starsze, słabo wykształcone, robotnicy i rolnicy o stosunkowo słabej sytuacji ekonomicznej częściej wykorzystują tradycyjne źródła energii. Relatywnie częściej wyrażają też niezadowolenie z mieszkania w swojej miejscowości.

Wśród tradycyjnych źródeł energii najczęściej wykorzystywane są drewno i węgiel. W grupie użytkowników pozostałych źródeł energii najpopularniejszy jest olej opałowy, gaz płynny LPG i energia elektryczna. Energia słoneczna jest wykorzystywana przez maksymalnie 9% gospodarstw domowych, które używają do ogrzewania budynku mieszkalnego innych niż tradycyjne źródeł energii. Gdyby nie istniały żadne bariery finansowe i technologiczne, największym zainteresowaniem (maksymalnie 39%) cieszyłaby się energia słoneczna, 23% osób wybrałoby natomiast gaz ziemny z sieci albo olej opałowy. Energia słoneczna jest także oceniana przez badane osoby jako najbardziej przyszłościowe źródło energii, z którego użytkowaniem wiąże się przekonanie o czystości użytkowania oraz niskich kosztach eksploatacji.
Podobne cechy badani przypisują energii pozyskiwanej z wiatru i wody.

Co ciekawe, znajomość terminu „odnawialne źródła energii” kształtuje się na poziomie od 66% dla użytkowników tradycyjnych źródeł energii do maksimum 84% dla użytkowników pozostałych źródeł. Najbardziej znanymi tego typu źródłami są: energia pozyskiwana z wiatru (od 58% do maksymalnie 69%) oraz energia słoneczna (od 57% do maksymalnie 67%). W dalszej kolejności wymieniane są energia pozyskiwana z wody (od 45% do maksymalnie 58%) i energia geotermalna (od 28% do maksymalnie 38%). Od 24% do 11% osób nie potrafi wymienić ani jednego takiego źródła, a dość duża proporcja podaje błędnie węgiel czy drewno (12%).

Przy wyborze źródła energii największe znaczenie mają kwestie finansowe – koszt istalacji oraz późniejszego użytkowania. Inne ważne elementy to: bezpieczeństwo użytkowania, prostota obsługi oraz czystość użytkowania. Ekologia znajduje się na dalszej pozycji. Uwagę zwraca również fakt, że przy pytaniu o najważniejszą wartość w życiu, wszyscy respondenci wskazywali zdrowie, jednocześnie nie łącząc tego tematu z życiem w ekologicznym i czystym środowisku.

Energia efektywna (1): na wsi – na razie chaos


Problem tkwi w niskiej świadomości ekologicznej

Wynika to z braku działań edukacyjnych kierowanych do mieszkańców terenów podmiejskich, które budowałyby świadomość istnienia innych niż tradycyjne rozwiązań energetycznych, oraz działań wspierających ich zastosowanie, podjętych przez władze centralne czy lokalne. 70% badanych nie słyszało nigdy o jakichkolwiek działaniach w zakresie źródeł energii, wskazujących na zaangażowanie władz centralnych w potrzeby mieszkańców terenów pozamiejskich. Jeszcze gorzej jest w przypadku władz lokalnych – 80%. Ale co trzeci badany chciałby, aby władze edukowały i informowały na temat różnorodnych źródeł energii – zauważa dr Magdalena Sawińska, TNS OBOP.

Energia efektywna (2): Zekologizować wieś


Postulaty z Białej Księgi

Aby móc rozwiązać problem niedoboru źródeł energii na obszarach niezurbanizowanych, Polska powinna skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań krajów UE. Niezbędna jest kampania edukacyjna, która zwiększy świadomość polskich polityków, władz wykonawczych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym, a także mediów. Dlatego w Białej Księdze znalazły się postulaty powstałe w oparciu o wnioski z przeprowadzonych badań, analizę obecnej kondycji polskiej polityki energetycznej oraz dyskusje i przemyślenia zaangażowanych ekspertów – podsumowuje Sylwester Śmigiel, Przewodniczący FREE.

Postulaty zawarte w Białej Księdze obejmują następujące kwestie:
1. Uwzględnienie terenów pozamiejskich w Polityce energetycznej Polski do 2030 r.
2. Efektywne źródła energii – gwarantem zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i elementem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.
3. Samorządy lokalne świadome energetycznie – „Energetyczny kodeks samorządowca”.
4. Wspieranie innowacji poprawiających efektywność i bezpieczeństwo nośników oraz rozwiązań energetycznych.
5. Rozwój przedsiębiorczości na podstawie efektywnych źródeł energii.
6. Ujęcie w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. gazu płynnego jako niskoemisyjnego źródła energii, zapewniającego różnorodność zastosowań i zwiększającego dywersyfikację źródeł dostaw.
7. Edukacja na temat korzyści płynących z efektywnych źródeł energii jako element budowania świadomości i postaw społecznych w trosce o środowisko naturalne.
8. Dostosowanie rozwiązań prawnych i administracyjnych wspierających rozwój efektywnych źródeł energii.

Wyżej wymienione postulaty stanowią punkt wyjścia do dalszych działań FREE na rzecz poprawy warunków energetycznych społeczności wiejskich i podmiejskich. W tym przedsięwzięciu Forum stale wspierają liczni partnerzy i koalicjanci, a przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki – patron FREE.

Więcej informacji na stronie www.forumfree.pl

fot.: FREE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here