Energetyka młodości – uroczyste podsumowanie Akademii Energii


– To dobre czasy dlamłodych w energetyce, ten sektor obecnie nie starzeje się, lecz odmładza –stwierdził Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii podczasuroczystego podsumowania 6. edycji Akademii Energii. Motywem przewodnimwydarzenia, które odbyło się 4 kwietnia w Sali Notowań Giełdy PapierówWartościowych było hasło „Przemysł 4.0 – szanse i zagrożenia”.

Uczestników wtorkowej gali powitała Ewa Paga, Prezes ZarząduFundacji im. Lesława A. Pagi, organizatora Akademii Energii. W swoimwystąpieniu Pani Prezes wskazała merytorykę, praktykę oraz etykę jako kluczowewartości dla funkcjonowania sektora energetycznego. – Czwartym istotnymelementem, nadającym odpowiednią dynamikę rozwojowi energetyki, jestkreatywność, domena młodego pokolenia, którego Wy jesteście przedstawicielami –zwróciła się do świeżo upieczonych alumnów Projektu. Występujący z ramieniarządu Michał Kurtyka, odwołał się do nowatorskich wizji Tesli i Edisona,których ścieranie się doprowadziło ostatecznie do upowszechnienia energiielektrycznej, a w konsekwencji drugiej rewolucji przemysłowej. W obliczunadchodzącej rewolucji czwartej, opartej na informatyzacji przemysłu naniespotykaną dotąd skalę, przedstawiciel Ministerstwa Energii wyraził nadziejęna podobny „powiew świeżości” zapewniony przez nowe pokolenie energetyków. Pierwszą część uroczystości zakończył swym wystąpieniem przedstawiciel wieloletniego partnera strategicznego Projektu –  Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM Zwrócił uwagę na konieczność tworzenia inicjatyw służących wymianie opinii pomiędzy ekspertami i adeptami branży energetycznej. Jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem , wyróżnił Akademię Energii wśród przedsięwzięć, które działają na rzecz rozwoju środowiska zawodowego na rynku energii elektrycznej i gazu. – Akademia Energii to nie tylko szansa dla laureatów programu, ale również dla pracodawców, którzy mają unikalną szansę na pozyskanie najlepszych  pracowników. Jest to niezwykle istotne gdyż przez wiele lat branża gazownicza pozostawała hermetyczną społecznością – skonkludował.

Drugą część wydarzenia wypełnił tytułowy panel dyskusyjnydotyczący przemysłu czwartej generacji. Uczestnicy Akademii Energii w krótkichprezentacjach przedstawili założenia leżące u podstaw koncepcji Industrie 4.0,z uwzględnieniem analizy SWOT implementacji poszczególnych obszarów (systemycyber-fizyczne, internet rzeczy, chmury danych, łańcuch bloków) w sektorzeenergetycznym. Zwrócono uwagę na ogromne możliwości związane z inteligentnymopomiarowaniem komponentów sieci, dotyczące przede wszystkim przewidywaniapotencjalnych awarii oraz uczenia się przez system prawidłowych, autonomicznychreakcji na niestandardowe bodźce. Rozproszenie mocy obliczeniowych,integrujących dane w ramach cloudcomputing znacznie poprawi wydajność przetwarzania informacji potrzebnychdo funkcjonowania systemu. Szczególnie w tym obszarze konieczna jest poprawaświadomości technologicznej polskich przedsiębiorców, z których zaledwie 8%świadomie wykorzystuje chmury danych, przy analogicznym wskaźniku w USA napoziomie 27%. Dzięki wdrożeniu w sektorze energetycznym internet of things, umożliwiającego bezpośrednią komunikację jegoelementów, a także idei blockchainpozwalającej m.in. spójnie gromadzić dane o handlu energią między jejużytkownikami, dojdzie do istnej rewolucji w sposobie myślenia o systemieenergetycznym. Będzie ona spowodowana daleko posuniętą decentralizacjąwytwarzania i równoważenia zapotrzebowania (klastry energetyczne) orazprzesunięciem akcentów z konsumowania energii na potrzeby własne w stronęrozwiniętej prosumpcji. Alumni Projektu nie przeoczyli jednak wyzwań i zagrożeńpłynących z tak zaawansowanej informatyzacji sektora. Wśród najważniejszychwymieniono potrzebę opracowania interfejsu spajającego różne typy i generacjekomponentów systemu, ochronę strumieni danych przed cybersabotażem czy teżdostosowanie legislacji do nowej rzeczywistości technologicznej.

W dyskusji zainspirowanej treścią prezentacji wzięli udziałprzedstawiciele partnerów Projektu. Odnieśli się do przedstawionych tez,komentując je z punktu widzenia reprezentowanych przedsiębiorstw. Janusz Moroz,Członek Zarządu innogy Polska S.A., odnosząc się do praktycznych zastosowań zzakresu Przemysłu 4.0 w dystrybucji energii elektrycznej, przywołał metodę Frequency Based Voltage Regulationwdrażaną przez jego przedsiębiorstwo. Należy ona do grupy innowacyjnychnarzędzi zarządzania popytem po stronie odbiorcy, które znajdują zastosowanie woptymalizacji sieci inteligentnych. Marek Krzysteczko, Członek ZarząduPolenergia Obrót S.A., zauważył że zastosowanie systemów cyber-fizycznychwpisuje się w zmianę horyzontu planistycznego w zarządzaniu systememenergetycznym  na coraz krótszy. Z koleiEwa Kurowska-Tober, reprezentująca kancelarię prawną DLA Piper Wiater,podkreśliła znaczenie zabezpieczeń przed wykradaniem wrażliwych danychosobowych. Stanęła także na stanowisku, że czasochłonność procesulegislacyjnego wynika z dążenia do eliminacji jak największej ilościpotencjalnych luk prawnych i na dłuższą metę jest dla działania systemukorzystna. Dyrektor Biura Badań i Rozwoju PKP Energetyka, Piotr Obrycki,wskazał na wyzwanie dotyczące dostosowania praktycznego know-how do rozwojuogólnej koncepcji nowego przemysłu. Prezes Zarządu Hermes Energy Group S.A.,Piotr Kasprzak, spostrzegł, że obecnie informacja jest pieniądzem, a szybkidostęp do niej daje wielką przewagę na rynku. Sparafrazował w ten sposób bonmot twórcy idei Industrie 4.0, Klausa Schwaba, który stwierdził: „W nowymświecie duże ryby już nie będą zjadać małych, to szybkie ryby będą pożerać tepowolne”. Większość panelistów zgodziła się, że wykorzystanie szans izredukowanie zagrożeń płynących z czwartej rewolucji przemysłowej będzienależeć już do nowego pokolenia energetyków. Wyrażono także przekonanie, żemimo postępującej autonomizacji działania systemu energetycznego, to ciągleczłowiek, jako jego kreator i beneficjent, będzie miał decydujący wpływ nazarządzanie tym skomplikowanym układem.

Uczestnicytegorocznej edycji Akademii energii zapytali podsekretarza stanu w MinisterstwieEnergii, Pana Michała Kurtykę o jego wrażenia z uroczystości.

– Jak według PanaMinistra wypadli dzisiaj na scenie uczestnicy Akademii Energii?

MK: Superprofesjonalnie. Pary się wzajemnie uzupełniały, potrafiły przedstawićprezentacje w sposób płynny i zarazem bardzo konkretny. Doskonale dobranyformat prezentacji – wielkie brawa.

– Co Pan, jako ekspert,sądzi na temat Przemysłu 4.0? Który z obszarów dzisiaj przedstawionych, będziemiał największy związek z energetyką?

MK: Wyzwaniem jest to,żeby zrobić dobry użytek z tak wielu danych pozyskiwanych z tak wielu różnychmiejsc. W tym kontekście jest to wyzwanie dla ludzkiej inteligencji, dlaautomatyzacji, ale też dla modeli biznesowych, które będziecie Państwo, mamnadzieję, kreować. Opisaliście w prezentacjach właśnie zarysy pewnych modeli biznesowych, w jaki sposóbte dane można by przekształcić na konkretną wartość i myślę, że tu będzienajwiększe pole do popisu dla takich młodych ludzi jak Wy, żeby trochępoeksperymentować z tymi danymi i poszukać gdzie będzie z nich wartość. Dane zenergetyki to lekcja pokory dla przedstawicieli tej branży, dlatego, że okazujesię, że dużo wartości i zastosowań tych danych jest poza energetyką i musimyznaleźć sposoby, żeby to zintegrować.

– Czy takie projekty jakAkademia Energii, które wprowadzają młodych ludzi do branży, uważa Pan zawartościowe inicjatywy?

MK: Oczywiście, że tak!U nas w Ministerstwie Energii są absolwenci Akademii, którzy robią świetnąrobotę, są bardzo fajnymi ludźmi więc to jest dobre połączenie, pomiędzykompetencjami merytorycznymi a takim dobrym duchem, umiejętnością współpracy wzespole. W dzisiejszych czasach wyzwania są coraz bardziej złożone, wymagającoraz więcej interakcji pomiędzy ludźmi, więc to czego się uczycie w trakcietakich spotkań i staży, będzie Wam procentowało przez całe życie. 

VI edycja Akademii Energii została objęta patronatemhonorowym przez Ministerstwo Energii i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Partnerem Strategicznym po raz szósty został Operator Gazociągów PrzesyłowychGAZ-SYSTEM S.A.  W gronie firm będącychPartnerami są: DLA Piper, ENEA S.A., Grupa LOTOS S.A. Hermes Energy Group S.A.,innogy Polska S.A., Orange Polska S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKPEnergetyka S.A, Polenergia Obrót S.A., , The Boston Consulting Group i TowarowaGiełda Energii.

Współorganizatorami projektu są: Giełda PapierówWartościowych w Warszawie oraz Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych.

Partnerami Wspierającymi zostali: Krajowa AgencjaPoszanowania Energii S.A., Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej iRozproszonej oraz NES Global Talent.

Patronat medialny nad projektem objął m.in. serwis REO.pl

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here