Energa zwiększyła zyski w I kw. 2014 r.

W pierwszym kwartale 2014 roku Grupa Energa zanotowała wzrost zysku netto o 79 proc., a EBITDA o 39 proc. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyniki te wypracowane zostały przy niższych o 6 proc. przychodach. – Grupa Energa będzie się koncentrować na jeszcze wyższej efektywności działania – zapowiada prezes spółki.

Grupa Energa odnotowała w I kwartale 2014 roku zysk netto na poziomie 323 mln zł, co oznacza wzrost o 79 proc. EBITDA wyniosła 654 mln zł i była wyższa o 39 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku. Przychody ukształtowały się na poziomie 2 748 mln zł, co oznacza spadek o 6 proc. Na poprawę rezultatów wpływ miały segmenty wytwarzania i dystrybucji.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, istotny wpływ na skalę wzrostu zysku ma zeszłoroczny odpis z tytułu trwałej utraty wartości bloku B w Energa Elektrownie Ostrołęka SA, który istotnie obniżył wynik finansowy. Po oczyszczeniu wyników z powyższego, jednorazowego wydarzenia, zysk netto wzrósł o 15 proc., natomiast na poziomie EBITDA Grupa poprawiła wynik o 10 proc. Stabilne wzrosty Grupa wypracowała dzięki poprawie efektywności funkcjonowania. W I kwartale 2014 roku Grupa osiągnęła wyższe marże zysków, a w ujęciu rocznym lepsze są także wskaźniki rentowności.

Jednostkowy zysk netto, który jest podstawą do wypłaty dywidendy, wzrósł w I kwartale o 24 proc. i wyniósł 725 mln zł. Polityka dywidendy zakłada wypłatę 92 proc. jednostkowego zysku netto wypracowanego na przestrzeni roku. Jak informuje Grupa, intencją Zarządu jest konsekwentna realizacja polityki spółki w zakresie wypłaty zysku, a Energa powinna być postrzegana jako spółka wypłacająca znaczące i przewidywalne kwoty w formie dywidend.

– W skali Grupy, w I kwartale 2014 roku utrzymaliśmy poziom rentowności sprzed roku, a dzięki „czystej karcie” zdarzeń jednorazowych, możemy pokazać znaczny wzrost zysku i EBITDA. Inwestycje z poprzednich lat, szczególnie rekordowe w zeszłym roku, dobrze wpływają na nasze wyniki – dlatego sumaryczne niższe przychody spółek Grupy nie wpłynęły negatywnie na nasz zysk. Priorytetem pozostaje dla nas efektywność – konsekwentnie inwestujemy nasze wysiłki tam, gdzie jest możliwa poprawa efektywności i możliwość podzielenia się nią z klientami i akcjonariuszami – mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu Energa SA.

Przychody ze sprzedaży wzrosły w Segmencie Wytwarzanie oraz Segmencie Dystrybucji o odpowiednio 26 proc. i 8 proc., natomiast Segment Sprzedaży wykazał spadek w tym okresie o 19 proc. Na poziom skonsolidowanych przychodów pozytywny wpływ miał wzrost średniej stawki sprzedaży usług dystrybucyjnych przez Energa-Operator, wyższy o niemal 6 proc. wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej, przychody wygenerowane dzięki nabytym w drugiej połowie 2013 roku trzem farmom wiatrowym oraz sprzedaż zapasu praw majątkowych po cenach wyższych od cen z dnia wytworzenia.

Na wysokość przychodów w ujęciu skonsolidowanym przełożył się spadek wolumenu energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym (o ok. 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku), który w I kwartale tego roku ukształtował się na poziomie 4,3 TWh. Wynika to ze zmiany strategii sprzedaży Grupy i nieprzedłużania nierentownych umów (w grupach taryfowych A i B) oraz z mniejszego zużycia energii przez odbiorców detalicznych, na co wpływ miały m.in. warunki atmosferyczne. W minionym okresie spadek sprzedaży energii odnotowano również na rynku hurtowym (ok. 10 proc.) do 2,7 TWh.

Na słabsze wyniki Segmentu Sprzedaży wpływ miała także konieczność zakupu energii z nienależących do Grupy odnawialnych źródeł energii (OZE). Zgodnie z Prawem Energetycznym Energa-Obrót, jako sprzedawca z urzędu, ma obowiązek zakupu energii wytworzonej w OZE na terenie jej działania. Energia kupowana jest po tzw. cenie urzędowej, czyli średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku, często wyższej od aktualnej ceny rynkowej.
 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here