Energa: w I kw. 2016 r. stabilne wyniki i wzrost inwestycji


W I kwartale 2016 r. Grupa Energa wypracowała 2 621 mln złprzychodów. EBITDA wyniosła 645 mln zł. Jednorazowe odpisy na kwotę 305 mln złbrutto miały wpływ na zysk netto, który wyniósł 11 mln zł. Przed odpisami wyniknetto ukształtował się na poziomie 290 mln zł.

 

Grupa Energa odnotowała w I kwartale 2016 roku przychody napoziomie 2 621 mln zł wobec 2 913 mln zł w analogicznym okresie ub. r. EBITDAwyniosła 645 mln zł i była niższa o 7 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku.Na poziom zysku netto, który wyniósł 11 mln zł, wpływ miało rozpoznanie odpisówaktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych. Zdarzenie, którejednorazowo obniżyło wynik operacyjny o 305 mln zł, a zysk netto o 279 mln złnetto, ma jedynie charakter księgowy i nie wpływa na sytuację finansową ipłynność Grupy.

 

– Zmieniające się warunki rynkowe, w tym związane zregulacjami prawnymi, stanowią wyzwanie dla całego sektora energetycznego. Tymbardziej cieszy nas stabilna sytuacja Grupy. Świadczą o tym nie tylko jejwyniki finansowe, lecz także odnotowany w minionym kwartale wzrost inwestycji o42 procent, a także poprawa niezawodności dostaw energii, co znajdujepotwierdzenie w skróceniu czasu awarii o ponad 70 procent, a ich liczby – oponad połowę. Na uwagę zasługuje także wzrost wolumenu sprzedanej energii o 14proc., a dystrybuowanej – o 3 procent – podkreśla Dariusz Kaśków, prezeszarządu Energa SA.

 

Wyniki wposzczególnych obszarach działalności:

 

Segment Dystrybucji– kluczowy dla Grupy obszar pomimo mniej sprzyjających warunków rynkowych iregulacyjnych w I kwartale utrzymał wynik EBITDA na zeszłorocznym poziomie 499mln zł. Na rezultaty pozytywny wpływ miał wzrost wolumenu dystrybuowanejenergii o 3 proc., przy jednoczesnym spadku średniej stawki sprzedaży usługdystrybucyjnych (efekt niższej taryfy obowiązującej w 2016 roku). Negatywnywpływ miały także niższe niż w poprzednim roku przychody z tytułu opłatprzyłączeniowych.

 

Segment Sprzedaży– wypracował wynik EBITDA na poziomie 28 mln zł wobec 49 mln zł w tym samymokresie rok wcześniej. Główną przyczyną spadku jest niższa marża na energiielektrycznej, co jest przede wszystkim efektem nieujętych w procesiekontraktacji sprzedaży kosztów białych certyfikatów (obowiązek na 2016 rokzostał przedłużony dopiero pod koniec grudnia 2015 roku).  Jednocześnie Segment konsekwentnie rozwijadziałalność handlową w obszarze gazu. Nastąpił dziesięciokrotny wzrost wolumenu(z 67 GWh w I kwartale 2015 roku do 671 GWh w I kwartale bieżącego roku, cospowodowało wzrost marży na sprzedaży gazu o 6 mln zł w ujęciu rok do roku.

 

Segment Wytwarzania– EBITDA wyniosła 133 mln zł wobec 153 mln w I kwartale ub. r. Biorąc pod uwagęniższy o 0,2 TWh wolumen produkcji energii oraz redukcję wsparcia zielonymicertyfikatami dla EW Włocławek i współspalania biomasy są to solidne rezultaty.Odpowiedzią na niesprzyjające otoczenie było obniżenie kosztów paliw doprodukcji – wydatki na węgiel i biomasę zostały zmniejszone o 50 mln zł wobec Ikwartału 2015 roku co z jednej strony było efektem spadających wolumenów produkcji,zmiany miksu paliwowego (odejście od droższej biomasy), a zdrugiej niższychkosztów jednostkowych zakupu węgla.

 

Więcej klientów biznesowych, więcej sprzedanej energii

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w Grupie Energana koniec I kwartału 2016 roku wyniosła 1,31 GWe. Grupa wytworzyła 1,0 TWhenergii elektrycznej brutto wobec 1,2 TWh w analogicznym okresie ub. r.Spadek wynika głównie z niższej produkcji opartej o węgiel w związkuz mniejszym zapotrzebowaniem na pracę na rzecz Operatora Sieci Przesyłowejw Elektrowni w Ostrołęce oraz remontem kapitalnym jednego z bloków. Zewzględu na ograniczone w ustawie o OZE wsparcie dla źródeł współspalającychbiomasę oraz trwające dostosowanie instalacji dedykowanej, w I kwartale br.Grupa nie produkowała energii z tego źródła. Dodatkowo ze względu nawarunki pogodowe niższa była produkcja z farm wiatrowych.

 

W I kwartale 2016 roku wzrosłaprodukcja ciepła o ok. o 7%, co wynikało ze wzrostu zapotrzebowania na rynkachlokalnych.

 

O 3 proc. wzrósł wolumen energii elektrycznejdostarczonej przez Energa-Operator – wyniósł on 5,6 TWh, wobec 5,5 TWhenergii przesłanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowychwyniosła 4,9 TWh i była o 14 proc. wyższa niż w I kwartale ub. r. – togłównie efekt wzrostu sprzedaży detalicznej dzięki pozyskaniu szeregu nowychodbiorców w segmentach klientów strategicznych, biznesowych i instytucjipublicznych. Natomiast w efekcie spadku sprzedaży energii na rynkuhurtowym łączny wolumen sprzedanej energii w pierwszych3-ech miesiącach roku był o 13 proc. niższy niż w tym samym okresie 2015roku.

 

Inwestycje – znaczna poprawa niezawodności dostawenergii elektrycznej

Na koniec I kwartału br. wskaźniki ciągłości zasilaniaokazały się istotnie lepsze niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Średni czasawarii na odbiorcę (wskaźnik SAIDI) skrócił się o prawie 70 proc. (wyniósł 25,5min. wobec 88,1 min. w analogicznym okresie ub. r.) Średnia częstotliwośćprzerw w dostawach prądu na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) obniżyła się o ponadpołowę z 0,9 do 0,4. Poprawa wynika zarówno zfaktu, iż w I kwartale tego roku nie było awarii masowych, takich jak tespowodowane w analogicznym okresie ub. r. orkanem Feliks, jak również zkonsekwentnej polityki inwestycyjnej w modernizację sieci. Poprawęniezawodności dostaw energii widać również na przestrzeni ostatnich kilku lat:w porównaniu do pierwszych 3 miesięcy 2013 roku, w minionym kwartale tego rokuśredni czas awarii na odbiorcę skrócił się o 14,2 min, czyli o 36 proc.,natomiast średnia częstotliwość awarii na odbiorcę obniżyła się z poziomu 0,53do 0,4.

 

W I kwartale łączne wydatki inwestycyjneGrupy wyniosły 381 mln zł i były o 42 proc. wyższe niż w pierwszych 3miesiącach poprzedniego roku. Ponad 70 proc. tej kwoty, czyli 269 mln zł, tonakłady w Segmencie Dystrybucji. W ich wyniku:

  • przyłączono 7,4 tys. nowych klientów,
  • wybudowano i zmodernizowano 741 km linii średniego oraz niskiego napięcia,
  • przyłączono do sieci 55 MW nowych źródeł OZE.

 

W Segmencie Wytwarzanie kontynuowany był remontgeneralny i dostosowanie do wymogów środowiskowych kolejnego bloku w Elektrowniw Ostrołęce. Na końcowym etapie są prace związane z oddaniem doeksploatacji farmy wiatrowej Parsówek o mocy 26 MW – w I kwartale otrzymała onakoncesję Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here