Energa: stabilne wyniki grupy w III kw. 2016


Wtrzecim kwartale 2016 roku Grupa Energa zanotowała wyższy zysk netto, stabilnewyniki w kluczowym Segmencie Dystrybucji oraz wzrost sprzedaży energiielektrycznej. Na niższe przychody i poziom EBITDA wpływ miały główniehistorycznie niskie ceny zielonych certyfikatów oraz utrata wsparcia dlaelektrowni wodnej we Włocławku. Energa skupia się na optymalizacji działania:rozpoczęła wdrażanie nowego modelu biznesowego Grupy, a pojutrze przedstawinową strategię rozwoju.  

Zysk z działalnościoperacyjnej Grupy Energa w III kwartale 2016 r. wzrósł w stosunku do IIIkwartału ub. r. o 41 mln zł – do 313 mln zł, a wynik netto zwiększył się do 190mln zł, ze 168 mln zł rok wcześniej. Na zwiększenie wyniku operacyjnego i nettowpłynęło rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowiew wysokości 110 mln zł w spółce zależnej Elektrownia Ostrołęka SA. Miało tozwiązek z odmrożeniem projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce.

PrzychodyGrupy Energa ze sprzedaży wyniosły 2 436 mln zł i były niższe w stosunku do IIIkwartału 2015 roku o 96 mln zł (spadek rok do roku o 4 proc.).

Spadekprzychodów wystąpił w Segmencie Wytwarzania (o 17 proc.) i Dystrybucji (o 4proc.). W pierwszym z nich to przede wszystkim skutek najniższych w historiicen praw majątkowych oraz utrata wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dlaenergii wyprodukowanej w elektrowni wodnej we Włocławku. Natomiast na SegmentDystrybucji wpłynął głównie  mniejszy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej(o blisko 2 proc.) oraz spadek przychodów z przyłączy o prawie 11 mln zł, wobecanalogicznego kwartału 2015 roku (tj. o 46 proc.).

Wzrostprzychodów (o 2 proc.) odnotował Segment Sprzedaży, co było głównie efektemwyższego o 3proc. łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej.

EBITDA Grupy wIII kwartale wyniosła 439 mln zł i spadła o 12 proc. w porównaniu doanalogicznego okresu poprzedniego roku.

– Sektorenergetyczny przechodzi transformację, a wraz z nim i nasza Grupa. Odpowiedziąna te zmiany i wymagające warunki rynkowe będzie nasza strategia rozwoju nanajbliższe lata, która wprowadzi nas na nową ścieżkę rozwoju, a tym samymwzrostu wartości Grupy, w tym dla akcjonariuszy – mówi DariuszKaśków, prezes Zarządu Energa SA.Równoleglerozpoczęliśmy optymalizację naszej struktury organizacyjnej, aby skutecznejzarządzać liniami biznesowymi, uprościć procedury i zapewnić większąelastyczność w działaniu, co ułatwi realizację strategii.

SegmentDystrybucji

TradycyjnieSegment pozostaje wiodącą działalnością Grupy – w III kwartale 2016 rokuwypracował 89 proc.  EBITDA całej Grupy (81 proc. w III kw. 2015 r).Przychody były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 4 proc.  Naspadek poziomu przychodów wpłynął przede wszystkim spadek wolumenudystrybuowanej energii elektrycznej (o blisko 2 proc.). EBITDA utrzymała się napoziomie zbliżonym do roku poprzedniego i wyniosła 390 mln zł (spadek o około 3proc.). Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miał takżeniższy poziom wolumenu strat sieciowych, przekładający się na wzrosty marżyoraz wzrost odpisu  na należnościach handlowych.

W III kwartalenastąpiła wyraźna poprawa wskaźników ciągłości zasilania, które okazały sięistotnie lepsze niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Średni czas awarii(wskaźnik SAIDI) spadł w ujęciu rok do roku do poziomu 57 minut na odbiorcę, ze114 w III kwartale 2015 r. Natomiast średnia częstotliwość przerww dostawach prądu na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) obniżyła się do poziomu0,8, z 1,1 rok wcześniej.

SegmentWytwarzanie

EBITDASegmentu Wytwarzanie wyniosła w trzecim kwartale 27 mln zł i była o 40 mln złniższa niż rok wcześniej. To w głównej mierze efekt spadku przychodów zesprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, które zostały częściowoskompensowane niższym kosztem zużycia paliw. Spadek przychodów ze sprzedażyenergii elektrycznej był spowodowany dwoma głównymi czynnikami. Po pierwsze,nastąpił spadek ceny sprzedaży energii elektrycznej w linii biznesowejElektrownia w Ostrołęce, na skutek niższych cen na rynku SPOT orazbilansującym. Po drugie, nastąpił spadek produkcji r/r energii z farmwiatrowych (o 17 proc.) i elektrowni (o 2 proc.). Powyższe spadki przychodówzostały częściowo skompensowane wyższą produkcją ze źródeł wodnych (o 39proc.).

SegmentSprzedaży

Segmentwypracował w III kwartale 36 mln zł EBITDA wobec 49 mln zł rok wcześniej.Przychody wyniosły 1 353 mln zł, co oznacza, że ich poziom zwiększył się o 32mln zł (o 2 proc.), w porównaniu z III kwartałem 2015 roku. Jest to głównieefekt wyższego o 21 proc. wolumenu sprzedaży energii elektrycznej na rynkudetalicznym.  Pomimo wzrostu wolumenu, marża na sprzedaży energiielektrycznej – kluczowy element budujący wynik Segmentu – spadła kwartał dokwartału o 11 mln zł. Jest to efekt uzyskania niższej marży jednostkowej orazmniej korzystnej struktury sprzedaży według grup taryfowych.

Segmentkonsekwentnie rozwija działalność związaną ze sprzedażą gazu. Nastąpił ponaddwukrotny wzrost wolumenu – z 207 GWh w III kw. 2015 r. do 447 GWh w tym roku.

Inwestycje

Od stycznia dokońca września 2016 roku Energa wydała na inwestycje 1,1 mld zł (zzaplanowanych na ten rok 1,6 mld zł), wobec 996 mln zł wydanych w analogicznymokresie rok wcześniej (przy 1,58 mld wydanych w całym 2015 r.).

Łączne nakładyinwestycyjne Grupy Energa w samym III kwartale 2016 r wyniosły 329 mln zł wobec377 mln zł w III kwartale 2015.

Kluczoweinwestycje w Segmencie Dystrybucji to rozbudowa sieci w związku z przyłączaniemnowych odbiorców i modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu poprawyniezawodności dostaw oraz nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązaniasieciowe (Smart Grid, SID). Dzięki realizacji tych projektów:

  • przyłączono 8,3 tys. nowych klientów,
  • wybudowano i zmodernizowano 985 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
  • przyłączono do sieci 10 MW nowych źródeł OZE.

Natomiast wSegmencie Wytwarzania istotną inwestycją o wartości 35 mln zł jest remontkapitalny oraz nakłady środowiskowe w Elektrowni w Ostrołęce.

 

 

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here