Energa publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Energa S.A., trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych, opublikowała dziś prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną akcji. Od jutra Inwestorzy Indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje spółki. W ramach oferty wprowadzono też specjalną kategorię Dużych Inwestorów Indywidualnych. Cena maksymalna dla Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych, po której będą dokonywane zapisy, została ustalona na poziomie 20 zł za akcję.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany przez spółkę w związku z ofertą publiczną do 141.522.067 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda („Akcje Oferowane”)(„Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku. Akcje w Ofercie są oferowane wyłącznie przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest, aby ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z Liczbą Akcji Stabilizujących nie przekroczyła 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki.

Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 19 listopada – 2 grudnia 2013 roku (do godziny 23:59). W kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zapisy będą trwały w dniach 19 listopada – 2 grudnia 2013 roku (do godziny 17:00) (o ile nie zakończą się wcześniej na zasadach określonych w Prospekcie). W przypadku obu kategorii zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 20 zł za akcję. Budowa księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie prowadzona w dniach 18 listopada – 3 grudnia 2013 roku. Po jej zakończeniu Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 4-6 grudnia 2013 roku.

– Energa poprawia wyniki finansowe. Ma 2,9 miliona klientów i mocną pozycję rynkową. Działa według międzynarodowych standardów i jest gotowa do upublicznienia. Prywatyzacja przez giełdę oznacza dla Energi nowe, większe możliwości, prestiż i wiarygodność. W ramach Akcjonariatu Obywatelskiego nasi obywatele, inwestorzy indywidualni będą mogli kupić nawet do 25 procent oferowanych akcji. W tym część na nowych zasadach – powiedział Paweł Tamborski, wiceminister skarbu.

W okresie poprzedzającym osiągnięcie przez kapitał zapasowy spółki wielkości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, w przypadku osiągnięcia przez spółkę zysku netto pozwalającego na dokonanie wypłaty dywidendy, Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 92 proc. zysku netto wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki. Na warunkach określonych w Prospekcie, maksymalna kwota dywidendy, jaką zamierza rekomendować Zarząd nie przekroczy kwoty 400 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz 500 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2014. W kolejnych latach, o ile spełnione zostaną warunki wskazane w Prospekcie, Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie równej kwocie dywidendy wypłaconej za rok zakończony 31 grudnia 2014 zindeksowanej o poziom równy bądź wyższy od stopy inflacji w Polsce.

Oferta

Przedmiotem oferty jest do 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Sprzedającym jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie Energa ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z Liczbą Akcji Stabilizujących (które nie są częścią oferty publicznej w Polsce) nie przekroczy 141.522.067 Akcji Oferowanych.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:
• Inwestorzy Indywidualni
• Duzi Inwestorzy Indywidualni oraz
• Inwestorzy Instytucjonalni.

 

Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych i cena maksymalna

W przypadku Inwestorów Indywidualnych liczba akcji objętych zapisem nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż 1.500 Akcji Oferowanych. Z kolei Duzi Inwestorzy Indywidualni mogą się zapisać na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 Akcji Oferowanych. Zapis na akcje w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych nie wyklucza jednocześnie złożenia zapisu w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Podobnie zapis w kategorii Inwestorów Indywidualnych nie wyklucza złożenia zapisu w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych. Zapisy obu kategorii Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej. Zarówno Inwestorzy Indywidualni jak i Duzi Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć tylko jeden zapis w ramach każdej z kategorii.

W kategorii Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 1.500 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 1.500 Akcji Oferowanych, natomiast w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 6.000 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 6.000 Akcji Oferowanych. W przypadku obu kategorii złożenie przez inwestora więcej niż jednego zapisu w tej samej kategorii inwestorów zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – opiewający na największą liczbę Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego lub Dużego Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu w tej samej kategorii inwestorów na jednakową liczbę Akcji Oferowanych zostanie uwzględniony zapis wcześniej przekazany do systemu GPW.

 

Cena sprzedaży

Cena sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych, Dużych Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona w dniu zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, czyli 3 grudnia 2013 roku.

Cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. Cena po jakiej akcje będą sprzedawane Inwestorom Indywidualnym i Dużym Inwestorom Indywidualnym nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej. W przypadku, gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni i Duzi Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Liczba akcji sprzedawanych

Ostateczna liczba sprzedawanych akcji ustalona zostanie 3 grudnia 2013 roku. Liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb: (i) 15 proc Ostatecznej Łącznej Liczby Akcji Oferowanych i Stabilizujących (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej) albo (ii) liczby Akcji Oferowanych, na jaką złożyli ważne zapisy Inwestorzy Indywidualni. Liczba Akcji Oferowanych Dużym Inwestorom Indywidualnym będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb: (i) 7.076.103 Akcji Oferowanych albo (ii) liczby Akcji Oferowanych, na jaką złożyli ważne zapisy Duzi Inwestorzy Indywidualni.

Akcjonariusz Sprzedający zastrzega sobie dyskrecjonalne prawo do zwiększenia liczb, o których mowa w punktach (i) w akapicie poprzedzającym, o nie więcej niż łącznie 7.076.103 Akcji Oferowanych w ten sposób, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Dużym Inwestorom Indywidualnym łącznie będzie wynosiła do 35.380.516 Akcji Oferowanych. Zwiększenie wspomnianej liczby może nastąpić, w stosunku do jednej kategorii inwestorów lub w stosunku do obu kategorii inwestorów, jednakże w każdym przypadku o nie więcej niż o łącznie 7.076.103 Akcji Oferowanych. Decyzje zostaną podjęte odrębnie dla każdej kategorii inwestorów. Zwiększenie liczby Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym lub Dużym Inwestorom Indywidualnym może nastąpić jedynie w przypadku złożenia odpowiednio przez Inwestorów Indywidualnych lub Dużych Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazane odpowiednio w punktach (i) w akapicie powyżej. Decyzja lub decyzje o zwiększeniu liczby Akcji Oferowanych oferowanych Dużym Inwestorom Indywidualnym mogą zostać podjęte przez Akcjonariusza Sprzedającego nie później niż przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Decyzja o zwiększeniu liczby Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym może zostać podjęta przez Akcjonariusza Sprzedającego wraz z ustaleniem ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here