Energa: powołano Radę Naukowo-Techniczną ds. Innowacji


– Powołanie Rady Naukowo-Technicznej ds. Innowacji to jedenz kroków, jakie Energa podejmuje w celu wdrażania innowacji – ocenił DariuszKaśków, prezes Zarządu Energa SA na posiedzeniu inaugurującym jej prace.

 

Rada to organ opiniująco-doradczy Energi powołany przezZarząd. Jej działalność skupia się na poszukiwaniu i propagowaniu nowychkierunków prac rozwojowych Grupy Energa w obszarze badawczo-rozwojowym iinnowacyjnym. Ponadto w wypracowaniu strategii innowacji oraz wsparciu procesukonsolidacji polityki Grupy w obszarze B+R+I. W jej skład wchodzi pięciuwybitnych polskich naukowców-elektroenergetyków z pięciu czołowych ośrodkówakademickich kraju.

 

– Liczymy, że pomysły, które będziemy wdrażać również dziękiwspółpracy z Radą, pozwolą nam znaleźć się w czołówce zmian wskazanych przezrząd, jako budowanie innowacyjnej gospodarki – mówił na spotkaniu z naukowcamiprezes Kaśków.

 

Radzie przewodniczy prof. Władysław Mielczarskiz Politechniki Łódzkiej. –  Będziemy patrzećkrytycznie, czasem studzić entuzjazm i wskazywać najbardziej wartościowerozwiązania – podkreślał na posiedzeniu profesor. – W 2006 roku, kiedypowstawały grupy energetyczne celem powołania Energi było stworzenie firmyzdolnej do szybkiego przystosowania się do nowych wyzwań. Po 10 latach możnapatrzeć z satysfakcją, że Energa jest wiodącą firmą w kraju w zakresieinnowacji i praktycznego ich wdrażania w elektroenergetyce –dodawał.

 

Przemysław Piesiewicz, wiceprezesEnerga SA podkreślał znaczenie Rady w procesie decyzyjnym związanym z selekcjąi wyborem najlepszych rozwiązań technicznych w obszarze elektroenergetyki.

 

– Globalne trendy technologiczne transformują systemyelektroenergetyczne w kierunku modelu źródeł rozproszonych. Z wielu pomysłów,które powstają, jako odpowiedź na te zmiany, Rada pomoże nam przeanalizowaćoraz wybrać najlepsze rozwiązania i wdrożyć optymalne modele biznesowe – zaznaczałwiceprezes Piesiewicz.

 

Wśród największych wyzwań, jakie stoją przedGrupą Energa, członkowie Rady wskazali stworzenie modelu zarządzanianastawionego na nowe rozwiązania. Naukowcy zakreślili obszary, w jakichszczególnie warto ich szukać. Najczęściej wskazywana była potrzeba zwiększeniaelastyczności pracy systemu, zarówno po stronie wytwarzania, jak i dystrybucjioraz popytu, – czyli sterowania ilością energii zużywanej przez odbiorców.

 

Według profesorów celem innowacji nie jest„nowość sama w sobie”, ale zwiększenie rentowności firmy i lepszewykorzystywanie posiadanego majątku. Zdaniem naukowców, aby osiągnąć te celenie zawsze trzeba wdrażać nowinki techniczne – czasem wystarczy tylko zmianamyślenia.

 

– Liczymy także na to, że Rada znacząco wesprze nasze prace analitycznenad strategią innowacji oraz nową polityką zarządzania obszarem R&D. Z pewnościąprzełoży się to na bardziej efektywne zarządzanie portfelem projektówinnowacyjnych oraz wzrost konkurencyjności Grupy Energa na rynku krajowym –podsumował posiedzenie Rady Jan Chlebowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacjiw Energa SA. – Jesteśmyprzekonani, że droga do efektywnego zastosowania innowacyjnych rozwiązań wpolskiej elektroenergetyce to optymalne wykorzystywanie narzędzi do zarządzaniawysokim poziomem ryzyka projektowych startupów. Jak również komercjalizacjapozyskiwanych patentów, w oparciu o najlepsze rozwiązania stosowane przezświatowych liderów innowacji w branży energetycznej – dodał.

Rada Naukowa Techniczna ds. Innowacji w Grupie Energa działaw składzie: prof. dr hab. Władysław Mielczarski – Przewodniczący Rady, prof. drhab. inż. Zbigniew Lubośny –Wiceprzewodniczący Rady, prof. dr hab. inż. JanuszBadur, prof. dr hab. inż. KrzysztofMadajewski, prof. dr hab. inż. ArturWilczyński

 

REO.pl

źródło: Energa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here