Enea zwiększyła kredyt z EBI. Środki pójdą na rozwój sieci na płn.-zach. Polski

Spółka Enea, w wyniku zawartej umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), zwiększyła kredyt z EBI o 475 mln zł, czyli z 950 mln zł do 1.425 mln zł. Pozyskane środki mają zostać wykorzystane na rozwój sieci energetycznej Enea Operator w Polsce północno-zachodniej i trafią do operatora w zamian za wyemitowane obligacje, poinformowała firma.

– Umowa Finansowa B przewiduje udzielenie Enei kredytu w kwocie 475 mln zł lub jej równowartości w euro, w związku z czym łączna wartość finansowania dłużnego pozyskanego od EBI na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 1.425 mln zł – podała Enea.

Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypłaty środków, a okres dostępności kredytu upływa 18 października 2014 roku. Kredyt zostanie wykorzystany w maksymalnie 4 transzach, z których każda nie będzie niższa od równowartości 100 mln zł. Enea ma prawo wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego dla danej transzy kredytu.

W listopadzie 2012 roku możliwość zwiększenia kredytu z EBI o 100 mln euro zapowiadał w rozmowie ówczesny wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Hubert Rozpędek.

W połowie października 2012 roku Enea podpisała z EBI umowę 15-letniego kredytu w wysokości 950 mln zł.

Środki pozyskane z obecnej umowy, podobnie jak pozostałe środki pozyskane od EBI, przeznaczone zostaną na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych Enea Operator znajdujących się w Polsce północno-zachodniej. Całkowity koszt tego programu szacowany jest na kwotę ok. 3.276 mln zł.

Enea Operator uzyska środki od swojej spółki matki poprzez emisję obligacji do kwoty 1.425 mln zł, na mocy umowy z Enea i Nordea Bank Polska, które zawarły tzw. umowę programową na emisję przez Enea Opeartor obligacji do kwoty 1.425 mln zł.

– Program emisji obligacji do kwoty 1.425 mln zł ustanowiony przez Enea Operator przewiduje emisje obligacji w trybie skierowania propozycji nabycia obligacji do Gwaranta [Enea SA] – podała firma.

Program został ustanowiony na okres do 18 października 2029 roku, natomiast okres dostępności, w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji, upływa 18 października 2014 roku.

Obligacje emitowane w ramach programu będą niezabezpieczone, a bank pełnił będzie funkcje Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności oraz Depozytariusza.

Umowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej wartości programu w nie więcej niż 10 seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100 mln zł, z wyłączeniem serii 6. oraz ostatniej serii obligacji, których wysokość będzie ustalona przez emitenta [Enea Operator] i gwaranta [Enea SA].

Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne, a Enea Operator ma prawo wyboru oprocentowania dla danej serii obligacji.

Program inwestycyjny grupy Enea na lata 2012-2022 opiewa na 18 mld zł.

W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonują trzy główne podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej).

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here