Enea: ponad miliard złotych na inwestycje

Od stycznia do czerwca 2015 r. Grupa Enea wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży netto, jej EBITDA wyniosła 894 mln zł, a zysk netto 418 mln zł. Wydatki na inwestycje w tym roku przekroczyły poziom 1,1 mld zł. Ponadto Enea uzyskała korzystną decyzję Prezesa URE o końcowym rozliczeniu kontraktów długoterminowych. Oznacza to zakończenie wieloletnich sporów sądowych i łącznie ponad pół miliarda dodatkowej gotówki.

Największy wpływ na porównanie wyników Grupy rok do roku ma rozpoznanie w czerwcu 2014 r. przychodów z tytułu KDT w wysokości 258 mln zł. Skorygowany o wpływ tego zdarzenia jednorazowego wynik EBITDA wzrósł w I półroczu 2015 r. o 43 mln zł, czyli o 5 proc. Najwyższa EBITDA zrealizowana została w segmencie dystrybucji i wyniosła 544 mln zł. Po wyłączeniu przychodów z tytułu KDT najwyższy przyrost EBITDA (o 57,7 proc.) odnotowano w segmencie wytwarzania, który w analizowanym okresie wygenerował 289 mln zł EBITDA. W segmencie obrotu EBITDA wyniosła 81 mln zł.

– Działając w wymagającym otoczeniu osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe. Ich porównanie rok do roku zostało zaburzone głównie przez zdarzenie jednorazowe w postaci 258 mln zł rozpoznanych przychodów z tytułu KDT w 2014 r. Mamy zabezpieczone korzystne finansowanie dla realizowanych strategicznych inwestycji rozwojowych, zapewniających naszym Klientom bezpieczeństwo energetyczne i wysoką jakość obsługi. Nasza pozycja finansowa jest bezpieczna – wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2015 r. kształtował się na poziomie 0,8. To znacznie poniżej średniej dla europejskich spółek z sektora utilities – komentuje Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych.

W I półroczu 2015 r. Enea kontynuowała realizację programu optymalizacji kosztów stałych. Od stycznia do czerwca 2015 r. Grupa zaoszczędziła 158 mln zł, a od początku trwania programu – aż 410 mln zł.

Łącznie 552 mln złotych z rozliczenia KDT trafi do Grupy

27 sierpnia, Enea otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ustalenia kwoty korekty końcowej kosztów osieroconych. Wysokość korekty końcowej wyniosła 316 mln zł i zostanie wypłacona do końca roku. Łączna nominalna wysokość rekompensat z tytułu rozwiązania KDT dla Enei za cały okres korygowania wyniesie 552 mln zł.

Kontrakty długoterminowe na sprzedaż mocy i energii elektrycznej zawarte w latach 90. XX wieku zostały uznane przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomocą publiczną. Dlatego przyjęto w Polsce ustawę o rozwiązaniu KDT. Zgodnie z jej przepisami, od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2014 roku Enea uprawniona była do otrzymania rekompensat z tytułu ponoszenia tzw. kosztów osieroconych. Wczorajsza decyzja Prezesa URE określa ostateczną wysokość rekompensat i umożliwia zakończenie postępowań dotyczących ustalenia ich wysokości.

Dostawy taniego węgla

21 sierpnia Enea wypowiedziała LW Bogdanka długoterminową umowę na dostawy paliwa. Powodem decyzji był brak porozumienia między stronami co do cen węgla w 2016 r., a konkretnie zbyt wysoka cena oferowana przez dostawcę w ramach umowy i brak elastyczności w negocjacjach dotyczących jej realizacji.

– Spełniliśmy wszystkie, kilkustopniowe, zapisane w kontrakcie wymogi, które pozwalają na wypowiedzenie. Po wielomiesięcznych negocjacjach upłynął termin umożliwiający obu stronom podjęcie takiej decyzji. Nie było tu więc mowy o zaskoczeniu – zarówno nam, jak i zarządowi Bogdanki doskonale znane są warunki, które musiały być spełnione, żeby wypowiedzieć umowę – wyjaśnia Grzegorz Kinelski, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Enea poszukuje teraz innych sposobów zapewnienia sobie dostaw węgla po konkurencyjnej cenie. Nie wyklucza żadnego scenariusza, w tym powrotu do stołu rozmów z Bogdanką. Żeby jednak to było możliwe, kopalnia musi uwzględnić sytuację rynkową zarówno obecną, jak i przyszłą.

Grupa rozwija się przez inwestycje i optymalizacje struktury

Inwestycje w obszarze wytwarzania skupiają się na podniesieniu efektywności i zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne. Zaawansowanie projektu budowy nowego bloku wynosi już 64 proc. Enea modernizuje istniejącą sieć energetyczną oraz buduje nowe linie, aby poprawić jakość dystrybucji energii do Klientów i jednocześnie jak najlepiej przygotować się do wprowadzenia taryfy jakościowej. W II półroczu wystartuje pilotażowy program montowania inteligentnych liczników (AMI). W segmencie obrotu firma inwestuje w budowę i rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji oraz w obsługę Klientów, którym zapewnia szeroki wachlarz produktów z dodatkowymi korzyściami. Grupa realizuje obecnie proces migracji danych swoich Klientów do nowego systemu bilingowego. Do końca roku wszyscy Klienci z obszaru dystrybucyjnego Enea Operator większość spraw będą mogli załatwić przez internet.

W I półroczu 2015 r. realizowane były kolejne etapy budowy optymalnej struktury Grupy. Kluczowe kompetencje zostały przeniesione do spółek prowadzących podstawową działalność oraz świadczących usługi wsparcia. Spółki nie związane z podstawowym biznesem Grupy są przeznaczone na sprzedaż lub ich działalność jest wygaszana. W I połowie 2015 r. spółki Ecebe i TARPAN zostały wykreślone z KRS, natomiast spółka Energo-Tour została postawiona w stan likwidacji.

– W czerwcu powołaliśmy w ramach Grupy nową spółkę – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zachód w Białymstoku. PEC Zachód pozwoli na optymalizację struktury organizacyjnej segmentu ciepło. Będzie m.in. świadczyć usługi w zakresie eksploatacji i budowy sieci ciepłowniczej oraz obsługi należącej do MPEC Ciepłowni Zachód. Nowa spółka będzie mogła też zwiększyć zakres swojej działalności, wychodząc na rynek zewnętrzny z usługami w zakresie budowy i napraw instalacji wodnych oraz sieci ciepłowniczych – mówi Paweł Orlof, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Przyszłość energetyki to innowacje

W ramach działań promujących i rozwijających innowacyjność polskiej gospodarki, w tym energetyki, Enea przystąpiła do Platformy Transferu Technologii uruchomionej przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jest ona oparta na modelu otwartych innowacji i jej zadaniem jest łączenie wynalazców, jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw.

– Innowacje to dla nas kluczowy kierunek rozwoju. Angażujemy się w liczne projekty mające na celu pobudzanie innowacji w energetyce i całej gospodarce oraz budowanie potencjału komercyjnego rozwoju i wykorzystania nowych idei. Chcemy tworzyć i wzmacniać relacje nauki i biznesu – podkreśla Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here