Eksperci ds. zdrowia wzywają do odchodzenia od spalania węgla


Ponad 300 000 lekarzy, pielęgniarek i ekspertów ds. zdrowiapublicznego z 30 państw wzywa kraje G7 do przyśpieszenia procesu odchodzenia odspalania węgla. Celem apelu jest zapobieganie chorobom i przedwczesnym zgonomspowodowanym zanieczyszczeniami powietrza na całym świecie.

 

W dniu rozpoczynającego się w japońskim mieście Sendaiszczytu G7, gromadzącego przedstawicieli najbardziej rozwiniętych krajówświata, 82 organizacje skupiające ekspertów ds. zdrowia opublikowały GlobalneOświadczenie dot. Zdrowia, podkreślające ogromne korzyści, które może przynieśćtransformacja w stronę przyjaznych zdrowiu źródeł energii, zarówno z punktuwidzenia zdrowia ludzi, jak i gospodarki. Jednym z sygnatariuszy wspólnegostanowiska jest organizacja HEAL (Health and Environment Alliance), która wPolsce zajmuje się walką z zanieczyszczeniami powietrza i edukacją na tematskutków zdrowotnych zanieczyszczeń.

 

– Energia produkowana z węgla wiąże się z emisjamiszkodliwych związków, wpływających na zwiększoną zachorowalność na chorobyukładu oddechowego i układu sercowo-naczyniowego, nowotwory czy chorobyneurodegeneracyjne, zarówno wśród osób dorosłych, jak i dzieci. Elektrowniewęglowe są głównym źródłem emisji rtęci, która kumuluje się w kolejnychorganizmach łańcucha pokarmowego i powoduje wyjątkowo niekorzystneoddziaływania na układ nerwowy człowieka, w szczególności dzieci i kobiet wciąży. Zewnętrzne koszty zdrowotne generowane przez elektrownie węglowe w UniiEuropejskiej oceniane są nawet na 43 miliardy euro rocznie – podkreśla GenonJensen, dyrektorka Health and Environment Alliance.

 

Dodatkowo, energetyka węglowa jest największym pojedynczymźródłem gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmian klimatu –określanych przez Światową Organizację jako najistotniejsze współczesnezagrożenie dla zdrowia ludzi.

 

– Wysiłki, by zredukować liczbę przedwczesnych zgonów zpowodu zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego, szacowanych na 3,7 mln osóbrocznie, w bardzo dużym stopniu zależą od tego czy uda się wyeliminować węgieljako główne źródło energii – zauważa prof. James Orbinski, lekarz i kierownikds. badań zdrowia publicznego na Uniwersytecie Kanadyjskim im. WilfridaLauriera. Transformacja w stronę przyjaznych zdrowiu źródeł energii pozwoliłabywykorzystać współpracę pomiędzy sektorem zdrowotnym, a sektorem energetyki dowypracowania lepszych planów i strategii, szczególnie z punktu widzenia zdrowiapublicznego.

 

Rozpoczynający się dziś szczyt G7 jest największymmiędzynarodowym spotkaniem, odkąd światowi liderzy podjęli zobowiązania dodziałań na rzecz ochrony klimatu podczas negocjacji klimatycznych COP21, któremiały miejsce pod koniec ubiegłego roku w Paryżu. Jednym z celów spotkania jestdyskusja na temat najbardziej naglących problemów zdrowia publicznego. Są nimitakże konsekwencje zanieczyszczeń powietrza oraz zmian klimatu – by imzapobiec, wszystkie kraje G7 muszą przyspieszyć swoje wysiłki na rzeczodchodzenia od energetyki węglowej. Jest to szczególnie ważne w przypadkuJaponii, gospodarza szczytu, która pomimo umiejscowienia ochrony zdrowiapublicznego wysoko na liście swoich priorytetów, jednocześnie planuje budowę 47elektrowni węglowych.

 

– Lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy sektora medycznegosą szkoleni, by zawsze reagować o czasie i zatrzymywać szybko rozwijające sięchoroby – krótko mówiąc nasze działania ratują życie. Ale żeby chronić zdrowiei życie milionów ludzi na całym świecie potrzebujemy szybkich i zdecydowanychdziałań również ze strony naszych liderów. Odejście od węgla stanowifundamentalny krok w kierunku zdrowej przyszłości – dodaje Catherine Thomasson,lekarka, dyrektorka Stowarzyszenia Lekarzy na rzecz SpołecznejOdpowiedzialności. 

 

Odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna są,istniejącymi już teraz, alternatywami dla energii produkowanej z węgla, którepozwalają znacząco zmniejszyć negatywne skutki zdrowotne zanieczyszczeńpowietrza. Obecnie wiele krajów znajduje się w momencie zwrotnym i podejmujedziałania związane z odchodzeniem od węgla na rzecz bardziej przyjaznych zdrowiui środowisku źródeł energii [3]. Jednak niektóre – jak Polska – wciąż pozostająprzy energetyce węglowej, podczas gdy spalanie węgla jest główną przyczynązanieczyszczeń powietrza w naszym kraju. Każdego roku ponad 40 tys. Polek iPolaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem.Najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia alarmuje, że aż 33 z 50najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się właśnie wPolsce.

 

 

HEAL Polska

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here