Efektywność energetyczna w centrum unijnej polityki spójności na lata 2014–2020

Szóste sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej wykazuje, że polityka spójności UE przyczynia się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” związanych ze wzrostem gospodarczym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zmniejszanie nierówności w całej Europie. Mając na uwadze perspektywę na lata 2014-2020, w sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób inwestycje będą koncentrowały się na kluczowych obszarach, takich jak efektywność energetyczna czy zatrudnienie, w celu uzyskania maksymalnych korzyści z inwestycji dla obywateli.

W Sprawozdaniu dokonano analizy sytuacji Unii w zakresie spójności i podkreślono wyzwania, z jakimi borykają się władze krajowe, regionalne i lokalne w przezwyciężaniu skutków kryzysu finansowego i gospodarczego. W szczególności stwierdzono, że unijna polityka spójności pozwoliła na złagodzenie znaczącego spadku inwestycji publicznych, dostarczając zasoby niezbędne do inwestycji w wielu państwach członkowskich oraz przyczyniając się do stworzenia niezwykle ważnej stabilności finansowej, która pomaga w przyciąganiu prywatnych inwestycji.

Z informacji podanych przez KE wynika, że inwestycje w ramach unijnej polityki spójności w latach 2007-2013 przyniosły trwałe rezultaty. Dostępne dane liczbowe (do końca 2012 r.) wskazują, że stworzono około 600 000 nowych miejsc pracy, wsparto 80 000 nowych przedsiębiorstw, 5 mln osób uzyskało dostęp do sieci szerokopasmowej, a 3,3 mln osób skorzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę pitną. Ponadto 5,7 mln osób poszukujących pracy otrzymało pomoc w jej znalezieniu, a kolejne 8,6 mln skorzystało ze wsparcia ukierunkowanego na uzyskanie kwalifikacji.

Przewiduje się, że w obecnych ramach finansowych na lata 2014-2020 zwiększony zostanie zakres inwestycji i że będą one w znacznie większym stopniu skoncentrowane na takich kluczowych sektorach jak gospodarka niskoemisyjna, konkurencyjność MŚP, innowacje, zatrudnienie i włączenie społeczne. Inwestycje w ramach polityki spójności UE pozwolą na przeznaczenie ponad 38 mld euro na wspieranie przechodzenia do gospodarki bardziej przyjaznej dla środowiska poprzez inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, co należy porównać z kwotą 16,6 mld euro zainwestowaną w gospodarkę niskoemisyjną w okresie 2007-2013. W oparciu o plany wydatków oraz „umowy partnerstwa” z państwami członkowskimi planuje się przeznaczenie kwoty nawet 33 mld euro na wspieranie wzrostu konkurencyjności europejskich MŚP (tj. wzrost o około 10 mld euro). Ponad 80 mld euro zostanie przeznaczonych na inwestycje w kapitał ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here