Efektywność energetyczna motorem rozwoju

Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest zmniejszenie zużycia energii, surowców, wody oraz ograniczenie emisji do środowiska. Jednak przejście w kierunku gospodarki niskoemisyjnej daje możliwości do uzyskania uzyskania niezależności energetycznej. Takie tezy zostały, między innymi, wygłoszone przez polskich i europejskich ekspertówpodczas debaty poświęconej „Potencjałowi efektywności energetycznej w Polsce i Europie”. Spotkanie z udziałem władz miejskich, przedsiębiorstw energetycznych, decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym, liderów opinii i mediów odbyło się w Ambasadzie Danii w Warszawie 5 lutego 2016 roku.

W trakcie dwóch paneli dyskusyjnych eksperci rozmawiali o efektywności energetycznej w kontekście poprawy bezpieczeństwa energetycznego, jakości powietrza i konkurencyjności gospodarczej. Inaugurując spotkanie Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przy Parlamencie Europejskim zaznaczył, że balans między polityką energetyczną a klimatyczną ma dzisiaj kluczowe znaczenie: „Konkurencyjność naszego przemysłu stanowi sprawę najwyższej wagi. Dzięki nowym technologiom, modelom biznesowym i innym instrumentom rynkowym mamy szansę zbudować zintegrowany system energetyczny, który bez szkody dla gospodarek naszych krajów będzie też w stanie realizować nasze cele środowiskowe, w tym – klimatyczne”.

Z kolei Adam Jędzejczak, prezes Danfoss Poland, przedstawiając swój pakiet propozycji w dziedzinie gospodarki niskoemisyjnej przekonywał, że wykorzystanie technologii efektywnych energetycznie może otworzyć nowe perspektywy dla wzrostu gospodarczego, przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju sektora budownictwa oraz powiązanychz nim przemysłów. Sektor budowlany odgrywa także kluczowa rolę w realizacji celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a wprowadzenie zmian w tym sektorze pozwoli na znaczne ograniczenie emisji. Według raportu BPIE społeczność Polaków zamieszkuje w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 70% jednorodzinnych domów mieszkalnych w Polsce (około 3,6 mln). Systemy grzewcze są przestarzałe, a najczęściej stosowane rozwiązanie oparte na spalaniu węgla w znacznym stopniu zanieczyszczają środowisko. Większość budynków, bez izolacji termicznej zostało wzniesionych przed 1989r. Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne, przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że około 50% budynków mieszkalnych w Polsce zostało zaizolowanych termicznie, jednak poniżej poziomu optymalnego. Biorąc pod uwagę fakt, że ocieplenie budynków już ocieplonych jest kosztowne należy dążyć w pierwszej kolejności do termomodernizacji pozostałych 50% niezaizolowanych budynków.

Firmy technologiczne takie jak Danfoss dysponują rozwiązaniami pozwalającymi oszczędzać energię w budynkach, sieciach ciepłowniczych, przemyśle, również w zakresie przechowywania żywności. Okres zwrotu z inwestycji wynosi zwykle około 3 lat. Wystarczy na przykład w Europie zastąpić ręczne zawory termostatyczne głowicami elektronicznymi, by osiągnąć 1/5 celu w zakresie sprawności energetycznej do poziomu 20% w budownictwie mieszkaniowym. Ostatnie badania opublikowane przez ECOFYS wykazały, że zastąpienie starych zaworów (500 milionów sztuk) w termostatami elektronicznymi przyniosłoby oszczędności w wysokości 10 miliardów euro rocznie.

„Nadal jednak istnieje zbyt wiele barier rynkowych utrudniających wdrażanie technologii efektywnych energetycznie – potrzeba do tego silnych i ambitnych decyzji, odpowiednich ram politycznych oraz regulacji prawnych. Powinny temu towarzyszyć finansowe instrumenty wsparcia, programy rozwoju zdolności instytucjonalnej oraz kampanie podnoszące świadomość społeczną – podsumowuje Adam Jędrzejczak.

 

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że niezbędne jest w UE całościowe podejście do zagadnień energetycznych – w miejsce obecnego myślenia kategoriami poszczególnych, odizolowanych sektorów. Podkreślano także wagę tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych z udziałem europejskiego przemysłu, producentów, inżynierów i branży ICT.

 

Na zakończenie debaty, Steen Hommel, Ambasador Danii podsumował, iż potrzeba budowania holistycznego podejścia w zakresie efektywności energetycznej jest istotna, ale bardzo dużo rzeczy możemy zrobić indywidualnie. Przykładem mogą być konsultanci energetyczni i ich obiektywne obiektywnych rekomendacje, w którym kierunku podążać.

Wnioski ze spotkania:
• Sieć ciepłownicza jest naszym atutem, ale wymaga bardziej efektywnego wykorzystania.
• Nie należy odrzucać węgla, ale korzystać z tego surowca przy użyciu nowoczesnych technologii.
• Większy wysiłek w działania zmierzające do poprawy budownictwa jednorodzinnego, które odpowiada za duże zużycie energii.
• Zwiększenie świadomości społeczeństwa, żeby efektywność energetyczna zaistniala w debacie publicznej.
• Holistyczne podejście do tematu, przy jednoczesnym wykorzystywaniu już istniejących technologii.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here