Doradcy pomogą w rozwoju gospodarki niskoemsiyjnej


Ruszył ogólnopolski systemdoradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.Umowa partnerska w tej sprawie została podpisana 28 kwietnia br. podczasspotkania konwentu prezesów WFOŚiGW.

 

Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenieemisyjności gospodarki działanie 1.3. Wspieranieefektywności energetycznej w budynkach – poddziałanie 1.3.3. w formie projektupartnerskiego, wktórym NFOŚiGW pełni rolę Partnera Wiodącego a określone Wojewódzkie FunduszeOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Lubelskie pełnią rolęPartnerów.

 

Partnerami umowy są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi,Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu iZielonej Górze oraz Województwo Lubelskie.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 129 mln zł. Projektjest w 100 proc. dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ(2014-2020). Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się w dniu 1 lutego 2015r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

 

Jak informuje NFOŚiGW, projekt polega m.in. na budowie ogólnokrajowej sieci doradców.Aktualnie w ramach projektu pracuje 70 doradców w 16 regionach kraju, którzyudzielają nieodpłatnych usług doradczych celem wsparcia głównie rozwojugospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju orazwspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 3×20 przez Polskę.Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty ispółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

 

Zadaniem Projektu jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa wzakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej tj. działaniainformacyjno-edukacyjne, promocja, wymiana doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy.W ramach Projektu realizowane jest wsparcie gmin w przygotowaniu iwdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)/SEAP/SECAP, przeprowadzanieszkoleń mających na celu przygotowanie energetyków gminnych oraz wsparcieodbiorców działań w przygotowaniu i wdrożeniu inwestycji w zakresie efektywnościenergetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza.

 

 

REO.pl

źródło: NFOŚiGW

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here