Dofinansowanie na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – co trzeba wiedzieć?


W listopadzie br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planował ogłoszenie konkursu w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS 5.3 – część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. W związku ze zmianą przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nastąpi przesunięcie daty ogłoszenia VI konkursu.

Możliwe będzie otrzymanie dofinansowania w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki nie może być wyższe niż 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia musi wynieść jednak powyżej 2 mln zł.

Warunki finansowe dla części „pożyczkowej”:

a) oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 50 pkt bazowych (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych;
b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;
c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Wnioskodawcami w ramach konkursu mogą być:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami;
– Ochotnicza Straż Pożarna;
– uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze;
– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
– organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne;

Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory);

Rodzaje przedsięwzięć objętych konkursem:

1) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien,
c) wymiana drzwi zewnętrznych,
d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
e) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
f) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
g) zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
h) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;

2) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów).

Projekty będą oceniane pod względem formalnym: prawidłowość wypełnienia wniosku, kompletność załączników, prawidłowość wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych. W ocenie merytorycznej punkty będą przyznawane za (na podstawie konkursu za rok 2012): zastosowanie nowych urządzeń, poprawny dobór technologii zapewniający trwałość rzeczową inwestycji, realistyczny harmonogram wdrażania, wiarygodne założenia umożliwiające osiągnięcie efektu ekologicznego, prawidłową ocenę potencjału źródła energii odnawialnej, możliwość pozyskania surowców i produkcji energii, wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz trwałość finansowa przedsięwzięcia, rodzaj i wysokość zabezpieczeń przejrzysta struktura własnościowa i forma prawna, przygotowanie formalne inwestycji (wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub posiadanie pozwolenia/pozwoleń na budowę dotyczących wszystkich elementów inwestycji – jeśli dotyczy). Kryterium selekcji będzie „Efektywność kosztowa” (DGC – dynamiczny koszt jednostkowy). Wskaźnik DGC pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu ekologicznego. Koszt ten jest wyrażony w złotówkach na jednostkę efektu ekologicznego. Im niższa jest wartość wskaźnika, tym przedsięwzięcie jest bardziej efektywne.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2007 r. do 31.12.2016 r., w którym poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. Oznacza to, że refundacji podlegają koszty już poniesione – po 1 stycznia 2007 r. oraz koszty planowanych inwestycji, które jednak nie mogą być realizowane dłużej niż do 31 grudnia 2016.

Angelika Nowak, Doradztwo Europejskie
ul. Hoża 66/68;
00-682 Warszawa,
Tel./fax. (22) 621-71-79,
mob. 503-090-347,
e-mail: angelika.nowak@eurodoradztwo.com

Instalacja fotowoltaiczna, fot. PSNH/CC BY-ND 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here