Do 6 lutego konsultacje projektu śląskiej uchwały antysmogowej


Do 6 lutegobr. Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego prowadzi konsultacje projektu uchwałyantysmogowej. Ma ona m.in. zakazać paliw, których spalanie powoduje znacznąemisję trujących substancji do atmosfery i prowadzić do stopniowego wycofania„brudnych” kotłów.

Przygotowanyw ostatnich miesiącach projekt uchwały antysmogowej dla woj. śląskiego przyjął12 stycznia br. zarząd tego regionu. Podczas styczniowej sesji Sejmiku Woj.Śląskiego rozmawiali o nim wojewódzcy radni; zaplanowano też m.in. kolejnerozmowy z samorządami lokalnymi. Równolegle do zawartych w projekcie regulacjimogą odnieść się mieszkańcy województwa.

Projektdokumentu trafił m.in. do zakładki „konsultacje” na stronie bip.slaskie.pl.Uwagi do niego można zgłaszać do 6 lutego osobiście w wydziale ochronyśrodowiska urzędu marszałkowskiego, a także korzystając z poczty tradycyjnejlub elektronicznej (srodowisko@slaskie.pl).

Władzewojewództwa zakładają, że uchwała powinna zostać przyjęta podczas marcowejsesji sejmiku. Projekt nie eliminuje całkowicie możliwości opalania węglem czydrewnem, wskazuje natomiast, że „pożądanym sposobem” ogrzewania budynków w woj.śląskim ma być ciepło systemowe oraz ogrzewanie gazowe.

Jeżeli”występują bariery techniczne lub ekonomiczne związane z podłączeniem dosieci”, możliwe ma być ogrzewanie węglem lub drewnem, ale tylko przy użyciukotłów klasy 5 (projekt określa przy tym graniczne daty wymiany urządzeńniższych klas).

Samorządszacuje, że działania przewidziane projektem, czyli przede wszystkim wymianakotłów, oznaczałyby koszt rzędu 6-7 mld zł. Wynika to z szacunków, zgodnie zktórymi pieców i kotłów typu „domowego” (o mocy do 1 MW) w całym regionie jestok. 700 tys., a średni koszt wymiany jednej takiej instalacji na spełniającąklasę 5 wynosi 10 tys. zł.

Koszty –rozłożone na 10 lat – według samorządu wymagałaby montażu finansowego ześrodków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej, europejskich i centralnych, budżetów samorządów, a także – zapewne -samych mieszkańców.

Zgodnie zzapisami projektu wprowadzane ograniczenia lub zakazy mają objąć całe woj.śląskie i cały rok kalendarzowy. Zakaz stosowania najbardziej emisyjnych paliwstałych ma zacząć obowiązywać z początkiem września br.

Projektprzekonuje, że proponowane zakazy lub ograniczenia mają spowodować„cywilizowane spalanie”. Ma to oznaczać stosowanie odpowiednich jakościowo paliwstałych (węgiel, drewno, paliwa na ich bazie) w odpowiednich urządzeniachgrzewczych.

W projekciezałożono, że uchwała obejmie wszystkie kotły i piece na paliwo stałeniezależnie od ich przeznaczenia, czyli do ogrzewania budynków, ogrzewania wodyczy przygotowania posiłków. Uchwała ma dotyczyć całego sektora mieszkaniowegooraz działalności gospodarczej, gdzie stosowane są kotły typu „domowego”.

Wedługprojektu „pożądanym sposobem ogrzewania budynków w woj. śląskim jest ciepłosystemowe oraz ogrzewanie gazowe”. W razie barier technicznych lubekonomicznych związanych z podłączeniem do sieci, dopuszczone ma być ogrzewaniepaliwami stałymi, ale wyłącznie przy użyciu kotłów 5 klasy emisji.

Projektproponuje daty graniczne wymiany kotłów urządzeń na taką klasę – w zależnościod wieku użytkowanego kotła. Dla użytkowników najstarszych urządzeń, mającychponad 10 lat od daty produkcji, ma to być 1 stycznia 2022 r., dla kotłówmających 5-10 lat – początek 2024 r., dla kotłów poniżej 5 lat – początek 2026r., a dla kotłów klasy 3 i 4 (na taką klasę można było do 2016 r. wymieniaćstarsze urządzenia przy wsparciu środków publicznych) – początek 2028 r.

Jednocześniena każdym, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, maciążyć obowiązek zainstalowania od razu kotła 5 klasy.

Projektprzewiduje też zakaz używania w domowych kotłach paliw, których spalaniepowoduje bardzo wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, tj. węglabrunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułówlub flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów, paliwstałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji poniżej 3mm jest większa niż 15 proc., a także drewna, którego wilgotność w stanieroboczym przekracza 20 proc.

W uchwalenie znajdują się zapisy o zakazie spalania odpadów, ponieważ reguluje to ustawao odpadach z 14 grudnia 2012 r. Uchwała ma też nie obejmować kominków, zawyjątkiem wskazania, jakiego drewna nie można w nich spalać.

Projektuchwały powstał na gruncie pracy zespołu eksperckiego, powołanego w maju ub.przez marszałka woj. śląskiego. Dokument opiniowała w ub. tygodniu przedradnymi woj. śląskiego m.in. dr Iwona Jelonek z Wydziału Nauk o ZiemiUniwersytetu Śląskiego, która zajmuje się na co dzień problemem niskiej emisji.Jej zdaniem zawarte w projekcie ramy czasowe są „realne, wykonalne imierzalne”.

Regionalnąuchwałę antysmogową jako pierwszy w kraju przyjął 23 stycznia br. sejmik woj.małopolskiego. Tamtejsza uchwała zakłada m.in., że od 1 lipca w całym tymregionie będzie można montować w nowych domach wyłącznie piece do ogrzewania napaliwa stałe, spełniające najwyższe normy emisyjne. Stare kotły muszą zostaćwymienione do 2023 r.

Oprócz woj. śląskiego nad własnymi uchwałamiantysmogowymi pracują także władze woj. dolnośląskiego oraz mazowieckiego.Prace nad projektami tych dokumentów mają – według zapowiedzi regionalnychsamorządowców – potrwać do jesieni br.

PAP
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here