Dariusz Ciarkowski, MAE: „Mazowsze winno wykorzystać swoją aktualną pozycję do objęcia pozycji lidera”


Z Dariuszem Ciarkowskim Członkiem Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej (MAE) rozmawiamy o warunkach rozwoju OZE na Mazowszu, zielonym CSR i miksie energetycznym Polski do 2050 roku.
Mazowiecka Agencja Energetyczna wspiera wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Mazowszu. Promuje rozwiązania mające na celu racjonalne i zrównoważone użytkowanie regionalnych zasobów energii oraz rozwój efektywności i sprawności energetycznej.

reo.pl: Czy Mazowsze ma dobre warunki do rozwoju OZE? Jak województwo na tym tle wygląda wobec innych regionów Polski?
Dariusz Ciarkowski: Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta i zależna od płaszczyzny na jakiej będzie rozpatrywana. Zasób poszczególnych pierwotnych źródeł energii jest mocno zróżnicowany w zależności od regionu Polski, niemniej jednak w każdym rodzaju energii odnawialnej geografia zasobów jest łaskawa dla Mazowsza. Dla przykładu, wydawałoby się, że jeśli chodzi o wietrzność regionu to ustępuje ona regionom nadmorskim. Wystarczy rzut oka na mapę, aby przekonać się, że istnieją tu bardzo dobre warunki dla budowy urządzeń energetyki wiatrowej, co potwierdzają liczne projekty inwestycyjne. To samo dotyczy zasobów geotermalnych, gdzie zasoby niecki grudziądzko-warszawskiej to z wodami geotermalnymi o temperaturze od 25-135oC. Innym korzystnym warunkiem do rozwoju OZE jest potencjał gospodarczy Mazowsza i paradoksalnie jego niezrównoważony bilans energetyczny. Znaczne i wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię w regionie może być zaspokojone poprzez dynamiczny rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych. To rozwiązanie wychodzące naprzeciw modelowi zrównoważonego rozwoju oraz zwiększania produkcji energii w rozproszeniu. Podsumowując, Mazowsze winno wykorzystać swoją aktualną pozycję do objęcia pozycji lidera. Elementem wspierającym działania zmierzające w tym kierunku, jest zdeterminowana postawa władz samorządowych regionu, które nie tylko poprzez przyjęcie już w roku 2006 Programu Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego, ale również poprzez powołanie naszej agencji wspierają wszelkie działania wzmacniające OZE w bilansie energetycznym Mazowsza.

reo.pl: Czy zielony CSR jest wśród warszawskich korporacji coraz popularniejszy?
D.C.: Otoczenie biznesu i sposób jego pozycjonowania w sposób znaczący ma wpływ na podejmowanie decyzji przez to otoczenie zarówno w aspekcie decyzji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jaki i indywidualnymi odbiorcami towarów i usług. Rosnąca świadomość społeczna co do odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego ma zdecydowane przełożenie na postrzeganie danego podmiotu biznesowego. Czy to postrzeganie ma znaczący wpływ na podejmowane decyzje biznesowe? Osobiście chciałbym, żeby tak było i żeby nie były to PR-owe działania, ale działania wynikające ze świadomości ekologicznej. Trwający kryzys nie sprzyja budowie takich odpowiedzialnych postaw, tym bardziej, że należy tu dodać, iż zielone technologie nie zawsze stanowią najtańsze rozwiązania w dziedzinie pozyskiwania energii. Jestem jednak przekonany, że zielony CSR stanie się nie tylko modą, lecz stałą cechą odpowiedzialnego biznesu.

reo.pl: MAE już od sierpnia 2011 r. wykorzystuje OZE na potrzeby własne. Co było impulsem do podjęcia tej decyzji?
D.C.: Najkrótsza odpowiedź mogłaby brzmieć – zielony CSR, a mówiąc bardzo poważnie, jako zarząd Mazowieckiej Agencji Energetycznej zdecydowaliśmy, iż zakupimy energię produkowaną z odnawialnych źródeł. W ten sposób chcieliśmy, w sposób namacalny, wesprzeć działania dystrybutorów energii w dziedzinie OZE. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji. Wymuszamy, chociażby poprzez realizację kolejnych dyrektyw unijnych produkcję energii z OZE, a jako konsumenci unikamy jej zakupu. Powodów jest kilka , do głównych zaliczyłbym tu wyższe koszty takiej energii, ale też złą promocję po stronie producentów. W nas odbiorcach, świadomie lub nie, uzasadnianie podwyżek energii elektrycznej m.in. koniecznością produkcji w określonym procencie z OZE, mimowolnie buduje negatywny obraz dla tej energii. Chcieliśmy, choć w małym stopniu przeciwdziałać takiemu postrzeganiu energetyki odnawialnej.

reo.pl: Kiedy został powołany Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE? Jakie działania teraz podejmuje?
D.C.: W maju 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne zakończone podpisaniem przez członków założycieli porozumienia o współdziałaniu w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. U podstaw naszej inicjatywy leżały istotne przesłanki podjęcia wspólnych działań przez reprezentantów równych środowisk, dla których problematyka energetyczna jest jednym z głównych obszarów zainteresowań. Ośrodki naukowe, biznes oraz podmioty publiczne mogą doskonale współdziałać przyczyniając się do rozwoju działań zmierzających do poszanowania energii. Aktualnie prowadzimy intensywne działania konsultacyjne w ramach klastra zmierzające do przygotowania solidnych podstaw do budowy Mazowieckiego Centrum Monitorowania Zużycia Energii. To pionierskie przedsięwzięcie w ramach samorządu. Uzyskaliśmy wsparcie dla tego przedsięwzięcia od Marszałka Województwa Mazowieckieg , który podziela nasze stanowisko, że tylko stały pomiar zużycia energii umożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji optymalizujących zużycie energii. Staramy się uzyskać wsparcie dla klastra składając wniosek do PARP-u o dofinansowanie naszych działań. Klaster to bardzo dobra formuła współpracy, a patrząc na składane deklaracje przystąpienia cieszy się coraz większym uznaniem jako efektywna formuła wymiany doświadczeń. Forma klastrów jest już w Polsce rozpowszechniona jeżeli chodzi o znajomość zagadnienia, chociaż ciągle nie wykształciła się polska formuła współpracy przedsiębiorstw, samorządów i ośrodków badawczych, którą ciężko znaleźć w naszej rzeczywistości gospodarczej.

reo.pl: Jak przebiega realizacja Państwa programu Einstein i projektu “Odnawialne źródła energii i kogeneracja”?
D.C.: Projekt oficjalnie wystartował 1 stycznia. Ma on jednak już dość bogatą historię. Szczególnie ważna była faza przygotowawcza. Oprócz spraw stricte organizacyjnych: poszukiwanie partnerów, źródeł finansowania oraz obiektu badawczego, należało również doprecyzować obowiązki każdego uczestnika projektu. Należy w tym miejscu podkreślić, że jest to projekt badawczy o znacznym ładunku innowacyjności. Kogeneracja połączona z magazynowaniem energii to rozwiązanie unikalne i z tego co nam wiadomo, brak takich rozwiązań w naszym kraju. Osiągnięcie założonych efektów będzie miało znaczący wpływ na rozwiązania technologiczne w zakresie gospodarki energią . Obecnie prowadzimy prace mające na celu precyzyjne zdefiniowanie pola badawczego. To da podstawy do opracowania przez instytuty badawcze projektu wdrożenia i jego opomiarowania.

reo.pl: Miks energetyczny Polski 2050 – jaki będzie Pana zdaniem?
D.C.: Zgadzam się z twierdzeniem, że XXI wiek to wiek energii i to nie tylko w kontekście jej niedoboru. Parametr energetyczny stanie się jednym z głównych wyróżników wszelkich budowli i urządzeń. Już dziś nikogo nie dziwi idea zero energetycznego domu, czy prosumenta, jak zwykło się nazywać producenta i odbiorcę energii jednocześnie. Czterdzieści lat, to w dziedzinie rozwoju technologii epoka. W mojej wyobraźni to czas, kiedy odnawialne źródła energii będą zdecydowanie przeważały w bilansie energetycznym. Dodatkowo ten bilans energetyczny będzie się odbywał na zdecydowanie niższym poziomie, a to z powodu dynamicznie rozwijającego się procesu poprawy efektywności energetycznej. W naszej ocenie efektywność energetyczna to zdecydowanie najwłaściwszy kierunek działań. Ciągłe zwiększanie produkcji energii, by można ją było marnotrawić, tak jak to ma miejsce dzisiaj, to kierunek, który nie znajdzie akceptacji nowoczesnych społeczeństw. Mam nadzieję, że poprzez swoją działalność Mazowiecka Agencja Energetyczna przyczynia się do ich budowy.

fot. Dariusz Ciarkowski, Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej (fot. archiwum prywatne Dariusza Ciarkowskiego)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here