Dała przykład Katalonia…


Znamy to: regulacje prawne nie sprzyjają rozwojowi energetyki odnawialnej, politycypozostają sceptyczni wobec czystej energii i nie upatrują żadnej korzyści wrozwoju OZE. Ale idzie nowe: obywatele chcąc wziąćsprawy w swoje ręce, organizują oddolne inicjatywy, które sprzyjają rozwojowizielonej energii, pomimo to. Tak, właśnie, jest z kooperatywami energetyki odnawialnej, powstającymi, póki co, w zachodnich krajach UE.
Jak to działa?

Kooperatywa społeczna ukierunkowana narozwój OZE skupia członków, którzy chcą mieć dostęp do energii z czystychźródeł nie posiadając własnych systemów prosumenckich. Jedną z przykładówtakiej prężnie działającej kooperatywy jest organizacja pod nazwą Som Energia(tłum. Jesteśmy Energią) działającana terenie Katalonii w Hiszpanii. Organizacja została powołana do życia w 2010roku, a jej założycielami byli studenci i wykładowcy z hiszpańskiegouniwersytetu w Gironie. Głównym założeniem pomysłodawców było zaoferowaniemieszkańcom regionu możliwości całkowitego pokrycia swojego zapotrzebowania naenergię elektryczną ze źródeł odnawialnych oraz współinwestowanie we własneprojekty OZE.

Kooperatywa Som Energia w 2011 rokurozpoczęła bezpośredni zakup czystej energii z rynku oraz jej sprzedaż członkomorganizacji. Sprzedaż energii elektrycznej OZE następuje po cenach jednakowychz tymi oferowanymi przez duże firmy energetyczne, w związku z czym członkowienie ponoszą większych nakładów. Drugim, jeszcze ważniejszym celem kooperatywySom Energia, jest rozwój własnych projektów OZE, które miałyby w bezpośrednisposób pokrywać 100% zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich jejczłonków. 

W celu wypełnienia założeństatutowych, organizacja wymaga od każdego nowo przystępującego członkafinansową kontrybucję w wysokości 100 Euro, która do czasu dokonania inwestycjiw projekty OZE jest wpłacona na lokatę bankową. Po pierwszy półtora rokufunkcjonowania, do inicjatywy przystąpiło ponad 2700 członków zwiększającwspólny kapitał o 260 tysięcy Euro. Dodatkowo, organizacja przedstawia swoimczłonkom gotowe projekty, w które mogą bezpośrednio zainwestować wykupując10-letnie obligację wyemitowane przez kooperatywę

Dzięki możliwości bezpośredniejinwestycji, kooperatywa nie jest zależna od banków, które w czasie kryzysufinansowanego w Hiszpanii w latach 2008-2013 znacznie wstrzymały się z chęciąinwestycji w OZE. Dodatkowo, członkowie mają dużo większe zaufanie doprojektów, w które mogą bezpośrednio zainwestować na prostych i czytelnychwarunkach, mając jednocześnie wpływ na ich przebieg.

Wygląda na to, że kooperatywa odnosispore sukcesy w obmyślonej przez sobie formule. W czerwcu 2017 roku ilośćczłonków Som Energia wynosiła 35 tysięcy, nie tylko z terenów Katalonii, ale zcałego kraju. Jednocześnie, dzięki wpłatom członkowskim oraz bezpośredniemufinansowaniu, kooperatywa do dnia dzisiejszego zainwestowała ponad 7,5 milionaEuro w projekty OZE, które wygenerowały łącznie prawie 10 tysięcy MWh orazprzyniosły 35 miejsc pracy.

Na zachodzie ze zmianami

Ta forma oddolnej inicjatywy stała siępopularna również w innych krajach.  Organizacja pod nazwą REScoop.euzrzesza kooperatywy ukierunkowane na rozwój źródeł odnawialnych z różnychpaństw Unii Europejskiej. Na swojej stronie internetowej, stowarzyszenieinformuje o tym, że obecnie zrzesza 1250 kooperatyw społecznych, do którychnależy łącznie 650 tysięcy obywateli! Kooperatywy społeczne zrzeszonepod REScoop.eu powstały w 11 krajach Unii Europejskiej: Belgii, Chorwacji,Danii, Francji, Grecji, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, WielkiejBrytanii oraz Irlandii. Organizacje te nieustannie wymieniają się zdobytymidoświadczeniami i wiedzą oraz wspierają się w pokonywaniu regulacyjnych,organizacyjnych lub finansowych przeszkód.

Jednym z przykładów takiej inicjatywyspołecznej jest kooperatywa Ecopower utworzona na terenie belgijskiej Flandriijuż w 1991 roku. Organizacja ta może się pochwalić wygranym przetargiempublicznym na budowę farmy wiatrowej. W warunkach przetargu, zamawiającyumieścił wymóg bezpośredniego udziału lokalnej społeczności w przedsięwzięciu.Kooperatywa Ecopower umożliwiła mieszkańcom regionu wykup udziałów wprzedsięwzięciu, a co za tym idzie w zyskach ze sprzedaży energii elektrycznejoraz możliwość bezpośredniego wykorzystywania energii wiatrowej w ich domach.Dodatkowo, ta belgijska kooperatywa przeznacza część zysków ze sprzedaży energiielektrycznej na zatrudnianie ekspertów, którzy pracują z lokalnymi mieszkańcaminad zwiększeniem efektywności energetycznej w ich domach.

Progi i bariery

Oczywiście wymiana doświadczeńistniejących kooperatyw pomaga w osiągnięciu sukcesów, jednak na drodze tegotypu organizacji nadal stoi wiele przeszkód. Przede wszystkim, należy sobiezdawać sprawę z wpływu środowiska regulacyjnego na możliwość funkcjonowaniatakiej kooperatywy oraz posiadania przez nią własnych projektów oraz, co za tymidzie, umów z operatorami sieci energetycznych. Z pewnością inwestowanie wewspólne projekty OZE wymaga odpowiedniego, przewidywalnego otoczeniafinansowego, które umożliwi zaprojektowanie uzyskiwanych z przedsięwzięcia zyskówdla przyszłych prywatnych inwestorów.

Zdecydowanie warto przyglądać siębliżej istniejących kooperatywom, których przykład pokazuje, że inicjatywaoddolna może poruszyć społeczeństwo i mieć realny wpływ na rozwój energetykiodnawialnej. Póki co, w Polsce potrzebujemy lepszego otoczenia regulacyjnego ibodźców finansowych, które umożliwią tego typu prywatne inwestycje. Z pewnościąjednak powstanie takich organizacji na nowo pomogłoby nam się oswoić ze słowem„kooperatywa”, tak jeszcze niepopularnym we współczesnej Polsce.

Agata Skrzypczyk / REO.pl 

Źródło: https://www.somenergia.coop

                

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here