Columbus Energy realizuje nową Strategię Rozwoju


Columbus Energy, notowana na rynku NewConnect spółka działającaw branży OZE, wypracowała 121 tys. zł zysku netto w II kw. 2016 r., a jejprzychody netto ze sprzedaży sięgnęły 2120 tys. zł. Emitent rozwija sprzedaż swojegonowego produktu – „Abonament na Słońce” – oraz realizuje kolejne instalacje dlainstytucji sakralnych, w tym w budynku Kolegium Episkopatu Polski.

 

Miniony kwartał był dla spółkibardzo intensywnym czasem, ponieważ dostosowywała ona swoje strukturyorganizacyjne po przeprowadzonym połączeniu do korporacyjnego modeluprzedsiębiorstwa. Emitent zaprezentował również nową Strategię Rozwoju i odpoczątku czerwca br. wprowadził do swojej oferty unikalny produkt sprzedażyoraz montażu instalacji fotowoltaicznych w formie abonamentu “Abonament naSłońce”.

 

Spółka zrealizowała jużsprzedaż ponad 100 pierwszych „Abonamentów na Słońce”, a planowane montaże instalacjifotowoltaicznych rozpoczną się we wrześniu br. i będą finansowane z własnychśrodków. Columbus Energy S.A. dzięki pilotażowym montażom będzie mogła takżesprawdzić wdrożony system rozliczeń. Prognozy finansowe Spółki na lata2016-2020 przewidują zrealizowanie montażu 50.000 instalacji w tym okresie.

 

– Wyniki finansowe w 2 kw. 2016 r. nie do końca obrazują progres, jakiSpółka uczyniła w ostatnim czasie. Dopiero 1 lipca tego roku ustabilizowało sięprawo energetyczne dla domów jednorodzinnych dotyczące działania instalacjifotowoltaicznych i, tak jak się spodziewaliśmy, jest ono bardzo pomocne wsprzedaży naszego nowego produktu – Abonament na Słońce. Oczywiście abyśmymogli skutecznie zrealizować strategię rozwoju, będziemy nie tylko musieli efektywniesprzedawać nowy produkt, ale też sekurytyzować nasze należności lub pozyskać wysokiefinansowanie. Kiedy zrealizujemy wytyczone przez nas cele to przyszłość naszejfirmy będzie już tylko wypełnianiem planu rozwoju, bo rynek jest ogromny – oceniaDawid Zieliński, prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

 

W lipcu 2016 r. Spółkazrealizowała instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kWp na siedzibie EpiskopatuPolski w Warszawie. Columbus Energy S.A. rozważa również wdrożenieogólnopolskiego programu dla instytucji sakralnych. Emitent utworzył takżespółkę zależną Columbus Energy Finanse Sp. z o.o., w której objął 100%udziałów. Nowy podmiot zajmuje się sprzedażą umów „Abonament na Słońce” orazzarządzaniem należnościami z nich wynikającymi, co jest zgodne z przyjętąStrategią Rozwoju Emitenta. Obecnie Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. posiadaw swoim portfelu ponad 100 pilotażowych umów w ramach produktu „Abonament naSłońce”.

 

– Rynek sakralny jest niezwykle specyficzny, gdyżbardzo długo wypracowuje się na nim relacje. Dla tego rynku przygotowaliśmyprodukt z dotacją, ale również dostosowaliśmy go pod oczekiwania wymagającegoklienta. Sprzedaż w tym segmencie mocno rośnie i spodziewamy się pierwszych większychinstalacji jeszcze w tym roku. Powinny one bardzo pozytywnie wpłynąć na naszeprzychody – podsumowujePrezes Zieliński.

 

W marcu 2016 r. Sąd Rejonowyw Krakowie zarejestrował połączenie Columbus Energy S.A. z Columbus CapitalS.A., które nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzezprzeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. wzamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 72.863.778,42zł i dzieli się na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda. Najważniejszymcelem nowego podmiotu – Columbus Energy S.A. – jest ugruntowanie pozycji liderana rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienie notowań akcjina rynek regulowany GPW w Warszawie. Emitent planuje także prowadzić aktywnądziałalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here