CBOS: Wg Polaków to węgiel najbardziej szkodzi klimatowi


78 proc.Polaków uważa, że najbardziej szkodliwym dla klimatu surowcem energetycznymjest węgiel kamienny; 68 proc. wskazuje na węgiel brunatny, 54 proc. na ropęnaftową – wynika z opublikowanego w środę badania CBOS.

 

Na pytanie onajwiększe zagrożenia zawiązane z rozwojem cywilizacji, Polacy wymieniają:zanieczyszczenie środowiska (58 proc.; siedem lat temu było to 69 proc.),choroby cywilizacyjne (51 proc.; przed 7 laty – 44 proc.), zmiany klimatu (43proc.; 39 proc. siedem lat temu), stosowania w produktach spożywczych związkówchemicznych i modyfikacji genetycznych (42 proc.; wzrost z 35 proc.), ubóstwo,biedę (41 proc.; spadek z 51 proc.).

 

Jak zauważaCBOS, podobnie jak podczas badania sprzed siedmiu lat, w opinii zdecydowanejwiększości Polaków najbardziej szkodliwymi surowcami wykorzystywanymi doprodukcji energii są – węgiel kamienny, węgiel brunatny i ropa naftowa(odpowiednio 78 proc., 68 proc. i 54 proc. sądzi, że wytwarzanie z nich energiiskutkuje wysoką emisją dwutlenku węgla i jest szkodliwe dla klimatu). Jednak -jak podkreśla CBOS – w porównaniu z rokiem 2009 mniej badanych uznaje te paliwaza szkodliwe dla klimatu ze względu na emisję CO2.

 

Najbardziejznacząco zmieniło się postrzeganie ropy naftowej – o 18 punktów procentowychzmniejszył się odsetek uważających, że wytwarzanie energii z ropy naftowejzwiązane jest z wysoką emisją dwutlenku węgla, a co za tym idzie jest szkodliwedla klimatu, przy czym o 6 punktów przybyło osób uważających, że jest toobojętne dla klimatu, gdyż wiąże się z niską emisją CO2 (obecnie 21 proc.), o 1punkt zwiększyła się grupa negujących w tym przypadku emisję CO2 (3 proc.), ajednocześnie podwoiła się grupa niepotrafiących zająć stanowiska w tej kwestii(wzrost z 11 proc. do 22 proc.).

 

Podobnie jakw odniesieniu do ropy naftowej, zmieniły się opinie na temat wytwarzaniaenergii z gazu ziemnego. Obecnie tylko jedna piąta badanych (20 proc.) sądzi,że wytwarzanie energii z gazu ziemnego skutkuje wysoką emisją CO2 (od 2009 rokuspadek o 23 punkty procentowe), a ponad dwukrotnie więcej (44 proc.), że jestto surowiec obojętny dla klimatu, czyli charakteryzujący się niskim poziomemwytwarzania dwutlenku węgla, i opinia ta jest znacznie bardziejrozpowszechniona niż przed siedmioma laty (wzrost o 7 punktów procentowych). Odroku 2009 przybyło także osób twierdzących, iż wytwarzanie energii z gazuziemnego w ogóle nie powoduje emisji CO2 (wzrost o 5 punktów, do 12 proc.). Takjak w odniesieniu do ropy naftowej, znacząco przybyło również badanychniepotrafiących ocenić wpływu wykorzystania gazu ziemnego na klimat (wzrost o10 punktów, do 24 proc.).

 

Jak zauważaCBOS w porównaniu z 2009 r. w niewielkim stopniu zmieniły się natomiast opinieo energii jądrowej – tylko 15 proc. badanych uważa, że z uwagi na wysoką emisjędwutlenku węgla jest ona szkodliwa dla klimatu (bez zmian), a 42 proc. sądzi,że jest ona przyjazna dla klimatu, gdyż nie emituje CO2 (spadek o 1 punktprocentowy).

 

Jednocześniemniej osób niż siedem lat wcześniej uznało ją za obojętną dla klimatu zewzględu na niską emisję CO2 (spadek z 21 proc. do 16 proc.), a więcej badanychnie ma zdania na ten temat (wzrost z 21 proc. do 27 proc.).

 

Na tlewytwarzania energii z paliw kopalnych znacznie lepiej w kontekście negatywnegowpływu na klimat wypadają biopaliwa, których szkodliwość dla klimatu jest wocenie ankietowanych najbardziej zbliżona do przypisywanej przez nichenergetyce jądrowej. Ponadto w porównaniu z 2009 rokiem postrzeganie biopaliwprzez polskie społeczeństwo znacząco się poprawiło. Obecnie tylko 6 proc.respondentów wiąże produkcję energii z biopaliw ze szkodliwą dla klimatu wysokąemisją dwutlenku węgla (od 2009 spadek o 5 punktów procentowych), 38 proc. uważa,że ze względu na niską emisję dwutlenku węgla jest ona obojętna dla klimatu (od2009 spadek o 14 punktów), a ponad jedna trzecia (34 proc., wzrost o 15punktów) sądzi, że przy produkcji energii z biopaliw nie występuje emisja CO2 iw związku z tym jest ona przyjazna dla klimatu. W przypadku produkcji energii zbiopaliw wzrosła także grupa osób, które nie potrafią ocenić jej wpływu naklimat (23 proc., od 2009 roku wzrost 6 punktów).

 

Tak jak w2009 roku, w opinii zdecydowanej większości respondentów źródłami energiinieemitującymi w ogóle dwutlenku węgla są źródła odnawialne. Przyjazna dlaklimatu, nie emitująca dwutlenku węgla, jest zatem – zdaniem ankietowanych –energia słoneczna, wiatrowa, wodna oraz geotermalna (odpowiednio 87 proc., 85proc., 83 proc i 75 proc. wskazań). W ciągu minionych siedmiu lat opinie owymienionych odnawialnych źródłach energii znacznie się poprawiły.

 

CBOS zapytałteż respondentów, kto ich zdaniem emituje najwięcej CO2. 43 proc. badanychwskazało na największy udział Chiny. Kolejne miejsca zajęły – ze znacznieniższymi odsetkami wskazań – Europa i Ameryka Północna (odpowiednio 13 proc. i11 proc.). Jak przypomniał CBOS w 2009 roku – zdaniem większości badanych –regionem świata mającym największy udział w emisji dwutlenku węgla była AmerykaPółnocna, a Chiny uplasowały się na drugim miejscu, przy niemal o połowęniższym odsetku wskazań.

 

Badanie”Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadówbezpośrednich(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3–10 lutego2016 r. na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłychmieszkańców Polski.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here