CBOS: emisja CO2 to poważny problem – uważa 74 proc. Polaków


74 proc. Polaków uważa, że zagrożenia środowiska naturalnegozwiązane z ociepleniem klimatu i emisją dwutlenku węgla do atmosfery są bardzoważnym problemem; jedynie 5 proc. bagatelizuje go, uznając za mało ważny -wynika z sondażu CBOS przekazanego PAP. 17 proc. respondentów CBOS uznaje tenproblem za “średnio ważny”.

 

Według CBOS tym co najsilniej różnicuje opinię o tym, jakgroźne są to zjawiska, to poglądy polityczne.Postrzeganie zagrożeń środowiskanaturalnego związanych z ociepleniem klimatu i emisją dwutlenku węgla wkategoriach “bardzo ważnego problemu” jest tym częstsze, im bardziejna lewo sytuują się identyfikacje polityczne. 83 proc. badanych deklarującychpoglądy lewicowe uważa, że to problem “bardzo ważny”, wśródzwolenników centrum to 77 proc., zwolenników prawicy – 68 proc. Osoby lokująceswoje sympatie polityczne bliżej prawej strony, w większym stopniu niżpodzielające światopogląd lewicowy skłonne są do uznania omawianego problemu za”średnio ważny” (odpowiednio 21 proc. i 13 proc.), bądź „mało ważny”(odpowiednio 8 proc. i 2 proc.).

 

Ocena wagi kwestii zapewnienia czystego powietrza, poprzezzmniejszenie zapylenia oraz ograniczenie emisji związków siarki i azotu, niedzieli badanych już tak znacząco. Ponad dwie trzecie respondentów (68 proc.)ocenia ten problem jako “bardzo ważny” ze swojego punktu widzenia,kolejne 29 proc. – jako “raczej ważny”.

 

Zdaniem CBOS owa jednomyślność wydaje się jednak pozorna, aw omawianej sprawie istnieje jakościowa różnica pomiędzy oceną “bardzoważna” a “raczej ważna”. “Uznanie kwestii zapewnieniaczystego powietrza za umiarkowanie ważną (raczej ważna) może mieć w częściprzypadków charakter jedynie deklaratywny i być wyrazem swego rodzajupoprawności politycznej” – zaznaczono w komunikacie. Według Ośrodkawskazuje na to fakt, że – w porównaniu z deklarującymi “bardzo dużą”rangę problemu – osoby podzielające taki pogląd przywiązują jednocześniemniejszą wagę (bądź nie przywiązują jej w ogóle) do tego, skąd pochodzienergia, z której korzystają w swoim gospodarstwie domowym. “Poza tymrzadziej chcieliby byłyby ponosić dodatkowe koszty w zamian za korzystanie zenergii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, niemającej negatywnego wpływu naczystość powietrza” – zaznaczył CBOS.

 

Z badań wynika, że subiektywna ocena rangi problemuzapewnienia czystego powietrza rośnie wraz z oceną materialnych warunków życia.Większą wagę przywiązują do tej sprawy osoby o poglądach lewicowych niżidentyfikujący się z prawicą. Na tle innych grup wyróżnionych przez zmienne społeczno-demograficznerelatywnie najniższą wagę do kwestii czystego powietrza przywiązują respondencinajmłodsi oraz uczniowie i studenci (w obu grupach 50 proc. wskazań odpowiedzi”bardzo ważna” wobec 68 proc. wśród ogółu badanych).

 

Jednak to z jakiego źródła (konwencjonalnego czyodnawialnego) pochodzi energia elektryczna używana w mieszkaniu, jest ważna dlablisko dwóch trzecich Polaków (65 proc.). Im lepsze warunki materialne tymsprawa ta ma dla respondentów większa wagę. 52 respondentów zadeklarowało, żebyliby skłonni płacić więcej za energię, gdyby pochodziła ona ze źródełodnawialnych. Wśród tych osób większość (34 proc. ogółu) akceptuje podniesienieopłaty za OZE o nie więcej niż 5 proc. Blisko co piąty respondent deklarujegotowość płacenia za “zieloną energię” o co najmniej 6 proc. więcejniż obecnie.

 

Jak wynika z sondażu CBOS niechęć do ponoszenia dodatkowychopłat w zamian za możliwość korzystania z energii odnawialnej jest odwrotnieproporcjonalna do poziomu wykształcenia. W grupie badanych z wykształceniempodstawowym niechęć taką deklaruje 57 proc., wśród badanych legitymujących sięwykształceniem wyższym – jedynie 28 proc.

 

Ważnym czynnikiem wpływającym na deklaracje badanych womawianej kwestii jest też poziom dochodów na osobę w rodzinie i ocenamaterialnych warunków życia – większą skłonność do ponoszenia dodatkowych opłatw zamian za możliwość korzystania z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnychznajdujemy wśród osób lepiej sytuowanych i zadowolonych ze swojego poziomużycia.

 

Gotowość do ponoszenia wyższych opłat za energię pochodzącąz OZE częściej deklarują osoby identyfikujące się z lewicą niż badani opoglądach prawicowych. Zdecydowana większość (81 proc.) Polaków ma świadomośćosobistego wpływu na stan środowiska naturalnego; tylko 16 proc. ogółu badanychpodziela pogląd, zgodnie z którym działania jednej osoby nic nie znaczą w tymkontekście.

 

Najważniejszym czynnikiem modyfikującym poczucie tego wpływujest wykształcenie – im wyższe, tym częściej wyrażane jest przekonanie, żekażdy z nas “dokłada swoją cegiełkę” do poprawy bądź degradacjiśrodowiska naturalnego.

 

Swą wiedzę na temat energetyki badani czerpią przedewszystkim z telewizji 45 proc. ankietowanych deklaruje, że w ciągu miesiącapoprzedzającego badanie zetknęli się w telewizji z tematyką dotyczącąenergetyki bądź klimatu. Inne media mają w tym zakresie znacząco mniejszą siłęprzekazu – 30 respondentów wskazuje w tym kontekście radio, podobna grupa (29proc.) – internet, a tylko 24 proc. badanych – prasę. Zdecydowana większość (80proc.) osób mających w ostatnim miesiącu kontakt z informacjami bądź dyskusjamimedialnymi na tematy energetyczno-klimatyczne ocenia je jako interesujące dlasiebie. Odsetek takich ocen rośnie wraz z poziomem wykształcenia, sprzyja mutakże wyższy status zawodowy i materialny.

 

Relatywnie duże zainteresowanie tematyką energetyczną, ojakim można wnioskować pośrednio na podstawie uzyskanych danych, może miećswoje źródło w ograniczonej wiedzy Polaków na ten temat. Zapytani wprost, jakoceniają swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania elektroenergetyki, rozumianejjako wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej w Polsce,respondenci w zdecydowanej większości stwierdzają, że wiedzą na ten tematniewiele (62 proc.) lub w ogóle nic (24 proc.).

 

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (faceto face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 21 – 28 stycznia 2016 r. naliczącej 992 proc. reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców polski.Zrealizowano je we współpracy z Collegium Civitas.

 

 

PAP

fot. Craig Sunter/CC BY-ND 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here