Branża OZE i samorządy apelują o szczególną ostrożności przy pracach nad ustawą odległościową


Organizacje samorządowe, ekologiczne i przedsiębiorcy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności przy przyjmowaniu przepisów, które mogą spowodować upadek jednej z bardziej innowacyjnych branż przemysłu.

List otwarty do Marszałka Sejmu i Premier RP

Regulacje ograniczającekonstytucyjną wolność działalności gospodarczej muszą być konieczne dla ochronyinnych dóbr prawnie chronionych. Rozumiemy potrzebę zagwarantowania prawlokalnych społeczności. Procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy oinwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej nie spełnia jednak zasadniczegokryterium proporcjonalności. Projekt ten wzbudził poważne obawy w całym środowiskuprzedsiębiorców zaangażowanych w energetykę odnawialną, samorządów iorganizacji ekologicznych, nie tylko co do kierunków rozwoju tej kluczowej dlagospodarki dziedziny, ale także co do podejścia Państwa do już zrealizowanych wPolsce inwestycji o wartości przekraczającej 30 mld złotych.

 

Proponowane przepisy wymierzonesą ewidentnie w energetykę wiatrową – dziś najbardziej rozwinięty segment OZE –stawiając pod znakiem zapytania jego przyszłość. Istotna ich część ma charakterdyskryminujący branżę wiatrową i nakładający obciążenia nieznane w innychdziedzinach gospodarki, w tym w szczególności w sektorze konwencjonalnych źródełenergii, wykorzystujących węgiel brunatny i kamienny. Proponowane kilkukrotnezwiększenie zobowiązań podatkowych do poziomu wynoszącego 40-50% przychodów zesprzedaży energii elektrycznej oraz niezwykle restrykcyjne, kosztowne, ajednocześnie mało precyzyjne wymogi w zakresie kontroli ze strony Urzędu DozoruTechnicznego, nie mające precedensu tak w Polsce, jak i w innych krajacheuropejskich, doprowadzi do upadłości wielu operatorów, w tym także inwestorówkrajowych, a nie tylko zagranicznych.

 

Z kolei narzucenie wymogówodległościowych, absolutnie nieproporcjonalnych do rzeczywistej skali zagrożeńgenerowanych przez turbiny wiatrowe od zabudowań mieszkalnych oraz granicterenów chronionych i lasów spowoduje, że w Polsce trudno będzie zlokalizowaćjakąkolwiek nową inwestycję w elektrownię wiatrową, co więcej ograniczy toznacznie możliwości rozwoju gmin.

Przyjęcie tak restrykcyjnych przepisów oznaczałoby, że Państwoświadomie rezygnuje z rozwoju w Polsce energetyki wiatrowej uznawanejpowszechnie w świecie za najtańszą i perspektywiczną technologię wytwarzaniaenergii ze źródeł odnawialnych. Dziwić to musi nie tylko w kontekście politykiklimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, która na pewno będziekontynuowana, ale także w kontekście potrzeby zapewnienia bezpieczeństwaenergetycznego i suwerenności energetycznej naszego kraju, dla czego warunkiemjest efektywne wykorzystywanie zasobów będących w naszej dyspozycji.

 

Dyskryminacja jednego zsektorów energetyki odnawialnej budzi także wątpliwości w kontekście realizacjiprzyjętego przez rząd Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Energetykaodnawialna stanowi bowiem jeden z najbardziej innowacyjnych obszarówgospodarki, w którym zachodzi dynamiczny postęp technologiczny. To właśnie OZEmogłyby stanowić koło zamachowe dla rozwoju gospodarczego, szczególnie naterenach wiejskich. Stoimy na stanowisku, że należy zachować dotychczasoweprzepisy dotyczące odległości od zabudowy, wprowadzenie proponowanych rozwiązańpraktycznie wyłączy z możliwości racjonalnego zainwestowania obszary gmin,które potencjalnie mogą służyć lokalnej wspólnocie. Obowiązujące dotychczasMiejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego praktycznie zostaną pozbawionemocy, a właściciele działek budowlanych usytuowanych w odległości mniejszej niż10-krotność wysokości turbiny utracą możliwość uzyskania pozwolenia na budowędomu. Spowodować to może liczne roszczenia wobec gmin, których skutki finansowenie są w żaden sposób uwzględnione w projekcie ustawy. Ponadto opis skutkówgospodarczych wprowadzenia w życie proponowanych przepisów jest niepełny, nieuwzględnia utraty potencjalnych dochodów rolników, którzy są właścicielamigruntów przeznaczonych pod budowę farm wiatrowych. Również brak jestjakiegokolwiek odniesienia do istotnej zmiany sytuacji gospodarczej i prawnejgmin, w których funkcjonują lub są projektowane farmy wiatrowe. Pominięciebardzo poważnej kwestii skutków prawnych dla gmin, ewentualnych roszczeń wstosunku do praw nabytych powoduje naszym zdaniem, że projekt nie zawierającypoważnej opinii w w/w kwestii nie powinien być procedowany.

 

Propozycje zawarte w projekcienie gwarantują należytej ochrony praw nabytych przedsiębiorców, dla którychdiametralnie zmienia się środowisko prowadzenia działalności gospodarczej. JeżeliPaństwo nie zapewnia swoim obywatelom stabilnych warunków rozwoju, nie może teżoczekiwać zaufania i chęci inwestowania w innowacyjne dziedziny, obarczone wyższympoziomem ryzyka.

 

W imieniu samorządów, organizacji ekologicznych i przedsiębiorcówpodpisanych poniżej, zwracamy się do najwyższych organów władz państwowych zprośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy przyjmowaniu przepisów, któremogą spowodować upadek jednej z bardziej innowacyjnych branż przemysłu, obniżajązaufanie obywateli do Państwa, jak również potęgują ryzyko niespełnienia wiążącychwymogów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

 

 

Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej iRozproszonej

Związek Gmin Wiejskich RP

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

Koalicja Klimatyczna

Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here