Branża OZE apeluje: ustawa odległościowa powinna trafić do Trybunału Konstytucyjnego


Ustawa odległościowa powinna zostać skierowana do TrybunałuKonstytucyjnego. Apel w tej sprawie do prezydenta wystosowała Polska RadaKoordynacyjna OZE, zrzeszająca organizacje branżowe.

 

Apel PRK OZE

 

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu RzeczypospolitejPolskiej przyjęta została ustawa o inwestycjach w zakresie energetykiwiatrowej. Nie tylko wywoła ona szereg negatywnych konsekwencji gospodarczych,ale i w istotny sposób naruszy przepisy Konstytucji RP oraz prawa UniiEuropejskiej.

 

Jako przedstawiciele organizacji branżowych zrzeszonych wPolskiej Radzie Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii zwracamy się do Panaz prośbą o skierowanie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowychdo Trybunału Konstytucyjnego. Tylko w ten sposób możliwe będzie rozstrzygnięciewątpliwości prawnych i uniknięcie wejścia w życie ustawy, która przez następnelata może być źródłem wielu problemów.

 

Do kluczowych zasad konstytucyjnych naruszanych przez ustawęnależy w szczególności zaliczyć:

1. zasadę proporcjonalności w ograniczaniu wolnościdziałalności gospodarczej i ochrony prawa własności (art. 22 i 64 Konstytucji),

2. zasadę poprawnej legislacji w zakresie danin publicznychoraz zasadę równości i sprawiedliwości podatkowej (art. 2 i 217 Konstytucji),

3. obowiązek władz publicznych wspierania działań obywatelina rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska (art. 74 Konstytucji),

4. zasadę proporcjonalności (art. 31 Konstytucji),

5. zasadę władztwa planistycznego gminy (art. 164 i 166Konstytucji),

6. zasadę równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji),

7. zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa istanowionego przez nie prawa (szczątkowa ocena skutków regulacji i zbyt krótkievacatio legis).

 

Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie niczym nieuzasadnionejminimalnej dopuszczalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań, formochrony przyrody i Leśnych Kompleksów Promocyjnych na poziomie 10-krotnejwysokości całej elektrowni. Wprowadzenie takiego kryterium wyłącznie w stosunkudo farm wiatrowych nie tylko całkowicie zatrzyma dalszy rozwój tej technologiiw Polsce w oparciu o nowoczesne, ciche i wydajne turbiny, ale naruszy teżzasadę neutralności technologicznej. Reguła dziesięciokrotnej odległości nie mazastosowania do żadnych innych obiektów budowlanych skategoryzowanych w prawiebudowlanym, w tym do takich które można by uznać za podobne do elektrowniwiatrowych jak na przykład maszty telekomunikacyjne, kominy elektrowni, czyinne źródła wytwarzania energii. Przyjęcie tej ustawy będzie godziło też wswobodę działalności gospodarczej, która jest zarówno jednym z podstawowychpraw obywatelskich, o których mowa w Konstytucji RP, jak i jedną zfundamentalnych wolności ujętych w prawodawstwie Unii Europejskiej.

 

Za pomocą zmiany definicji budowli, ustawa zakłada równieżkilkukrotne zwiększenie obciążeń podatkowych wyłącznie w stosunku do energetykiwiatrowej. Jest to o tyle absurdalne, że w ten sposób mechaniczne częścielektrowni (jak np. wirnik, łopaty czy generator prądotwórczy) zostanązaliczone do podstawy opodatkowania i to wyłącznie w odniesieniu do elektrowniwiatrowych. Natomiast analogiczne urządzenia w innego typu elektrowniach jużtakiemu zaliczeniu nie będą podlegały. To jawna dyskryminacja jednejtechnologii wytwarzania energii elektrycznej względem innych oraz naruszeniezasady równości i sprawiedliwości podatkowej wynikającej z Konstytucji RP.Analizy wskazują, że taki kilkukrotny wzrost opodatkowania doprowadzi dobankructw wielu firm z sektora i utraty pracy przez kilka tysięcy pracowników.

 

Koszt wsparcia odnawialnych źródeł energii to obecnie 3,7%całego kosztu energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego. Sama energetykawiatrowa daje pracę dla ponad 8000 osób, a w przypadku stworzenia korzystnego istabilnego otoczenia regulacyjnego, może w 2030 roku zatrudniać nawet 42tysiące. Już samo procedowanie w parlamencie tzw. ustawy odległościowejdoprowadziło jednak do tak dużej niepewności wśród inwestorów, że wedługszacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, zwolnienia w ciąguroku mogą objąć nawet 50%-60% miejsc pracy w całej branży. Farmy wiatrowe coroku dostarczają też sektorowi rządowemu i samorządowemu ponad 630 milionówzłotych wpływów podatkowych. Natomiast gminy, które mają na swoim terenie farmywiatrowe z samych tylko podatków zyskują średnio po ponad milion złotychrocznie. Jeszcze do niedawna te wszystkie korzyści cały czas się zwiększały.Natomiast rezygnacja z energetyki wiatrowej w Polsce, będzie oznaczać już nawetnie tyle zatrzymanie tych profitów, ale nawet ich stopniowe zmniejszanie.

 

Szanowny Panie Prezydencie, przyszłość energetyki wiatrowejw Polsce jest już tylko w Pana rękach. Dlatego też jeszcze raz apelujemy oskierowanie tzw. ustawy odległościowej do Trybunału Konstytucyjnego. Wprzeciwnym razie Polska stanie się przykładem na to jak w prosty sposób staćsię energetycznym skansenem, na którym stracą wszyscy Polacy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here