Biogazownie rolnicze – proces uzyskania decyzji środowiskowej


Proces inwestycyjny budowy biogazowni jest wieloetapowy.Jednym z etapów realizacji inwestycji mającym duży wpływ na powodzenieplanowanego przedsięwzięcia jest podjęcie przez inwestora działań zmierzającychdo uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia, tzw. decyzji środowiskowej. Jest ona jedną z ważniejszychdecyzji wydawanych w trakcie procesu inwestycyjnego.

 

Klasyfikacja prawna biogazowni do procedury OOŚ

Biogazownie rolnicze o zainstalowanej mocy elektrycznejwiększej niż 0,5 MW zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znaczącooddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz.1397 z późn. zm.) zaliczanesą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Oznacza to, że inwestor może zostać zobligowany przez organ prowadzącypostępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej do sporządzenia Raportu oOddziaływaniu Biogazowi na Środowisko, tzw. Raportu OOŚ.

 

Potrzeba przeprowadzenia procedury OOŚ

Pierwszym krokiem zmierzającym do uzyskania decyzji środowiskowejdla biogazowni jest złożenie przez inwestora wójtowi, burmistrzowi lubprezydentowi miasta wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej wraz z opracowanąwcześniej Kartą Informacją Przedsięwzięcia (KIP). KIP umożliwia właściwymorganom administracji podjęcie decyzji o potrzebie lub rezygnacjiprzeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko – procedury OOŚ, atym samym konieczności, bądź braku sporządzenia Raportu OOŚ.

 

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej pootrzymaniu od inwestora wniosku wraz z KIP zwraca się do Regionalnej DyrekcjiOchrony Środowiska (RDOŚ) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego(PPIS) z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia proceduryOOŚ dla planowanej przez inwestora biogazowni. Organ po zasięgnięciu opiniiwydawanych na podstawie informacji zawartych w dostarczonej przez inwestora KIPwydaje postanowienie w sprawie.

 

W drodze postanowienia Organ właściwy do wydania DecyzjiŚrodowiskowej może: stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia procedury OOŚdla planowanej biogazowni, wydać decyzję środowiskową, a następnie podać ją dopublicznej wiadomości, lub stwierdzić obowiązek przeprowadzenia procedury OOŚdla planowanej biogazowni i określić zakres Raportu OOŚ.

 

Raport OOŚ i decyzja środowiskowa

Organ wydający postanowienie o konieczności przeprowadzeniaprocedury OOŚ dla planowanej przez inwestora biogazowni może wskazać, na conależy zwrócić szczególną uwagę podczas opracowywania dokumentu. Należywspomnieć, że zakres Raportu OOŚ szczegółowo określa art. 66 Ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania naśrodowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, z późn. zm.).

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że samo złożenie Raportu OOŚnie gwarantuje uzyskania decyzji środowiskowej. Organ właściwy do wydania decyzjiśrodowiskowej dla planowanej biogazowni po złożeniu przez inwestora Raportu OOŚwystępuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ i opinię doPPIS oraz podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie,możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz orozprawie otwartej dla społeczeństwa jeśli ma być prowadzona. Na podstawiezgromadzonego materiału dowodowego Organ wydaje Decyzję Środowiskową lub teżpostanawia o odmowie jej wydania.

 

Dobrze przygotowana dokumentacja środowiskowa

Na koniec należy zaznaczyć, że nie istnieją żadne wymogi, codo kompetencji, jakie powinny posiadać osoby sporządzające KIP oraz Raport OOŚ.Oznacza to, że w zasadzie każdy może je przygotować. Nie ulega jednakwątpliwości, że najlepiej powierzyć wykonanie wspomnianej dokumentacji firmomspecjalizującym się w opracowywaniu tego rodzaju dokumentacji. Mają one bowiemniezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w przygotowaniu tej niezwykleważnej dokumentacji środowiskowej mającej znaczący wpływ na powodzenieplanowanej inwestycji. Złożenie przez inwestora dokumentacji o niskiej jakościlub z brakami formalnymi może skutkować: wezwaniem inwestora do uzupełnień(wiążącym się przedłużeniem trwania procedury OOŚ), określeniem obszernegozakresu Raportu OOŚ, wydaniem decyzji środowiskowej z zapisami niekorzystnymidla inwestora lub odmową wydania Decyzji Środowiskowej. Karta InformacyjnaPrzedsięwzięcia wysokiej jakości może w niektórych przypadkach umożliwićuzyskanie decyzji środowiskowej bez konieczności sporządzenia Raportu OOŚ, zaśdobrze opracowany Raport OOŚ może pozwolić na uzyskanie decyzji środowiskowejbez niekorzystnych dla inwestora zapisów.

 

 

Agata Więcaszek

Młodszy specjalista ds. ochrony środowiska

  

 

     

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here