Biogazownia na terenach wyłącznie rolnych. Interpretacja przepisów


Poszukiwanie właściwej lokalizacji pod budowę biogazowni rolniczej jest procesem niezwykle trudnym i czasochłonnym. Regiony objęte bogatą uprawą roślin energetycznych często są ewidencjonowane w dokumentach planistycznych gminy jako tereny wyłącznie rolne. Oznacza to, że studium kierunków rozwoju gminy, jako dokument wskazujący przeznaczenie danego terenu, nie dopuszcza lokalizacji urządzeń OZE, w tym biogazowni rolniczych.

Aspekt błędnego potraktowania przez urzędników instalacji produkującej i przetwarzającej biogaz rolniczy często niweczy starania inwestora. Zdarza się, że osoba oceniająca wniosek złożony przez inwestora poszukuje w gąszczu przepisów prawa rodzaju zabudowy właściwego dla urządzeń OZE, w tym dla biogazowni rolniczych. A przecież Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie z dnia 7 października 1997r. ( Dz. U. Nr 132, poz. 877), wraz z kolejnymi zmianami, wyraźnie klasyfikuje poszczególne budynki i budowle wchodzące w skład instalacji biogazowej jako zabudowę rolniczą.

Pamiętając o założeniach zawartych w Krajowym Planie Działania, samorządy lokalne powinny dołożyć wszelkich starań aby ułatwić lokalizację biogazowni rolniczych na terenach wiejskich. Ustawodawca wprowadza także dodatkowe ułatwienia mające usprawnić proces administracyjny przy pozyskaniu pozwolenia na budowę. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określa instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW jako przedsięwzięcie nie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (par. 3, ust. 1, pkt. 45). Oznacza to, że dana inwestycja nie wymaga przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko, procesu który niejednokrotnie trwa ponad 2 lata.

Niestety często bywa tak, że urzędnicy podczas oceny wniosku inwestora powołują się na inne zapisy wspomnianego rozporządzenia traktując biogazownię rolniczą jako zabudowę przemysłową lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, która powyżej określonych parametrów powierzchni swojej zabudowy należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i dla którego konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko (par. 3, ust. 1, pkt. 52).

Efekt jest taki, że dochodzi do wielu sytuacji w których nowe przepisy prawa zamiast ułatwiać proces administracyjny stanowią dodatkowe utrudnienia dla inwestora. Zrozumienie i właściwa interpretacja obowiązujących przepisów prawa powinna docierać do świadomości władz gminnych jako szansa rozwoju regionu.

Urząd gminy wydaje decyzję o warunkach zabudowy (potocznie WZ-kę) dla biogazowni rolniczej której treść określa rodzaj zabudowy, precyzuje parametry infrastruktury, wyznacza granice inwestycji. Dokument ten stanowi bazę dla dalszych losów projektu. Zapisy w nim zawarte są analizowane przez kolejne organy wydające kolejne postanowienia i decyzje. Wszystkie dokumenty administracyjne kompletowane przez inwestora muszą być zgodne z treścią decyzji o warunkach zabudowy. Właściwie przeprowadzona analiza urbanistyczna zawarta w WZ-ce zapewnia inwestorowi duży komfort podczas dalszego procesu postępowania administracyjnego. Otrzymana pozytywna decyzja o warunkach zabudowy pozwala wnioskodawcy przystąpić bezpośrednio do ubiegania się o warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz rozpocząć prace nad projektem budowlanym instalacji.

Najważniejszy wniosek, jaki się nasuwa na podstawie powyższej analizy, pozwala stwierdzić, że najistotniejsze jest właściwie podejście samorządu lokalnego do inwestycji OZE. Chodzi o to, aby tego rodzaju przedsięwzięcia były traktowane w środowiskach lokalnych jako korzystne i ekologiczne, chroniące naszą naturę przed dalszą degradacją.

Wizja wspólnego celu ożywienia gospodarki rolno-energetycznej musi przyświecać zarówno inwestorom, jak i władzom gmin, odpowiedzialnym za rozwój regionu.

 

Paweł Danilczuk
Polska Grupa Biogazowa

 

fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here