Biała księga GE

Zgodnie z prognozami do 2050 r. ilość wody wykorzystywanej na całym świecie na potrzeby aglomeracji miejskich i przemysłu ma się podwoić. Dzisiaj już jedna piąta ludności Ziemi, czyli około 1,2 miliarda ludzi, żyje na terenach cechujących się znacznym niedostatkiem wody. Jedną z najlepszych metod powiększenia kurczących się zasobów dostępnej wody jest upowszechnienie metod jej ponownego wykorzystania. Proces ten jednakże napotyka na szereg przeszkód o charakterze gospodarczym, politycznym i społecznym.
Jak wskazują autorzy nowej białej księgi opublikowanej przez GE w związku z przypadającym na dzień 22 marca 2011 r. Światowym Dniem Wody, istotnym utrudnieniem w promowaniu ponownego wykorzystania wody jest brak skutecznych programów motywacyjnych. Dokument opisuje złożony charakter problemu oraz zawiera omówienie różnorodnych programów i struktur motywacyjnych wdrażanych na całym świecie prezentując najskuteczniejsze i najciekawsze programy.
Naszym celem jest upowszechnianie działań na rzecz zabezpieczenia zasobów świeżej wody — zapewnił Heiner Markhoff, Prezes i Dyrektor Generalny odpowiedzialny za segment wody oraz technologii przetwarzania w GE Power & Water. Opracowano już technologie pozwalające rozwiązać praktycznie wszystkie problemy związane z gospodarowaniem wodą, zatem należy się teraz skupić na czynniku ludzkim obecnym w równaniu. Widzimy cztery możliwe podejścia do omawianego zagadnienia: zwiększenie poziomu świadomości i zasięgu programów informacyjnych, dzięki którym ludzie dostrzegą faktyczną potrzebę i korzyści; usunięcie przeszkód biurokratycznych i innych barier; efektywne wykorzystanie posiadanych uprawnień i przepisów; oraz wdrożenie skutecznych programów motywacyjnych, które to właśnie stanowią temat ostatnio opublikowanej przez nas białej księgi.
Wydana przez GE biała księga pt. Opracowanie skutecznych programów motywacyjnych na rzecz upowszechnienia wielokrotnego wykorzystania i recyklingu wody zawiera omówienie czterech możliwych strategii: ceny wody/opłaty za odprowadzenie wody, jakość wody oraz obrót prawami, finansowanie z podatków/dotacje państwowe oraz partnerstwo publiczno-prywatne. Autorzy dokumentu stwierdzają, że niezależnie od rodzaju zachęty, doświadczenia pokazują, że bodźce motywacyjne są najskuteczniejsze wówczas, gdy są wdrażane w ramach już istniejących i dobrze funkcjonujących struktur regulacyjnych.

Na przykład celem przyjętym w Singapurze jest wykorzystanie wody z odzysku jako ważnego źródła wody. To położone na wyspie państwo-miasto zdecydowało się na połączenie szeregu jednostek administracji rządowej w jedno scentralizowane Ministerstwo Środowiska i Zasobów Wody, co okazało się być istotnym czynnikiem pozwalającym temu krajowi na uzyskanie 30-procentowego wskaźnika wielokrotnego wykorzystania wody.

Do struktur i metodologii motywacyjnych omówionych w białej księdze GE należą między innymi:

Ceny wody/opłaty za odprowadzanie wody — podniesienie cen wody nie zawsze jest możliwe, natomiast czasami może odpowiednio odzwierciedlać niedostatek wody lub uwzględniać zewnętrzne koszty środowiskowe. Nowy Jork stanowi dobry przykład miasta, w którym obniżka ceny wody, w zależności od zużywanych ilości, może prowadzić do zwiększenia skali wielokrotnego wykorzystania wody. Budynki wyposażone w kompleksowe systemy wielokrotnego wykorzystania wody (CWRS), spełniające założone cele w zakresie wykorzystania wody, otrzymują 25-procentowy rabat na dostawy wody i odprowadzenie ścieków, co w przypadku dużych użytkowników prowadzi do oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych sięgających milionów dolarów.
Jakość wody i obrót prawami — programy związane z obrotem i jakością wody pozwalają firmom ponoszącym wysokie koszty z tytułu ograniczenia zanieczyszczenia na zakup kredytów redukcji zanieczyszczenia od innych firm lub z innych źródeł, które odnotowują niższe koszty tego typu koszty. Podobne programy można wdrażać  w odniesieniu do zapotrzebowania na wodę. Na przykład, kiedy w latach 80. susza w dorzeczu Murray-Darling w Australii ograniczyła uprawnienia farmerów do wody do 10-20 procent pierwotnego poziomu, wielu z nich wolało sprzedać otrzymane uprawnienia do wody zamiast podejmować próbę uprawy przy niewystarczających zasobach.
Finansowanie z podatków/dotacje państwowe — rządy mogą przyczyniać się do poprawienia rentowności inwestycji w recycling wody dzięki programom motywacyjnym i zachętom finansowym przy zastosowaniu różnorodnych ulg podatkowych, zwolnień oraz dotacji. Odnotowując znaczący rozwój sektora energii odnawialnej na przestrzeni ostatnich kilku lat, stymulowany różnymi programami ulg podatkowych dla przedsiębiorstw, w białej księdze omówiono szczegółowo wiele podobieństw oraz możliwości występujących w sektorze wodnym.
Partnerstwo publiczno-prywatne — na całym świecie to nadal państwowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej świadczą większość usług z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków, jednak to właśnie programy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) coraz częściej postrzega się jako efektywny sposób stymulowania inwestycji w infrastrukturę pozwalającą na wielokrotne wykorzystanie wody. Liczba odbiorców obsługiwanych przez prywatne spółki wzrosła z 51 milionów w 1990 r. do prawie 300 milionów w roku 2002. Szczególnie w obszarach, takich jak suche obszaryzachodnich Stanów Zjednoczonych, gdzie nowe społeczności powstają na terenach, na których jeszcze nie istnieje nawet podstawowa infrastruktura gospodarki wodnej, a operatorzy prywatni nierzadko mogą zapewnić tego rodzaju zdecentralizowane, doraźne rozwiązania niezbędne dla zaspokojenia popytu.

Co roku, dnia 22 marca obchodzony jest ustanowiony z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Światowy Dzień Wody, w celu podniesienia ogólnoświatowego poziomu świadomości kwestii niedostatku wody oraz powiązanych problemów.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here