Będzie nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego


Pomoc zwrotna będąca formąwsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich – to nowerozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w Polsce przez Narodowy Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Ministerstwem Energii. Skorzystają zniego przedsiębiorcy oraz inne podmioty realizujące inwestycje z obszarupoprawy efektywności energetycznej.

 

Ministerstwo Rozwoju 6 grudnia 2016 r. zatwierdziło wzór umowy odofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach osi POIiŚ 2014-2020,zezwalając tym samym na stosowanie nowego sposobu wspierania unijnychinwestycji dla obszaru efektywności energetycznej oraz elementów odnawialnychźródeł energii.

 

Pojęcie „pomoc zwrotna” oznacza jedną z form wsparcia, która zostaładopuszczona przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej ma lata2014-2020. Jest to połączenie elementów wsparcia podlegającego zwrotowi (ocharakterze instrumentów finansowych) oraz wsparcia bezzwrotnego. Zasada„zwrotności” środków finansowych umożliwia ich ponowne wykorzystanie napoziomie krajowym, a tym samym pozwala na wsparcie kolejnych projektów wdłuższym horyzoncie czasowym.

 

Wielką zaletą pomocy zwrotnej jest jej znacznie większa elastyczność wporównaniu z instrumentami finansowymi lub dotacjami. Proporcje pomiędzykomponentami pomocy zwrotnej (częścią zwrotną a bezzwrotną) mogą byćkształtowane w zależności od potrzeb danej inwestycji.

 

Warto również podkreślić, że w przypadku pomocy zwrotnej można stosowaćmechanizmy motywacyjne, zachęcające beneficjentów do realizacji bardziejambitnych projektów (generujących większe efekty ekologiczne, np. większąoszczędność energii).

 

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej jest obecnie przekazywanebeneficjentom w następujących działaniach/poddziałaniach: działanie 1.2Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przezprzedsiębiorstwa wsparcie w ramach pomocy zwrotnej ok. 618 mln zł; poddziałanie1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym wsparcie wramach pomocy zwrotnej ok. 930 mln zł.

 

Planowane jest również wykorzystanie przedmiotowego mechanizmu dowspierania projektów w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycjidotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tychźródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Uruchomienie konkursów z alokacjąplanowaną na poziomie ok. 433 mln zł przewiduje się na II kwartał 2017 r.

 

 

REO.pl

źródło: NFOŚiGW

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here