Aukcje OZE: URE wyjaśnia zasady przystępowania do aukcji


Mimo zmiany definicji instalacji OZE, a także oznaczeńjednostek redakcyjnych niektórych przepisów ustawy o OZE, bezwiększych zmian pozostają kwestie zależności zachodzących pomiędzy koncesją nawytwarzanie energii elektrycznej a wsparciem w postaci systemu aukcyjnego –informuje Urząd Regulacji Energetyki.

URE przypomina, że zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawydeklarację o przystąpieniu do udziału w aukcji OZE uprawniony jest złożyćwytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa wart. 44 ustawy, tj. wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energiiw instalacji odnawialnego źródła energii, a także – będący przedsiębiorcą wrozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – wytwórca energiielektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Urząd podkreśla też, że podjęcie i wykonywanie działalnościgospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE wymaga uzyskaniakoncesji – z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji, wmałej instalacji, z biogazu rolniczego oraz wyłącznie z biopłynów.

Stosownie do treści Informacji Prezesa Urzędu RegulacjiEnergetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. wytwórcy, którzy wytworzyli energięelektryczną po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie przepisów rozdziału 4ustawy o odnawialnych źródłach energii, zamierzający przystąpić do udziału waukcji winni legitymować się: koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej, zktórej będzie wynikało, że energia jest wytwarzana w instalacji odnawialnegoźródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłachenergii,  wpisem do rejestru wytwórcówenergii w małej instalacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu RegulacjiEnergetyki lub  wpisem do rejestruwytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Warunek ten nie dotyczy wytwórców energii elektrycznej zodnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Koncesje uzyskane przez wytwórców przed dniem wejścia wżycie art. 179 pkt 22 ustawy o odnawianych źródłach energii, tj. przed dniem 4maja 2015 r., które swym przedmiotem i zakresem obejmują wyłącznie OZE, zamiastinstalacji odnawialnego źródła energii, w rozumieniu nadanemu temu pojęciuprzez przepis art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, nieuprawniają wytwórcy do skutecznego złożenia deklaracji o przystąpieniu doaukcji, a w konsekwencji wymagają w tym celu dokonania stosownej zmiany.

W tym kontekście URE zwraca również uwagę na stanowiskowyrażone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn.akt III SZP 5/15, w którym Sąd ten wyjaśnił m.in. że „(…) Domniemanieprawidłowości i prawdziwości decyzji pozwala rozważać kwestię związania niąorganu w sensie materialnoprawnym. Związanie to polega na tym, że organ niemoże pominąć treści własnego rozstrzygnięcia, które ukształtowało prawa iobowiązki strony, wobec czego stan taki winien organ uwzględnić również winnych postępowaniach, które prowadzi, a które pozostają w związkupodmiotowo-przedmiotowym z materią sprawy rozstrzygniętą decyzją (wyrok NSA wWarszawie z 12 czerwca 2015 r., II FSK 1897/13, LEX nr 1774238). (…)”. Coprzesądza o braku możliwości kwalifikowania danej jednostki wytwórczej – naetapie składania deklaracji o przystąpieniu do udziału w aukcji – jako instalacjiodnawialnego źródła energii w sytuacji, w której świetle przedmiotu i zakresudecyzji koncesyjnej jednostka ta stanowić będzie wyłącznie odnawialne źródłoenergii.

 

 

REO.pl

źródło: URE

fot.Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here