Amerykański inwestor pozywa Tauron o 1,2 mld zł


Invenergy, amerykański inwestor z branżyenergetyki pozywa polskiego giganta energetycznego – spółkę Tauron o ponad 1,2 mldzł (około 325 mln dol.) odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umów długoterminowych.Chodzi o wypowiedzenie przez spółkę zależną Taurona PE PKH umów na kupnoenergii i zielonych certyfikatów z farm wiatrowych.

Invenergy,amerykańska spółka energetyczna o globalnym zasięgu, ogłosiła dzisiaj, że zapośrednictwem powiązanych spółek złożyła pozwy przeciwko Tauron Polska EnergiaS.A., jednemu z czterech największychpolskich przedsiębiorstw energetycznych. Łączna wysokość odszkodowaniadochodzonego tymi pozwami przekracza kwotę 1,2 mld zł (ok. 325 mln dol.), cooznacza, że będzie to jeden z największych sporów gospodarczych, jakie trafiłydo polskich sądów w ostatnim czasie.

W pozwach postawiono spółce Tauron zarzutnieetycznych i niezgodnych z prawem działań polegających na rozwiązaniudługoterminowych umów z operatorami farm wiatrowych na zakup energii oraz prawmajątkowych ze świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów). SądNajwyższy potępił podobne działania w rozpoznawanej niedawno sprawie przeciwkoinnej państwowej spółce energetycznej. W pozwach Invenergy podnoszony jesttakże zarzut istotnego udziału ówczesnych przedstawicieli Skarbu Państwa w tychdziałaniach.

Czytaj więcej:

Państwowy koncern vs prywatni inwestorzy. Ile może silniejszy?

Amerykanie zaniepokojeni działaniami Taurona ws. wiatraków

Invenergy jestdługoterminowym inwestorem w Polsce, począwszy od roku 2005, z inwestycjamirzędu 2,2 mld zł (ok. 595 mln dol.) na 11 działających projektów związanych zenergią wiatrową.

– Podjęliśmy siędługoterminowej inwestycji w Polsce w przekonaniu, że istnieje w Polsceporządek prawny, który chroni nasze inwestycje przed tego typu działaniami. Tenspór sądowy zweryfikuje nasze założenia, jakimi kierowaliśmy się, podejmującpierwotną decyzję inwestycyjną; będzie też swoistym sygnałem dla rynku, czyPolska jest krajem, gdzie inwestorzy mogą polegać na zasadzie pewności umów – powiedział MichaelPolsky, założyciel i prezes Zarządu Invenergy.

PE PKH a Tauron

Wroku 2010 po bezpośrednich negocjacjach ze spółką Tauron, spółki powiązane zInvenergy podpisały długoterminowe umowy z Polską Energią – Pierwszą KompaniąHandlową Sp. z o.o. (“PE-PKH”), spółką kontrolowaną przez Tauron i będącą wcałości jego własnością.  Tauron nalegał,aby to PE-PKH została stroną umowy, zapewniając zarówno Invenergy, jak i jejpartnerów i kredytodawców, że PE-PKH jest godną zaufania spółką zależną. Umowyzawarte z PE-PKH przewidywały, że PE-PKH będzie nabywać od spółek  energię oraz zielone certyfikaty, które mogąstanowić przedmiot obrotu i stanowią potwierdzenie, że  energia elektryczna została wytworzona zeźródeł odnawialnych.

Likwidacja spółki niedokończona

Jak informuje Invenergy, wkrótce po zawarciuumów na okres 15 lat, Tauron rozpoczął serię działań mających na celuuwolnienie jego samego oraz jego spółki zależnej PE-PKH od przyjętychzobowiązań. Działania te polegały na wyzbyciu się wszelkich znaczących aktywównależących do PE-PKH, a także zwolnieniu, doprowadzeniu do zakończeniawspółpracy lub przeniesieniu osób z kluczowego personelu PE PKH. Następnie wroku 2014 Tauron, działając jako jedyny wspólnik PE-PKH, podjął uchwałęotwierającą likwidację spółki PE-PKH. W opinii Invenergy działanie to miało nacelu faktyczne zerwanie zobowiązań umownych ciążących na PE-PKH. Invenergyzakwestionowała ten manewr przed sądem, powołując się na fakt, że polskie prawozabrania likwidacji spółki przed zaspokojeniem roszczeń umownych. Tauron nigdyformalnie nie dokończył procesu likwidacji, ale nie zrobił też nic, aby naprawićwyrządzone szkody – podkreśla amerykański inwestor.

W rozpoczętych teraz nowych procesachsądowych Invenergy zarzuca, że ówcześni przedstawiciele Skarbu Państwa iTauronu mieli istotny udział w zaplanowaniu doprowadzenia do rozwiązania, przywykorzystaniu Tauronu, umów handlowych zawartymi pomiędzy PE-PKH a spółkamipowiązanymi z Invenergy. Skarb Państwa, będąc największym akcjonariuszem spółkiTauron, skutecznie ją kontroluje. Większość członków rady nadzorczej TauronS.A. została powołana przez Skarb Państwa. W roku 2014 Minister Skarbu Państwauznał Tauron za spółkę o znaczeniu strategicznym dla gospodarki państwa;obecnie spółka jest nadzorowana przez Ministra Energii.

Sądy rozstrzygają

Inne spółki energetyczne, równieżkontrolowane i nadzorowane przez rząd polski, podjęły analogiczne próbydoprowadzenia do nieuprawnionego rozwiązania długoterminowych umów sprzedażyenergii elektycznej i zielonych certyfikatów. Sąd Najwyższy potępił już takiedziałania w przypadku spółki Energa-Obrót S.A., uznając, że kontrolowany przezpaństwo dostawca użył pretekstu, aby uwolnić się od zobowiązań umownych „bezuzasadniającej to doniosłej przyczyny” (orzeczenie Sądu Najwyższego z 16września 2016 r. IV CSK 751/15).

– Przezostatnie kilka lat dokładaliśmy wszelkich starań, aby wspólnie z Tauronem iinnymi osobami decyzyjnymi rozwiązać ten spór; dochodziliśmy też naszych praw wpostępowaniach sądowych wytoczonych przeciwko PE-PKH. Spotkaliśmy się jedynieze zwłoką, obstrukcją a wreszcie z milczeniem. Prowadzone obecnie kroki sądowesą nieuniknionym skutkiem odmowy wypełnienia przez Tauron zobowiązań umownych ibraku poszanowania przez nią prawa – powiedział Michael Blazer, dyrektor ds. prawnych wInvenergy.

Wtoczącym się postępowaniu sądowym Invenergy domaga się od spółki Tauronodszkodowania za szkody spowodowane jej działaniami, podjętymi zarównobezpośrednio przez nią, jak i pośrednio poprzez inne strony. Invenergy planujetakże dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń za wszelkie przyszłe stratyspowodowane tymi działaniami. Invenergy domaga się odszkodowania na podstawieprzepisów polskiego prawa regulujących odpowiedzialność za czyn niedozwolonyoraz na mocy przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Tauron odpowiada

Z informacji przekazanych przez Tauron wynika, że spółka nie otrzymałajeszcze pozwu od Invenergy. Tauron podkreśla też, że stroną sporów zoperatorami farm wiatrowych jest Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa, anie Tauron Polska Energia.

“Spory te powinny zostać rozstrzygnięte zgodnie z obowiązującym prawemprawomocnym wyrokiem sądowym. Aktualnie toczą się postępowania, których przedmiotemjest ustalenie skuteczności rozwiązania umów. Jak dotąd został rozstrzygniętyjeden spór między PE-PKH a farmami w sądzie pierwszej instancji. Sąd Okręgowy wWarszawie oddalił powództwo Dobiesław Wind Invest sp. z o.o. (spółka z GrupyEnerco) przeciwko PE-PKH” – czytamy w oświadczeniu spółki.

Inwestorzy wiatrowi przypominają, że jedna ze spółek, którejwypowiedziano wieloletnią umowę, uzyskała już od sądu prawomocne postanowienie dot.zabezpieczenia roszczeń w postaci nakazania PE PKH wykonywania zapisów umów doczasu, gdy sąd ostatecznie rozstrzygnie spór. Jak wynika z przekazanych naminformacji, nie jest on jednak przez państwową spółkę respektowany.

 

 

REO.pl

źródło:mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here