420 mln zł na zwrotne finansowanie OZE w ramach Programu „BOCIAN”


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 1 kwietnia 2014 r. oczekiwany nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

 

Cel programu:
Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących OZE.

Dostępna alokacja:
420 000 000,00 mln zł.

Wnioskodawcy:
Przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki finansowe:

1) kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł;
2) dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOŚiGW;
3) oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych.
4) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;
5) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
6) pożyczka nie podlega umorzeniu.

 

Rodzaje przedsięwzięć, dla których można się ubiegać o pożyczkę:
 

 

Koszty kwalifikowane:

Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w następujących kategoriach:
1) prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie;
2) projekty budowlane i wykonawcze;
3) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem
budynków i budowli a celami przedsięwzięcia),
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp.;
4) koszt montażu i uruchomienia środków trwałych;
5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2012 r. do 31.12.2020 r.

Termin składania wniosków o pożyczkę: Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, nie dłużej jednak niż do 30.09.2014. Pierwsza transza wniosków będzie przyjmowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru.

Kolejne nabory będą uzależnione od dostępnej alokacji i będą powtarzane aż do wyczerpania środków.

Kontakt: Angelika Nowak, Doradztwo Europejskie, ul. Hoża 66/68; 00-682 Warszawa, Tel./fax. (22) 621-71-79, mob. 503-090-347, e-mail: angelika.nowak@eurodoradztwo.com

fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here