300 mln zł dla klastrów energii na instalacje OZE


Na budowę nowych lubprzebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE Narodowy Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł w ramach ogłoszonego naboruunijnego z poddziałania 1.1.1. Wnioski będzie można składać od 31 lipca do 29września 2017 r. Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członkówklastra energii.

300 mln zł w obecnym naborze z poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnychźródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej NarodowyFundusz podzielił na dwa rodzaje projektów: 100 mln zł w formie dotacji na tezwiązane wyłącznie z produkcją energii cieplnej oraz 200 mln zł w formie pomocyzwrotnej na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej lubprodukcji energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjachhybrydowych). Dowsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzaniaenergii w wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych napoziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, niewięcej niż 85%. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcyenergii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117,kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124), będącemu koordynatoremlub członkiem klastra energii.

Przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lubprzebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru(powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę(powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lubenergię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze dosieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu(wytwórcy energii).

To już drugi nabór z unijnego poddziałania 1.1.1. W pierwszym, któryzakończył się 1 marca 2017 r., do NFOŚiGW wpłynęło 15 wniosków, które sąobecnie na etapie oceny merytorycznej. Tym, którzy otrzymają największąpunktację konkursową, Fundusz rozda 210 mln zł.

NFOŚiGW

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here