180 zł rocznie na media narodowe w rachunkach za prąd


Firmy energetycznezajmą się zbieraniem i przekazywaniem składki audiowizualnej, czyli opłaty nafunkcjonowanie mediów narodowych. Do Sejmu trafił wniesiony przez grupę posłówPiS projekt odpowiedniej ustawy. Obserwator Legislacji Energetycznej portaluWysokieNapiecie.pl podsumowuje zasady działania nowego systemu.

 

Składka audiowizualna w wysokości 15 zł miesięcznie, płaconawiększość  z ok. 17 mln odbiorcówenergii, ma zastąpić dotychczasowy abonament, płacony jedynie przez ok. 3,4 mlnrodzin i 218 tys. przedsiębiorstw. Drugie tyle jest w tej chwilizarejestrowanych w systemie jako zwolnieni z płatności (m.in. renciści).

 

System ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r., a firmyenergetyczne pobierające opłatę dystrybucyjną – nazywany w projekcie„inkasentem” – w odpowiednim terminie będą mieli obowiązek poinformowaćodbiorców końcowych o konieczności płacenia składki i podać numer konta, naktóry należy dokonywać wpłat.

 

Pieniądze zbierane przez dystrybutorów (uzasadnienie doustawy przewiduje, że będzie to ok. 2,1 mld zł rocznie) mają następnie trafiaćna rachunki urzędów skarbowych, a stamtąd na rachunek Funduszu MediówNarodowych, prowadzony przez bank BGK. Fundusz będzie mógł potrącić do 1,5%kosztów administracyjnych, a więc do ok. 300 mln zł rocznie. Pozostała częśćśrodków będzie wspierać realizację misji publicznej nadawców.

 

Ponadto „inkasent” w postacie spółki energetycznej będziemusiał identyfikować odbiorców nie płacących składki oraz informować o nich urządskarbowy. Ustalaniem przyczyn niepłacenia składki oraz ewentualną egzekucjązajmą się służby skarbowe, ponieważ składka ma być traktowana na równi zezobowiązaniem podatkowym. Projekt przewiduje szereg zwolnień, m.in. dla osóbpowyżej 75 roku życia, odbiorców wrażliwych – czyli pobierających dodatkienergetyczne albo świadczenia na pierwsze dziecko w programie 500+.

 

Zgodnie z projektem za dodatkowe obowiązkami spółkienergetyczne będą wynagradzane na zasadach ryczałtowych. Jednak tylko wówczas,gdy przekażą składki na czas. W pierwszym roku obowiązywania ustawy wynagrodzeniewyniesie 30 groszy za punkt poboru. W kolejnych latach ma spaść do 20 groszy. Wuzasadnieniu projektu możliwy dodatkowy przychód energetyki z tego tytułuoszacowano na 63 mln zł w 2017 r. i 42 mln w 2018 oraz kolejnych latach.Wyliczenia oparto na prognozach ARE, mówiących o 17,5 mln punktów poboru.Wynagrodzenie firmy energetyczne potrącą sobie z kwot przekazywanych do organupodatkowego.

 

Obowiązek zapłaty składki w wysokości 15 zł miesięczniebędzie powstawał pierwszego dnia każdego miesiąca z terminem płatności do końcanastępnego miesiąca.

 

Autorzy w uzasadnieniu tłumaczą, że ponieważ nie istnieje wiarygodnyrejestr osób zobowiązanych i odbiorników podlegających opłacie oraz nie mamożliwości szybkiego i prostego jego stworzenia dlatego zdecydowano się natakie rozwiązanie.

 

Ustawa rodzi dodatkowe obowiązki po stronie spółekenergetycznych. Oprócz corocznego obowiązku informowania o wysokości składki inumerze konta, na który należy ją uiszczać, a także obowiązku odebrania odnowego klienta oświadczenia, że wie o składce, przedsiębiorstwa energetycznebędą zobowiązane także do ewidencjonowania wpłat, przekazywania sprawozdań orazinformowania urzędów skarbowych o każdym przypadku niezapłacenia w terminie lubniepełnej wpłacie składki. Za brak terminowego przekazywania zebranych składekgrozić będzie kara do 0,5 mln zł.

 

Obserwator Legislacji Energetycznej portaluWysokieNapiecie.pl zwraca uwagę, że ustawa nie przewiduje wprost doliczaniaskładki audiowizualnej do rachunku za usługi dystrybucji lub usługękompleksową. Gdyby składka miała być uiszczana osobno, wówczas powstałbyuciążliwy dla odbiorców nowy obowiązek uiszczania oddzielnej opłaty, coprzełożyłoby się także na ograniczoną ściągalność daniny.

 

 

WysokieNapiecie.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here