10 mln złotych na wsparcie wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej i badania jej wpływu na polską gospodarkę


W ramach dofinansowanego przez Narodowy Fundusz OchronyŚrodowiska przedsięwzięcia LIFE pn. „System dostarczania i wymiany informacji wcelu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, wInstytucie Ochrony Środowiska (który jest beneficjentem projektu) zostanieutworzone CAKE-Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych.  CAKE będzie badała szczegółowy wpływrealizacji polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiejgospodarki.

W ramach współfinansowania unijnego Programu LIFE przezNarodowy Fundusz, 27 lipca 2017 roku w siedzibie Funduszu,  zostałazawarta umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System dostarczania iwymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania politykiklimatyczno-energetycznej”, której Beneficjentem jest Instytut OchronyŚrodowiska. Na umowie swoje podpisy złożyli ze strony NFOŚiGW – Prezes Zarządudr inż. Kazimierz Kujda, natomiast ze strony IOŚ Dyrektor Instytutu – dr inż.Krystian Szczepański. Uroczystość zawarcia umowy odbywała się w obecnościWiceministra Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej PawłaSałka. Instytut reprezentowany był również przez Zastępcę Dyrektora ds. ZarządzaniaEmisjami, Kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami(KOBIZE)  Pawła Mzyka.

Całość realizacji przedsięwzięcia wyniesie ponad 10 mlnzłotych,  z tego ponad 6 mln zł to dotacja Komisji Europejskiej. W ramachprogramu priorytetowego NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE”, dziękiktóremu polskie podmioty mogą otrzymać wsparcie finansowe dla realizowanychprojektów, Instytut Ochrony Środowiska otrzyma na podstawie zawartej  z Funduszem umowy ponad 2 mln zł. Prawie 2 mln zł realizowanymprojekcie stanowi własny wkład Instytutu.        

Przedsięwzięcie Instytutu zostało ocenione wnaborze 2016 Komisji Europejskiej jako jedno z najlepszych w całej UniiEuropejskiej. Projekt zakłada nie tylko utworzenie CAKE, ale także opracowaniekompleksowych raportów z przeprowadzonej analizy wpływu politykiklimatyczno-energetycznej na m.in. polskie rolnictwo, transport orazenergetykę, a także system szkoleń dla kilku tysięcy urzędników administracjipaństwowej.   

To bardzo ważne przedsięwzięcie, które będzie miałoistotny i korzystny wpływ na polską gospodarkę – stwierdziła GrażynaHadjiraftis – Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE, która z ramienia NFOŚiGWzajmuje się wsparciem dla polskich podmiotów ubiegających się o środki w ramachwspomnianego programu.

 

 

Tegoroczny nabór LIFE ogłoszony przez Komisję Europejskąkończy się we wrześniu, w ramach Programu LIFE można otrzymać do 60%dofinansowania Komisji Europejskiej oraz do 40% dofinansowania NFOŚiGW w ramachprogramu „Współfinansowanie Programu LIFE”. Więcej informacji w zakładceProgram LIFE. http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ 

 

mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here